Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 - Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010  307k
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010224kΈκδοση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 16:21
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:20   Συζητήσεις
11:30 - 12:00   Ψηφοφορίες
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση
12:30 - 13:00   Συνέχιση των ψηφοφοριών
15:00 - 19:00   Συζητήσεις
19:00 - 20:30   Ώρα των ερωτήσεων
21:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
172 pointΦυσικές καταστροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δήλωση του Προέδρου
[2010/2970(RSP)]
Ακολουθεί γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
169Προθεσμία point10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2010/2968(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
102Προθεσμία*pointΚρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων
Έκθεση  Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων
[2010/0220(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
11:30 - 12:00   Ψηφοφορίες      
113 voteΚινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Ιρλανδία – πλημμύρες του Νοεμβρίου 2009
Έκθεση  Reimer Böge (A7-0328/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[2010/2216(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
91 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Noord Brabant και Zuid Holland, Κλάδος 18/Κάτω Χώρες
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0318/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[2010/2225(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
95 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Drenthe, Κλάδος 18/Κάτω Χώρες
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0321/2010)
Έκθεση σχετικά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[2010/2226(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
94 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Limburg, Κλάδος 18/Κάτω Χώρες
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0323/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[2010/2227(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
93 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Gelderland και Overijssel, Κλάδος 18/Κάτω Χώρες
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0322/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[2010/2228(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
96 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Noord Holland και Utrecht, Κλάδος 18/Κάτω Χώρες
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0319/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[2010/2229(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
92 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Noord Holland και Zuid Holland, Κλάδος 58/Κάτω Χώρες
Έκθεση  Barbara Matera (A7-0320/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[2010/2230(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
49***IvoteΕνίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του γερμανικού μονοπωλίου αλκοόλης
Έκθεση  Paolo De Castro (A7-0305/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά την ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του γερμανικού μονοπωλίου αλκοόλης
[2010/0183(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Άρθρο 138 του Κανονισμού
145***IvoteΔασμολογική ατέλεια για συγκεκριμένα φαρμακευτικά δραστικά συστατικά που φέρουν «διεθνή κοινή ονομασία» (ΔΚΟ) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων
Έκθεση  Vital Moreira (A7-0316/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που προβλέπει δασμολογική ατέλεια για συγκεκριμένα φαρμακευτικά δραστικά συστατικά που φέρουν "διεθνή κοινή ονομασία" (ΔΚΟ) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων και που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87
[2010/0214(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Άρθρο 138 του Κανονισμού
104***voteΣυμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας
Σύσταση  Herbert Reul (A7-0306/2010)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας
[2009/0062(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
107***voteΣυμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Φερόων Νήσων
Σύσταση  Herbert Reul (A7-0303/2010)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Φερόων νήσων, με την οποία οι Φερόες νήσοι συνδέονται με το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)
[2009/0160(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
106***voteΣυμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ-Ιαπωνίας
Σύσταση  Herbert Reul (A7-0302/2010)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας
[2009/0081(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
105***voteΣυμφωνία επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας ΕΚ-Ιορδανίας
Σύσταση  Herbert Reul (A7-0304/2010)
Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
[2009/0065(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
116***voteΣυμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος
Σύσταση  Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος
[2010/0094(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
66*voteΚοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή
Έκθεση  David Casa (A7-0325/2010)
Έκθεση επί της προτάσεως οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή
[2010/0179(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Άρθρο 138 του Κανονισμού
15 voteΕτήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2009
Έκθεση  Burkhard Balz (A7-0314/2010)
Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2009
[2010/2078(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Άρθρο 138 του Κανονισμού
10 voteΠολιτικοστρατιωτική συνεργασία και ανάπτυξη πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων
Έκθεση  Christian Ehler (A7-0308/2010)
Έκθεση σχετικά με την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων
[2010/2071(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 138 του Κανονισμού
63Προθεσμία***IvoteΜακροπρόθεσμο σχέδιο για το απόθεμα γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος
Έκθεση  Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που θεσπίζει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διαχείριση του αποθέματος γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος
[2009/0112(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
65Προθεσμία***IvoteΠολυετές σχέδιο για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού
Έκθεση  Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού
[2009/0057(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
89Προθεσμία***IvoteΑπαγόρευση διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και περιορισμοί αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound.
Έκθεση  Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και τους περιορισμούς αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound
[2010/0175(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
86Προθεσμία***IvoteΧρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών
Έκθεση  João Ferreira (A7-0184/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών
[2009/0153(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
102Προθεσμία*voteΚρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων
Έκθεση  Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων
[2010/0220(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
108Προθεσμία voteΚοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2009
Έκθεση  Eva Joly (A7-0315/2010)
Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2009
[2010/2236(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
47Προθεσμία voteΖητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης
Έκθεση  Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)
Έκθεση σχετικά με ζητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης
[2010/2080(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση      
149 pointΟμιλία του Mikheil Saakashvili, Προέδρου της Γεωργίας
12:30 - 13:00   Συνέχιση των ψηφοφοριών      
15:00 - 19:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
174Προθεσμία pointΠροϋπολογισμός 2011
[2010/2972(RSP)]
22Προθεσμία pointΠαρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011
Δήλωση του κ. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
[2010/2639(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
152 pointΑτζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας
Δήλωση της Επιτροπής
[2010/2950(RSP)]
19:00 - 20:30   Ώρα των ερωτήσεων      
5  pointΏρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) (B7-0563/2010)
21:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
171 pointΤα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την απελευθέρωση του βραβευμένου με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης Liu Xiaobo
Δήλωση της Επιτροπής
[2010/2971(RSP)]
162 pointΑπλούστευση της ΚΓΠ
Προφορική ερώτηση - [2010/2959(RSP)]
     
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Albert Deß, George Lyon (O-0187/2010 - B7-0566/2010)
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Επιτροπή
Απλούστευση της ΚΓΠ
160Προθεσμία pointΗ κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα
Προφορική ερώτηση - [2010/2778(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
     
Paolo De Castro (O-0119/2010 - B7-0564/2010)
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή
Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα
09:00 - 11:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλ. των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)15'
Εισηγητής6'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Βουλευτές60'
18'13'7'5'305'4'4'3'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 19:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλ. των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)30'
Βουλευτές120'
39'3028'3014'10'9'307'6'6'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
21:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)20'
Συντάκτες (πολιτικές ομάδες)   (3x2') 6'
Συντάκτης (AGRI)5'
Βουλευτές89'
28'3020'3010'307'307'305'305'4'30
"Catch the eye"   (3x5') 15'
169item on the agendapoint10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
102item on the agendapointΚρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων
Bernhard Rapkay (A7-0324/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
63item on the agendapointΜακροπρόθεσμο σχέδιο για το απόθεμα γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος
Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
65item on the agendapointΠολυετές σχέδιο για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού
Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
89item on the agendapointΑπαγόρευση διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και περιορισμοί αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound.
Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
86item on the agendapointΧρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών
João Ferreira (A7-0184/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
108item on the agendapointΚοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2009
Eva Joly (A7-0315/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
47item on the agendapointΖητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης
Luigi Berlinguer (A7-0252/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
174item on the agendapointΠροϋπολογισμός 2011
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 10:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 15:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
22item on the agendapointΠαρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 20:00
160item on the agendapointΗ κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα
(O-0119/2010 - B7-0564/2010) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010, 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου