Дневен ред
Страсбургпонеделник, 14 юни 2010 г. - четвъртък, 17 юни 2010 г.  307k
Четвъртък, 17 юни 2010198kВерсия: Cряда, 16 юни 2010, 19:27
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 13:00   Гласуване
15:00 - 16:00   Разисквания
16:00 - 17:00   Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
162 pointЗабрана за търговски китолов
Изявление на Комисията
[2010/2740(RSP)]
27Срок pointНов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура
Доклад:  Guido Milana (A7-0150/2010)
Доклад относно нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура
[COM(2009)0162 -  - 2009/2107(INI)]
Комисия по рибно стопанство
67Срок***IpointПрограма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus)
Доклад:  Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003
[COM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)]
Комисия по рибно стопанство
12:00 - 13:00   Гласуване      
80 voteПолитики на ЕС в полза на защитниците на правата на човека
Доклад:  Heidi Hautala (A7-0157/2010)
Доклад относно политиките на ЕС в полза на защитниците на правата на човека
[2009/2199(INI)]
Комисия по външни работи
Член 138 от Правилника за дейността
91Срок***IvoteПублично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО)
Доклад:  Wolf Klinz (A7-0102/2010)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар
[COM(2009)0491 - C7-0170/2009 - 2009/0132(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
67Срок***IvoteПрограма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus)
Доклад:  Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003
[COM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)]
Комисия по рибно стопанство
103Срок voteПрилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния
Доклад:  Carlos Coelho (A7-0199/2010)
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния
[06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
154Срок voteПредложения за резолюция - Качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат)
[2010/2728(RSP)]
B7-0375/2010
68Срок voteАспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза
Доклад:  Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)
Доклад относно аспектите, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза
[2009/2204(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
70Срок voteОценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето
Доклад:  Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)
Доклад относно оценката на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето
[2009/2242(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
166Срок voteПредложения за назначавания в специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
[2010/2731(RSO)]
151Срок voteПредложения за резолюция - Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите
[2010/2646(RSP)]
B7-0343/2010
127Срок voteЗаключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни)
Предложения за резолюции
[2010/2709(RSP)]
B7-0293/2010, RC-B7-0296/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010, B7-0300/2010
156Срок voteИзраелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа
Предложения за резолюции
[2010/2735(RSP)]
RC-B7-0345/2010, B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010, B7-0389/2010
101Срок voteПредложения за резолюция - Търговията с инструменти за мъчения
[2010/2685(RSP)]
RC-B7-0360/2010, B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-0368/2010, B7-0369/2010
157Срок voteПоложението на Корейския полуостров
Предложения за резолюции
[2010/2736(RSP)]
RC-B7-0358/2010, B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010, B7-0366/2010
153Срок voteБосна и Херцеговина
Предложения за резолюции
[2010/2734(RSP)]
B7-0342/2010
142Срок voteСпоразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването
Предложения за резолюции
[2010/2724(RSP)]
RC-B7-0370/2010, B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010, B7-0374/2010
161Срок voteПрилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт
Предложения за резолюции
[2010/2556(RSP)]
B7-0344/2010
131Срок voteНаводненията в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария
Предложения за резолюции
[2010/2713(RSP)]
RC-B7-0346/2010, B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010, B7-0403/2010
136Срок voteПредложения за резолюция - Обучение в съдебната област
[2010/2715(RSP)]
B7-0294/2010
27Срок voteНов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура
Доклад:  Guido Milana (A7-0150/2010)
Доклад относно нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура
[COM(2009)0162 -  - 2009/2107(INI)]
Комисия по рибно стопанство
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността)
160Срок -Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire
[2010/2737(RSP)]
RC-B7-0376/2010, B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010, B7-0382/2010
159Срок -Непал
[2010/2738(RSP)]
RC-B7-0383/2010, B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010
158Срок -Екзекуции в Либия
[2010/2739(RSP)]
RC-B7-0391/2010, B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010, B7-0396/2010
16:00 - 17:00   Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчик по становище1'
Членове на ЕП75'
23'17'9'6'306'305'4'304'
„Привличане на вниманието“("Catch the eye")   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Автор на всяко предложение за резолюция1'
Членове на ЕП29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
„Привличане на вниманието“("Catch the eye")   (3x2') 6'
27item on the agendapointНов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура
Guido Milana (A7-0150/2010
  -ИзмененияCряда, 9 юни 2010, 12:00
67item on the agendapointПрограма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus)
Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010
  -ИзмененияCряда, 9 юни 2010, 12:00
91item on the agendapointПублично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО)
Wolf Klinz (A7-0102/2010
  -ИзмененияCряда, 9 юни 2010, 12:00
103item on the agendapointПрилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния
Carlos Coelho (A7-0199/2010
  -ИзмененияПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
154item on the agendapointКачеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат)
(O-0080/2010 - B7-0314/2010) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -ИзмененияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
68item on the agendapointАспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза
Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010
  -Изменения от докладчика, най-малко 74 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 9 юни 2010, 12:00
70item on the agendapointОценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето
Ilda Figueiredo (A7-0156/2010
  -Изменения от докладчика, най-малко 74 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 9 юни 2010, 12:00
166item on the agendapointПредложения за назначавания в специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
  -ИзмененияЧетвъртък, 17 юни 2010, 10:00
151item on the agendapointСпорт, по-специално по отношение на агентите на играчите
(O-0032/2010 - B7-0308/2010) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 13:00
127item on the agendapointЗаключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни)
  -Предложения за резолюцииCряда, 9 юни 2010, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 14 юни 2010, 20:00
156item on the agendapointИзраелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 16 юни 2010, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 юни 2010, 11:00
101item on the agendapointТърговията с инструменти за мъчения
(O-0056/2010 - B7-0303/2010) (O-0057/2010 - B7-0304/2010) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 13:00
157item on the agendapointПоложението на Корейския полуостров
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 13:00
153item on the agendapointБосна и Херцеговина
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 13:00
142item on the agendapointСпоразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването
  -ИзмененияПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 15 юни 2010, 13:00
161item on the agendapointПрилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -ИзмененияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
131item on the agendapointНаводненията в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 16 юни 2010, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 16 юни 2010, 11:00
136item on the agendapointОбучение в съдебната област
(O-0063/2010 - B7-0306/2010) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
  -ИзмененияВтoрник, 15 юни 2010, 12:00
160item on the agendapointДемократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 14 юни 2010, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 16 юни 2010, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 16 юни 2010, 14:00
159item on the agendapointНепал
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 14 юни 2010, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 16 юни 2010, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 16 юни 2010, 14:00
158item on the agendapointЕкзекуции в Либия
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 14 юни 2010, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 16 юни 2010, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 16 юни 2010, 14:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 11 юни 2010, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 14 юни 2010, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртък (без всички резолюции)Втoрник, 15 юни 2010, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртък (за всички резолюции)Cряда, 16 юни 2010, 17:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)Четвъртък, 17 юни 2010, 10:00
Последно осъвременяване: 16 юни 2010 г.Правна информация