Dagsorden
StrasbourgMandag den 14. februar 2011 - Torsdag den 17. februar 2011  255k
Mandag den 14. februar 2011189kUdgave: Onsdag den 16. februar 2011, 14:50
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
59 pointGennemførelse af servicedirektivet
Betænkning:  Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)
Betænkning om gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF
[2010/2053(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
63***pointForstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse
Henstilling:  Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse
[05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE)]
Retsudvalget
(Afventer høring fra Rådets side)
36Frist*pointMaksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare
Betænkning:  Ivo Belet (A7-0001/2011)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare
[COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
70Frist pointPraktiske aspekter vedrørende revisionen af EU-instrumenter til støtte for små og mellemstore virksomheders finansiering i den næste programmeringsperiode
Redegørelse fra Kommissionen
[2011/2520(RSP)]
Afstemningen finder sted onsdag
93Frist pointEU-strategi for Donauregionen
Mundtlige forespørgsler - [2011/2532(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
     
Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák (O-000029/2011 - B7-0013/2011)
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
De Europæiske Konservative og Reformister

Kommissionen
Gennemførelsen af EU's strategi for Donauområdet
     
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler, Elisabeth Jeggle (O-000014/2011 - B7-0011/2011)
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater)
Kommissionen
EU-strategi for Donauregionen
91 pointStamceller fra navlestrengsblod
Redegørelse fra Kommissionen
[2010/2937(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
17:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (3x6') 18'
Forespørgere   (5x2') 10'
Ordførere for udtalelser   (3x1') 3'
Medlemmer120'
39'3028'3014'10'9'307'6'6'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
36item on the agendapointMaksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare
Ivo Belet (A7-0001/2011
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. februar 2011, 12:00
70item on the agendapointPraktiske aspekter vedrørende revisionen af EU-instrumenter til støtte for små og mellemstore virksomheders finansiering i den næste programmeringsperiode
  -Forslag til beslutningOnsdag den 9. februar 2011, 12:00
  -ÆndringsforslagMandag den 14. februar 2011, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 15. februar 2011, 19:00
93item on the agendapointEU-strategi for Donauregionen
(O-000029/2011 - B7-0013/2011) (O-000014/2011 - B7-0011/2011) 
  -Forslag til beslutningMandag den 14. februar 2011, 19:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. februar 2011, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 15. februar 2011, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 16. februar 2011, 17:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 11. februar 2011, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 14. februar 2011, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 15. februar 2011, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)Torsdag den 17. februar 2011, 10:00
Seneste opdatering: 16. februar 2011Juridisk meddelelse