Program - aktuálny
ŠtrasburgPondelok, 23. novembra 2009 - Štvrtok, 26. novembra 2009
Streda 25. novembra 2009
Body programu
 Úplný 
 
 Aktuálny 
 
  


Body programu
9:00 - 11:45
30  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava Európskej rady, 10.-11. decembra 2009
11:45 - 12:00
Prerušenie schôdze
31  point Odovzdávanie ceny LUX
12:00 - 13:00
Pokračovanie schôdze
32  point Hlasovanie
24   - Druhá správa Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009) - Absolutórium za rok 2007: všeobecný rozpočet EÚ - Rada
Absolutórium na vykonávanie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada
[C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Článok 138 rokovacieho poriadku
56 ***II  - Odporúčanie do druhého čítania Ivo Belet (A7-0076/2009) - Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
[14639/6/2009 - C7-0287/2009 - 2008/0221(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Článok 138 ods. 3 rokovacieho poriadku
20   - Správa: Reimer Böge (A7-0044/2009) - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Belgicko - textilný sektor a Írsko - Dell
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
[2009/2135(BUD)]

Výbor pre rozpočet
4   - Správa: David Martin (A7-0043/2009) - Prispôsobenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve
Prispôsobenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve
[2009/2062(REG)]

Výbor pre ústavné veci
84   - Návrh uznesenia - Stratégia EÚ na kodanskú konferenciu o zmene klímy
B7-0141/2009
86   - Návrh uznesenia - Viacročný program na roky 2010-2014, týkajúci sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Štokholmský program)
B7-0155/2009
85   - Návrhy uznesení - Stav projektu euro-stredomorskej zóny voľného obchodu
RC B7-0147/2009, B7-0147/2009, B7-0148/2009, B7-0149/2009, B7-0150/2009, B7-0151/2009
33   - Návrhy uznesení - Odškodnenie cestujúcich v prípade konkurzu leteckej spoločnosti
B7-0153/2009, B7-0154/2009
Rozprava: 07/10/2009
47   - Návrhy uznesení - "made in" (označenie pôvodu)
RC B7-0142/2009, B7-0142/2009, B7-0144/2009, B7-0145/2009, B7-0146/2009, B7-0152/2009
Rozprava: 11/11/2009
15:00 - 19:00
35  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Stratégia rozšírenia v roku 2009, týkajúca sa krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka
36  point Otázky na ústne zodpovedanie - Odstránenie násilia páchaného na ženách
      
Eva-Britt Svensson (O-0096/2009 - B7-0220/2009)
Rada
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
      
Eva-Britt Svensson (O-0097/2009 - B7-0221/2009)
Komisia
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
71  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Politické riešenie problému pirátstva na somálskom pobreží
57  point Otázka na ústne zodpovedanie - Nefajčiarske prostredia
      
Edite Estrela (O-0119/2009 - B7-0225/2009)
Rada
Nefajčiarske prostredia
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
21:00 - 24:00
59  point Otázka na ústne zodpovedanie - Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
      
Alejandro Cercas, Marian Harkin, Jean Lambert, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo (O-0131/2009 - B7-0228/2009)
Komisia
Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
65  point Vyhlásenie Komisie - Svetový samit FAO o potravinovej bezpečnosti - Odstránenie hladu na Zemi
70  point Vyhlásenie Komisie - Dovoz mäsa pochádzajúceho z tretích krajín
Posledná úprava: 24. novembra 2009Právne oznámenie