Darba kārtība - ikdienas
StrasbūraPirmdiena, 2009. gada 14. decembra  - Ceturtdiena, 2009. gada 17. decembra
Ceturtdiena, 2009. gada 17. decembris
Darba kārtības punkti
 Pilna 
 
 Ikdienas 
 
  


Darba kārtības punkti
9:00 - 11:20
32  point Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana
      
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides (O-0108/2009 - B7-0217/2009)
Komisija
Direktīvas 2005/36/EK īstenošana
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
31  point Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - Kohēzijas politika pēc 2013. gada
      
Danuta Maria Hübner (O-0121/2009 - B7-0229/2009)
Komisija
Kohēzijas politika pēc 2013. gada
Reģionālās attīstības komiteja
11:30 - 13:00
34  point Balsošana
41   - Ziņojums: Reimer Böge (A7-0080/2009) - Elastības instrumenta izmantošana: projekti enerģētikas jomā
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
[2009/2207(BUD)]

Budžeta komiteja
Reglamenta 138. pants
42   - Ziņojums: Reimer Böge (A7-0085/2009) - 2007.-2013. gada finanšu shēma: Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns, otrā pārskatīšana (grozījums 2006. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību)
par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu: enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā
[COM(2009)0662 - C7-0305/2009 - 2009/2211(ACI)]

Budžeta komiteja
Reglamenta 138. pants
35   - Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projekts
39   - Ziņojums: László Surján, Vladimír Maňka (A7-0083/2009) - Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projekts ar Padomes grozījumiem (visas iedaļas)
par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (visas iedaļas)
(11902/2009 – C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD))
un grozījumu vēstulēm Nr. 1/2010 (SEK(2009)1133 - 14272/2009 - C7-0215/2009), Nr. 2/2010 (SEK(2009)1462 - 16328/2009 - C7-0292/2009) un Nr. 3/2010 (SEK(2009)1635 - 15902/2009 - C7-0294/2009) attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Budžeta komiteja
Balsošana notiks ceturtdien
54   - Rezolūcijas priekšlikumi - Nepieciešamie piekļuves dokumentiem juridiskā pamata uzlabojumi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
RC B7-0191/2009, B7-0191/2009, B7-0194/2009, B7-0197/2009, B7-0198/2009, B7-0246/2009
55   - Rezolūcijas priekšlikumi - Subsidiaritātes principa aizsardzība
B7-0273/2009, B7-0274/2009, RC B7-0275/2009, B7-0275/2009, B7-0277/2009, B7-0278/2009
56   - Rezolūcijas priekšlikumi - Baltkrievija
RC B7-0248/2009, B7-0248/2009, B7-0250/2009, B7-0251/2009, B7-0253/2009, B7-0254/2009, B7-0256/2009, B7-0272/2009
57   - Rezolūcijas priekšlikumi - Vardarbība Kongo Demokrātiskajā Republikā
RC B7-0187/2009, B7-0187/2009, B7-0199/2009, B7-0193/2009, B7-0195/2009, B7-0200/2009, B7-0241/2009
15:00 - 16:00
   theme Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - Ilgums: ne vairāk par vienu stundu
(Reglamenta 122. pants)
47   theme Rietumsahāra: Aminatou Haidar lieta
RC B7-0247/2009, B7-0247/2009, B7-0249/2009, B7-0252/2009, B7-0255/2009, B7-0257/2009, B7-0258/2009
48   theme Uganda: pret homoseksualitāti vērsts likumprojekts
RC B7-0259/2009, B7-0259/2009, B7-0260/2009, B7-0261/2009, B7-0262/2009, B7-0263/2009, B7-0265/2009
49   theme Azerbaidžāna: vārda brīvība
B7-0264/2009, RC B7-0266/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009, B7-0271/2009
16:00 - 17:00 [vai pēc iepriekšējo debašu beigām]
37  point Balsošana
38   - Rezolūcijas priekšlikumi attiecībā uz debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
(Reglamenta 122. pants)
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 16. decembra Juridisks paziņojums