Program
ŠtrasburgPondelok, 23. novembra 2009 - Štvrtok, 26. novembra 2009
Utorok 24. novembra 2009
Body programu
 Úplný 
 
 Aktuálny 
 
 Rečnícky čas (článok 149 rokovacieho poriadku)
 Lehoty


Body programu
9:00 - 11:50      
15deadline point Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava kodanského samitu o zmene klímy
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
12:00 - 13:00
16  point Hlasovanie
     V súlade s článkom 86 rokovacieho poriadku
51 ***I  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0057/2009) - Poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí (kodifikované znenie)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúce všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí (kodifikované znenie)
[KOM(2009)0113 - C7-0039/2009 - 2009/0037(COD)]

Výbor pre právne veci
Článok 86 rokovacieho poriadku
     Podľa článku 138 rokovacieho poriadku
19deadline***I  - Správa: József Szájer (A7-0036/2009) - Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Piata časť
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Piata časť
[KOM(2009)0142 - C7-0047/2009 - 2009/0048(COD)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
38 *  - Správa: Udo Bullmann (A7-0055/2009) - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Návrh smernice Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
(Opätovná konzultácia)
[10893/2009 - C7-0002/2009 - 2007/0238(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
39 *  - Správa: Anna Rosbach (A7-0051/2009) - Zmeny a doplnenia príloh II a III k Dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku
Návrh rozhodnutia Rady o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, zmien a doplnení prílohy II a prílohy III k Dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku (dohovor OSPAR), pokiaľ ide o ukladanie tokov oxidu uhličitého v geologických formáciách
[KOM(2009)0236 - C7-0019/2009 - 2009/0071(CNS)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Článok 138 rokovacieho poriadku
40 *  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0058/2009) - Dohoda ES/Dánsko o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/326/ES s cieľom stanoviť postup na vykonávanie článku 5 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach
[KOM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
41 *  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0056/2009) - Dohoda ES/Dánsko o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/325/ES s cieľom stanoviť postup na vykonávanie článku 5 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
[KOM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
52 *  - Správa: Carmen Fraga Estévez (A7-0046/2009) - Plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
[KOM(2009)0127 - C7-0006/2009 - 2009/0041(CNS)]

Výbor pre rybné hospodárstvo
Článok 138 rokovacieho poriadku
53 *  - Správa: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0053/2009) - Dohoda o pristúpení Európskeho spoločenstva k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999
Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pristúpení Európskeho spoločenstva k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999, Európskym spoločenstvom
[KOM(2009)0441 - C7-0164/2009 - 2009/0121(CNS)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Článok 138 rokovacieho poriadku
54 *  - Správa: Diana Wallis (A7-0062/2009) - Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť
Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť Európskym spoločenstvom
[KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
     Podľa článku 138 ods. 3 rokovacieho poriadku:
5 ***III  - Správa: Bart Staes (A7-0063/2009) - Štatistika pesticídov
Spoločný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike pesticídov, schválený zmierovacím výborom
[03676/2009 - C7-0258/2009 - 2006/0258(COD)]

Delegácia parlamentu pri Zmierovacom výbore
Článok 138 ods. 3 rokovacieho poriadku
3   - Správa: Tadeusz Zwiefka (A7-0054/2009) - Žiadosť o ochranu imunity a výsad Tobiasa Pflügera
Žiadosť o ochranu imunity a výsad Tobiasa Pflügera
[2009/2055(IMM)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 ods. 3 rokovacieho poriadku
21  point Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2)
15:00 - 16:00
22  point Hodina otázok pre predsedu Komisie
1) Voľné témy: 30 minút (1´na otázku predsedu každej politickej skupiny + 1´na odpoveď p. Barossa; prípadne 30" na doplňujúcu otázku + 30" na odpoveď p. Barossa)
2) V nadväznosti na zasadnutie Európskej rady z 19. novembra 2009: 30 minút catch-the-eye (1' na otázku) + odpovede p. Barrosa (1' na odpoveď)
16:00 - 19:30      
23deadline point Vyhlásenia Rady a Komisie - Viacročný program na roky 2010-2014, týkajúci sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Štokholmský program)
55  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Spoločné odsuny nelegálnych prisťahovalcov do Afganistanu a iných tretích krajín
24  point Druhá správa Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009) - Absolutórium za rok 2007: všeobecný rozpočet EÚ - Rada
Absolutórium na vykonávanie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada
[C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu
19:30 - 21:00
25  point Hodina otázok pre Komisiu (B7-0223/2009)
21:00 - 24:00      
   theme Všeobecná rozprava - Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a premiestňovanie podnikov v EÚ
20deadline  theme Správa: Reimer Böge (A7-0044/2009) - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Belgicko - textilný sektor a Írsko - Dell
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
[2009/2135(BUD)]

