Дневен ред
Брюкселсряда, 2 февруари 2011 г. - четвъртък, 3 февруари 2011 г.  238k
Четвъртък, 3 февруари 2011196kВерсия: Понеделник, 7 февруари 2011, 16:33
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:20   Разисквания
11:30 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:20   Разисквания       Време за изказвания
  pointОбщи разисквания - Финансови инструменти
28Срок***II-Инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие
Препоръка за второ четене:  Charles Goerens (A7-0009/2011)

[16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)]
Комисия по развитие
29Срок***II-Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006)
Препоръка за второ четене:  Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

[16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)]
Комисия по външни работи
30Срок***II-Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006)
Препоръка за второ четене:  Gay Mitchell (A7-0006/2011)

[16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)]
Комисия по развитие
31Срок***II-Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни (изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006)
Препоръка за второ четене:  Helmut Scholz (A7-0005/2011)

[16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)]
Комисия по международна търговия
11Срок***IpointОтпадъците от електическо и електронно оборудване
Доклад:  Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработена)
[COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
11:30 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ      
44 voteИскане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Tamás Deutsch
Доклад:  Francesco Enrico Speroni (A7-0015/2011)
Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Tamás Deutsch
[2010/2123(IMM)]
Комисия по правни въпроси
28Срок***IIvoteИнструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие
Препоръка за второ четене:  Charles Goerens (A7-0009/2011)

[16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD)]
Комисия по развитие
29Срок***IIvoteФинансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006)
Препоръка за второ четене:  Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света
[16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD)]
Комисия по външни работи
30Срок***IIvoteФинансов инструмент за сътрудничество за развитие (изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006)
Препоръка за второ четене:  Gay Mitchell (A7-0006/2011)

[16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD)]
Комисия по развитие
31Срок***IIvoteСъздаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни (изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006)
Препоръка за второ четене:  Helmut Scholz (A7-0005/2011)

[16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD)]
Комисия по международна търговия
17Срок voteПредложения за резолюция - Споразумения относно търговията с банани
[2010/2821(RSP)]
B7-0074/2011
19***voteСпоразумения относно търговията с банани
Препоръка:  Francesca Balzani (A7-0002/2011)
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването на Женевско споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела и на Споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати
[07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)]
Комисия по международна търговия
15Срок***IvoteОтмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани
Доклад:  Francesca Balzani (A7-0003/2011)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани
[COM(2010)0096 - C7-0074/2010 - 2010/0056(COD)]
Комисия по международна търговия
11Срок***IvoteОтпадъците от електическо и електронно оборудване
Доклад:  Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработена)
[COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
27Срок voteПоложението в Тунис
Предложения за резолюции
[2011/2517(RSP)]
RC-B7-0078/2011, B7-0078/2011, B7-0079/2011, B7-0080/2011, B7-0081/2011, B7-0087/2011, B7-0088/2011
33Срок voteПредложения за резолюция - Инициатива за ваксина против туберкулоза
[2010/3016(RSP)]
RC-B7-0075/2011, B7-0075/2011, B7-0076/2011, B7-0086/2011, B7-0089/2011
10Срок voteПриключване на отчетите на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година
Предложение за решение
[2010/2933(RSP)]
54 voteНазначаване на председател на Европейския банков орган
[2011/2551(RSP)]
53 voteНазначаване на председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване(ЕОЗППО).
[2011/2552(RSP)]
52 voteНазначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари
[2011/2553(RSP)]
32Срок voteПредложения за резолюция - Криза в Кампания, свързана с отпадъците
[2010/2963(RSP)]
RC-B7-0073/2011, B7-0073/2011, B7-0077/2011, B7-0082/2011, B7-0083/2011, B7-0084/2011, B7-0085/2011
Разисквания : Втoрник, 18 януари 2011
09:00 - 11:20   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (6x6') 36'
Членове на ЕП45'
12'309'305'304'4'3'303'3'
„Привличане на вниманието“("Catch the eye")   (2x5') 10'
28item on the agendapointИнструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие
Charles Goerens (A7-0009/2011
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 януари 2011, 12:00
29item on the agendapointФинансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006)
Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 януари 2011, 12:00
30item on the agendapointФинансов инструмент за сътрудничество за развитие (изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006)
Gay Mitchell (A7-0006/2011
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 януари 2011, 12:00
31item on the agendapointСъздаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни (изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006)
Helmut Scholz (A7-0005/2011
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 26 януари 2011, 12:00
11item on the agendapointОтпадъците от електическо и електронно оборудване
Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010
  -ИзмененияCряда, 26 януари 2011, 12:00
17item on the agendapointСпоразумения относно търговията с банани
(O-000012/2011 - B7-0007/2011) (O-000013/2011 - B7-0008/2011) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 26 януари 2011, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 13:00
15item on the agendapointОтмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани
Francesca Balzani (A7-0003/2011
  -ИзмененияCряда, 26 януари 2011, 12:00
27item on the agendapointПоложението в Тунис
  -Предложения за резолюцииCряда, 26 януари 2011, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 13:00
33item on the agendapointИнициатива за ваксина против туберкулоза
(O-0203/2010 - B7-0006/2011) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 26 януари 2011, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 13:00
10item on the agendapointПриключване на отчетите на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година
  -Предложение за решениеCряда, 26 януари 2011, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 31 януари 2011, 12:00
32item on the agendapointКриза в Кампания, свързана с отпадъците
(O-0188/2010 - B7-0667/2010) (O-0197/2010 - B7-0801/2010) (O-0208/2010 - B7-0805/2010) (O-0209/2010 - B7-0806/2010) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 26 януари 2011, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 31 януари 2011, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 1 февруари 2011, 19:00
Последно осъвременяване: 7 февруари 2011 г.Правна информация