Dagsorden
BruxellesOnsdag den 5. maj 2010 - Torsdag den 6. maj 2010  235k
Onsdag den 5. maj 2010201kUdgave: Onsdag den 5. maj 2010, 19:18
 Punkter på dagsordenen
13:30 - 15:00   Afstemninger
15:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

13:30 - 15:00   Afstemninger      
78  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
  pointAFSTEMNINGER
53*-Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning)
Betænkning:  José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (Omarbejdning)

[COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forretningsordenens artikel 138
54*-Det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til bestemmelser vedrørende fakturering
Betænkning:  David Casa (A7-0065/2010)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler

[COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forretningsordenens artikel 138
55 -Anmodning om ophævelse af Miloslav Ransdorfs parlamentariske immunintet
Betænkning:  Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Miloslav Ransdorfs immunitet

[2009/2208(IMM)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 138
52Frist -28 dechargebetænkninger, jf. forretningsordenens artikel 138
Forhandling: 21/04/2010
56***I-Transportabelt trykbærende udstyr
Betænkning:  Brian Simpson (A7-0101/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr

[COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
57Frist***I-Luftfartssikkerhedsafgifter
Betænkning:  Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftfartssikkerhedsafgifter

[COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
58Frist***I-Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning)
Betænkning:  Brian Simpson (A7-0030/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning)

[COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Forretningsordenens artikel 87
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
59Frist***I-Generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og visse bestemmelser vedrørende økonomisk forvaltning
Betænkning:  Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning

[COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
Forhandling : Tirsdag den 20. april 2010
73Frist -Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer
Forslag til beslutning

[2010/2571(RSP)]
B7-0221/2010
60Frist -Beføjelse til delegation af lovgivning
Betænkning:  József Szájer (A7-0110/2010)
Betænkning om beføjelse til delegation af lovgivning

[COM(2009)0673 -  - 2010/2021(INI)]
Retsudvalget
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
61Frist -EU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger
Betænkning:  Peter van Dalen (A7-0114/2010)
Betænkning om EU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger

[COM(2009)0008 -  - 2009/2095(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
62Frist -Europeana - næste fase
Betænkning:  Helga Trüpel (A7-0028/2010)
Betænkning om Europeana – næste fase

[COM(2009)0440 -  - 2009/2158(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
63Frist -Evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010
Betænkning:  Marit Paulsen (A7-0053/2010)
Betænkning om evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010

[2009/2202(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
64Frist -EU's landbrug og klimaændringerne
Betænkning:  Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)
Betænkning om EU's landbrug og klimaændringerne

[SEC(2009)0417 -  - 2009/2157(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
65Frist -Landbrug i områder med naturbetingede ulemper: en særskilt vurdering
Betænkning:  Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)
Betænkning om landbrug i områder med naturbetingede ulemper: en særskilt vurdering

[COM(2009)0161 -  - 2009/2156(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
Forhandling : Mandag den 19. april 2010
66 -En ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu
Betænkning:  Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)
Betænkning om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu

[COM(2009)0390 -  - 2009/2225(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
68Frist -7 dechargebetænkninger
Forhandling: 21/04/2010
67Frist -EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika
Betænkning:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)
Betænkning om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika

[2009/2213(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling : Tirsdag den 20. april 2010
69Frist -Topmøde EU - Canada
Forslag til beslutning

[2010/2549(RSP)]
RC-B7-0233/2010, B7-0233/2010, B7-0234/2010, B7-0235/2010
Forhandling : Tirsdag den 20. april 2010
71Frist -SWIFT
Forslag til beslutning

[2010/2649(RSP)]
B7-0243/2010, B7-0260/2010
Forhandling : Onsdag den 21. april 2010
70Frist -Passagerliste (PNR)
Forslag til beslutning

[2010/2657(RSP)]
B7-0244/2010
Forhandling : Onsdag den 21. april 2010
72Frist -Forslag til beslutning - Forbud mod anvendelse af cyanid i forbindelse med minedrift -[2010/2593(RSP)]
RC-B7-0238/2010, B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010, B7-0241/2010
Forhandling : Onsdag den 21. april 2010
15:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under et - Parlamentets sammensætning
18Frist -Revision af traktaterne - Overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet
Betænkning:  Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)
Udkast til betænknng om udkast til protokol om ændring af protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets sammensætning for resten af valgperioden 2009-2014: Europa-Parlamentets udtalelse (EU-traktatens artikel 48, stk. 3)

[17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
19 -Beslutning om ikke at indkalde et konvent om revision af traktaterne for så vidt angår overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet
Betænkning:  Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)
Henstilling om Det Europæiske Råds forslag om ikke at indkalde et konvent om revision af traktaterne for så vidt angår overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet

[17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
80 pointForberedelse af topmødet mellem euroområdets stats- og regeringschefer den 7. maj 2010
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2010/2680(RSP)]
Første talerrunde med de politiske gruppers ordførere
27Frist pointEuropa 2020 - en ny EU-strategi for beskæftigelse og vækst
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2010/2591(RSP)]
28 pointDen Europæiske Unions aftale om tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2010/2647(RSP)]
35Frist pointElektriske køretøjer
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2010/2547(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
50Frist pointGruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer
Mundtlige forespørgsler - [2010/2636(RSP)]
     
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle, Kyriacos Triantaphyllides (O-0044/2010 - B7-0209/2010)
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Kommissionen
Varetagelse af forbrugernes interesser i forbindelse med konkurrencereglerne for motorkøretøjsbranchen i det indre marked
     
Sharon Bowles (O-0047/2010 - B7-0210/2010)
Økonomi- og Valutaudvalget
Kommissionen
Gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer
10Frist pointMeddelelse fra Kommissionen: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft
Betænkning:  Alojz Peterle (A7-0121/2010)
Betænkning om Kommissionens meddelelse: "Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft"
[COM(2009)0291 -  - 2009/2103(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
6Frist -Udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi
Betænkning:  Patrizia Toia (A7-0120/2010)
Betænkning om udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi

[COM(2009)0111 -  - 2009/2228(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
44Frist -Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning 2008
Betænkning:  Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)
Betænkning om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsberetning for 2008

[2009/2167(INI)]
Budgetkontroludvalget
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
15:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)45'
Kommissionen (inkl. svar)65'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Ordførere (forretningsordenens artikel 48, stk. 2)   (2x4') 8'
Forslagsstiller/forespørger   (2x5') 10'
Medlemmer195'
66'3047'22'3015'3015'10'309'309'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
52item on the agendapoint28 dechargebetænkninger, jf. forretningsordenens artikel 138
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
57item on the agendapointLuftfartssikkerhedsafgifter
Jörg Leichtfried (A7-0035/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
58item on the agendapointFællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning)
Brian Simpson (A7-0030/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
59item on the agendapointGenerelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og visse bestemmelser vedrørende økonomisk forvaltning
Evgeni Kirilov (A7-0055/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
73item on the agendapointFølgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer
  -ÆndringsforslagOnsdag den 28. april 2010, 12:00
60item on the agendapointBeføjelse til delegation af lovgivning
József Szájer (A7-0110/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
61item on the agendapointEU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger
Peter van Dalen (A7-0114/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
62item on the agendapointEuropeana - næste fase
Helga Trüpel (A7-0028/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
63item on the agendapointEvaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010
Marit Paulsen (A7-0053/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
64item on the agendapointEU's landbrug og klimaændringerne
Stéphane Le Foll (A7-0060/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
65item on the agendapointLandbrug i områder med naturbetingede ulemper: en særskilt vurdering
Herbert Dorfmann (A7-0056/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
68item on the agendapoint7 dechargebetænkninger
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 12:00
67item on the agendapointEU's strategi for forbindelserne med Latinamerika
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. april 2010, 18:00
69item on the agendapointTopmøde EU - Canada
  -Forslag til beslutningOnsdag den 14. april 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2010, 12:00
71item on the agendapointSWIFT
  -Forslag til beslutningOnsdag den 28. april 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 3. maj 2010, 12:00
70item on the agendapointPassagerliste (PNR)
  -Forslag til beslutningOnsdag den 28. april 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 3. maj 2010, 12:00
72item on the agendapointForbud mod anvendelse af cyanid i forbindelse med minedrift
(O-0035/2010 - B7-0206/2010) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 28. april 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 3. maj 2010, 12:00
18item on the agendapointRevision af traktaterne - Overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet
Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 28. april 2010, 12:00
27item on the agendapointEuropa 2020 - en ny EU-strategi for beskæftigelse og vækst
  -Forslag til beslutningOnsdag den 12. maj 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 17. maj 2010, 12:00
35item on the agendapointElektriske køretøjer
  -Forslag til beslutningOnsdag den 28. april 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 3. maj 2010, 12:00
50item on the agendapointGruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer
(O-0044/2010 - B7-0209/2010) (O-0047/2010 - B7-0210/2010) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 28. april 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 3. maj 2010, 12:00
10item on the agendapointMeddelelse fra Kommissionen: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft
Alojz Peterle (A7-0121/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 28. april 2010, 12:00
6item on the agendapointUdnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi
Patrizia Toia (A7-0120/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2010, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 3. maj 2010, 12:00
44item on the agendapointBeskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning 2008
Andrea Cozzolino (A7-0100/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2010, 12:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 3. maj 2010, 17:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 4. maj 2010, 17:00
Seneste opdatering: 5. maj 2010Juridisk meddelelse