Výbor pre rozpočet
58   theme Otázka na ústne zodpovedanie - Premiestňovanie podnikov v EÚ a úloha finančných nástrojov EÚ
      
 Pervenche Berès (O-0120/2009 - B7-0226/2009)
Komisia
Premiestňovanie podnikov v EÚ a úloha finančných nástrojov EÚ
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
   theme Koniec všeobecnej rozpravy
27deadline point Otázka na ústne zodpovedanie - Stav projektu eurostredomorskej zóny voľného obchodu
      
Vital Moreira (O-0116/2009 - B7-0222/2009)
Komisia
Aktuálny stav európsko-stredomorskej zóny voľného obchodu, ktorá sa má vytvoriť do roku 2010
Výbor pre medzinárodný obchod
28  point Otázka na ústne zodpovedanie - Bezpečnosť a interoperabilita železničného systému Spoločenstva
      
Brian Simpson (O-0129/2009 - B7-0227/2009)
Komisia
Bezpečnosť a interoperabilita železničného systému Spoločenstva
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
29  point Vyhlásenie Komisie - Používanie menšinových jazykov v rámci spoločného európskeho kultúrneho dedičstva


Rečnícky čas (článok 149 rokovacieho poriadku)
9:00 - 11:50      speaking time
Rada (vrátane odpovedí) 15'
Komisia (vrátane odpovedí) 10'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 90'
 politické skupiny
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" 5'
16:00 - 19:30      speaking time
Rada (vrátane odpovedí) 25'
Komisia (vrátane odpovedí) 25'
Spravodajca 6'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 75'
 politické skupiny
PPE 23' S&D 17' ALDE 9' Verts/ALE 6' ECR 6' GUE/NGL 5' EFD 5' NI 4'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (3 x 5') 15'
21:00 - 24:00      speaking time
Komisia (vrátane odpovedí) 30'
Spravodajca 6'
Autori (3 x 5') 15'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 60'
 politické skupiny
PPE 18' S&D 13' ALDE 7' Verts/ALE 5' ECR 5' GUE/NGL 4' EFD 4' NI 4'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (4 x 5') 20'


Lehoty
 
15deadlinepoint Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava kodanského samitu o zmene klímy
  - Návrhy uznesenialehota uplynula
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok 23. novembra, 19:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Utorok 24. novembra, 19:00
19deadlinepoint Správa: József Szájer (A7-0036/2009) - Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Piata časť
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhylehota uplynula
23deadlinepoint Vyhlásenia Rady a Komisie - Viacročný program na roky 2010-2014, týkajúci sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Štokholmský program)
  - Návrhy uznesenialehota uplynula
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok 23. novembra, 19:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Utorok 24. novembra, 19:00
20deadlinepoint Správa: Reimer Böge (A7-0044/2009) - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Belgicko - textilný sektor a Írsko - Dell
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok 23. novembra, 19:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Utorok 24. novembra, 19:00
27deadlinepoint Otázka na ústne zodpovedanie - Stav projektu eurostredomorskej zóny voľného obchodu  (O-0116/2009 - B7-0222/2009)
  - Návrhy uznesenialehota uplynula
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok 23. novembra, 19:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Utorok 24. novembra, 19:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utoroklehota uplynula
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok 23. novembra, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok 24. novembra, 19:00
Návrhy uznesení týkajúcich sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku)Štvrtok 26. novembra, 10:00
Posledná úprava: 23. novembra 2009Právne oznámenie