Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2009. gada 14. decembra  - Ceturtdiena, 2009. gada 17. decembra
Otrdiena, 2009. gada 15. decembris
Darba kārtības punkti
 Pilna 
 
 Ikdienas 
 
 Uzstāšanās laiks (Reglamenta 149. pants)
  Termiņi


Darba kārtības punkti
9:00 - 11:50      
   theme Kopīgās debates - Budžets
39deadline  theme Ziņojums: László Surján, Vladimír Maňka (A7-0083/2009) - Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projekts ar Padomes grozījumiem (visas iedaļas)
par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (visas iedaļas)
(11902/2009 – C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD))
un grozījumu vēstulēm Nr. 1/2010 (SEK(2009)1133 - 14272/2009 - C7-0215/2009), Nr. 2/2010 (SEK(2009)1462 - 16328/2009 - C7-0292/2009) un Nr. 3/2010 (SEK(2009)1635 - 15902/2009 - C7-0294/2009) attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Budžeta komiteja
Balsošana notiks ceturtdien
11deadline  theme Ziņojums: Jutta Haug (A7-0081/2009) - Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2009 projekts, III iedaļa — Komisija
par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2009 projektu, III iedaļa — Komisija
[16327/2009 - C7-0288/2009 - 2009/2185(BUD)]

Budžeta komiteja
Balsošana notiks trešdien
41   theme Ziņojums: Reimer Böge (A7-0080/2009) - Elastības instrumenta izmantošana: projekti enerģētikas jomā
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
[2009/2207(BUD)]

Budžeta komiteja
Balsošana notiks ceturtdien
42   theme Ziņojums: Reimer Böge (A7-0085/2009) - 2007.-2013. gada finanšu shēma: Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns, otrā pārskatīšana (grozījums 2006. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību)
par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu: enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā
[COM(2009)0662 - C7-0305/2009 - 2009/2211(ACI)]

Budžeta komiteja
Balsošana notiks ceturtdien
   theme Kopīgo debašu beigas
12:00 - 13:00
12  point Balsošana
14   - Teksti, par kuriem debates ir slēgtas (kārtība redzama 2. lpp.)
15:00 - 16:00
15  point Jautājumu laiks (Komisijas priekšsēdētājs)
1) brīvie jautājumi: 30 minūtes (1 minūte katram jautājumam katram politiskās grupas priekšsēdētājam + 1 minūte katrai J. M. Barroso atbildei; iespējams, 30 sekundes papildjautājumam + 30 sekundes katrai J. M. Barroso atbildei)

2) Eiropa 2020: 30 minūtes brīvajam mikrofonam (1 minūte katram jautājumam) + J. M. Barroso atbildes (1 minūte katrai atbildei)
16:00 - 20:00      
46  point Padomes un Komisijas paziņojumi - Ārlietu padomes secinājumi attiecībā uz Tuvo Austrumu miera procesu, tostarp attiecībā uz situāciju Austrumjeruzalemē
16deadline point Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - Personu tiesības ierobežojoši pasākumi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
      
Emine Bozkurt, Louis Michel, Michèle Striffler (O-0135/2009 - B7-0233/2009)
Padome
Ierobežojoši pasākumi
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
      
Emine Bozkurt, Louis Michel, Michèle Striffler (O-0136/2009 - B7-0234/2009)
Komisija
Ierobežojoši pasākumi
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
17deadline point Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - Nepieciešamie piekļuves dokumentiem juridiskā pamata uzlabojumi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
      
Michael Cashman (O-0122/2009 - B7-0230/2009)
Padome
Nepieciešamie piekļuves dokumentiem juridiskā pamata uzlabojumi Regulā (EK) Nr. 1049/2001 pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
      
Michael Cashman (O-0123/2009 - B7-0231/2009)
Komisija
Nepieciešamie piekļuves dokumentiem juridiskā pamata uzlabojumi Regulā (EK) Nr. 1049/2001 pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
18  point Padomes un Komisijas paziņojumi - Stāvoklis Gruzijā
21:00 - 24:00      
19  point Komisijas paziņojums - Pasākumi, kas nepieciešami ekonomikas atveseļošanai ES dalībvalstīs Centrāleiropā un Austrumeiropā
44  point Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - Pieredze, kas gūta, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas saistībā ar pārtikas produktu higiēnu
      
Horst Schnellhardt (O-0151/2009 - B7-0237/2009)
Komisija
Pieredze, kas gūta, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004, (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 higiēnas jomā
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
43  point Komisijas paziņojums - Eiropas rīcība terorisma upuru atbalstam
50deadline point Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - Subsidiaritātes principa aizsardzība
      
Mario Borghezio (O-0152/2009 - B7-0238/2009)
Komisija
Subsidiaritātes principa aizsardzība
grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa”
    Balsošana notiks ceturtdien


Uzstāšanās laiks (Reglamenta 149. pants)
9:00 - 11:50      speaking time
Padome (ieskaitot atbildes) 10'
Komisija (ieskaitot atbildes) 10'
Referenti (4 x 6') 24'
Runātāju saraksts
 Deputāti 75'
 Politiskās grupas
PPE 23' S&D 17' ALDE 9' Verts/ALE 6' ECR 6' GUE/NGL 5' EFD 5' NI 4'
Brīvais mikrofons 5'
16:00 - 20:00      speaking time
Padome (ieskaitot atbildes) 30'
Komisija (ieskaitot atbildes) 30'
Autori (2 x 5') 10'
Runātāju saraksts
 Deputāti 90'
 Politiskās grupas
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
Brīvais mikrofons (4 x 5') 20'
21:00 - 24:00      speaking time
Komisija (ieskaitot atbildes) 30'
Autors 4'
Runātāju saraksts
 Deputāti 75'
 Politiskās grupas
PPE 23' S&D 17' ALDE 9' Verts/ALE 6' ECR 6' GUE/NGL 5' EFD 5' NI 4'
Brīvais mikrofons (4 x 5') 20'


Termiņi
 
39deadlinepoint Ziņojums: László Surján, Vladimír Maňka (A7-0083/2009) - Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projekts ar Padomes grozījumiem (visas iedaļas)
  - Rezolūcijas priekšlikuma grozījumi Termiņš beidzies
11deadlinepoint Ziņojums: Jutta Haug (A7-0081/2009) - Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2009 projekts, III iedaļa — Komisija
  - GrozījumiTermiņš beidzies
16deadlinepoint Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - Personu tiesības ierobežojoši pasākumi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā  (O-0135/2009 - B7-0233/2009) (O-0136/2009 - B7-0234/2009)
  - Rezolūcijas priekšlikumiTermiņš beidzies
  - Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumiTermiņš beidzies
17deadlinepoint Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - Nepieciešamie piekļuves dokumentiem juridiskā pamata uzlabojumi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā  (O-0122/2009 - B7-0230/2009) (O-0123/2009 - B7-0231/2009)
  - Rezolūcijas priekšlikumiTermiņš beidzies
  - Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumiTrešdiena, 16. decembris, 10:00
50deadlinepoint Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - Subsidiaritātes principa aizsardzība  (O-0152/2009 - B7-0238/2009)
  - Rezolūcijas priekšlikumiOtrdiena, 15. decembris, 12:00
  - Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumiTrešdiena, 16. decembris, 10:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienTermiņš beidzies
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienTermiņš beidzies
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 15. decembris, 19:00
Rezolūcijas priekšlikumi attiecībā uz debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 17. decembris, 10:00
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 14. decembra Juridisks paziņojums