Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 - Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010  250k
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010209kΈκδοση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010, 17:27
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:20   Συζητήσεις
11:30 - 12:00   ΨΗΦΟΦΟΡΊΕΣ
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση
12:30 - 13:00   Συνέχιση των ψηφοφοριών
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
26Προθεσμία -Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
Προφορική ερώτηση
 -[2010/2835(RSP)]
     
 Danuta Maria Hübner (O-0110/2010 - B7-0466/2010)
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιτροπή
Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
37Προθεσμία -Mέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Δήλωση της Επιτροπής

[2010/2852(RSP)]
11:30 - 12:00   ΨΗΦΟΦΟΡΊΕΣ      
78Προθεσμία***IIvoteΕπέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγενείας τους
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Jean Lambert (A7-0261/2010)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγενείας τους
[11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
άρθρο 138 του Κανονισμού
24*voteΔιορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου - CΥ)
Έκθεση  Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Σταύρου Λαζάρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
άρθρο 138 του Κανονισμού
23*voteΔιορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. Gijs de Vries, NL)
Έκθεση  Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Gijs M. de Vries ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
άρθρο 138 του Κανονισμού
41 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ισπανία/κλωστοϋφαντουργία της Γαλικίας
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0259/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου°28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης°Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/003 ES/κλωστοϋφαντουργία Γαλικίας, αίτηση της Ισπανίας)
[COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
άρθρο 138 του Κανονισμού
42 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Δανία/Όμιλος Danfoss
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0258/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου°28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης°Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/015 DK/Όμιλος Danfoss από τη Δανία
[COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
άρθρο 138 του Κανονισμού
43 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Linak Α/S
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0257/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/031 DK/Linak από τη Δανία)
[COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
άρθρο 138 του Κανονισμού
65Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2008 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Έκθεση  Véronique Mathieu (A7-0253/2010)
Δεύτερη έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008
[SEC(2009)1089 - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση : Τετάρτη 21 Απριλίου 2010
47Προθεσμία***IvoteΤρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών
Έκθεση  Tanja Fajon (A7-0256/2010)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
[COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
64Προθεσμία voteEλλείψεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Προτάσεις ψηφίσματος
[2010/2857(RSP)]
RC-B7-0524/2010, B7-0524/2010, B7-0525/2010, B7-0526/2010, B7-0527/2010, B7-0528/2010, B7-0529/2010
Συζήτηση : Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010
56Προθεσμία voteΠαγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής
Προτάσεις ψηφίσματος
[2010/2855(RSP)]
RC-B7-0541/2010, B7-0541/2010, B7-0542/2010, B7-0543/2010, B7-0544/2010, B7-0545/2010
75Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη
[2010/2873(RSP)]
B7-0540/2010
35Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010
[2010/2789(RSP)]
B7-0536/2010
4Προθεσμία voteΣυμφωνία της Βασιλείας II και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)
Έκθεση  Othmar Karas (A7-0251/2010)
Έκθεση σχετικά με τη συμφωνία της Βασιλείας II και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)
[2010/2074(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
27Προθεσμία voteΣυστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική
και παγκόσμια υγεία
Έκθεση  Véronique De Keyser (A7-0245/2010)
Έκθεση σχετικά με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και την παγκόσμια υγεία
[2010/2070(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
26Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
[2010/2835(RSP)]
B7-0539/2010
37Προθεσμία voteMέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
[2010/2852(RSP)]
B7-0535/2010
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση      
55 point20ή επέτειος της γερμανικής επανένωσης - Ομιλίες των Lothar de Maizière και Jacques Delors
12:30 - 13:00   Συνέχιση των ψηφοφοριών      
50 voteΚείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
09:00 - 11:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)15'
Συντάκτης5'
Βουλευτές75'
23'17'9'6'306'305'4'304'
"Catch the eye"5'
26item on the agendapointΠολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
(O-0110/2010 - B7-0466/2010) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 13:00
37item on the agendapointMέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 13:00
78item on the agendapointΕπέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγενείας τους
Jean Lambert (A7-0261/2010
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
65item on the agendapointΑπαλλαγή 2008 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Véronique Mathieu (A7-0253/2010
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
47item on the agendapointΤρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών
Tanja Fajon (A7-0256/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
64item on the agendapointEλλείψεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 13:00
56item on the agendapointΠαγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 13:00
75item on the agendapointΔράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη
(O-0122/2010 - B7-0470/2010) (O-0123/2010 - B7-0551/2010) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 13:00
35item on the agendapointΔιάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010
(O-0111/2010 - B7-0467/2010) (O-0112/2010 - B7-0468/2010) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 13:00
4item on the agendapointΣυμφωνία της Βασιλείας II και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)
Othmar Karas (A7-0251/2010
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 74 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
27item on the agendapointΣυστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική
και παγκόσμια υγεία
Véronique De Keyser (A7-0245/2010
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 74 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, 12:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, 12:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 5 Οκτωβρίου 2010, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου