Esityslista
StrasbourgMaanantai 4. huhtikuuta 2011 - Torstai 7. huhtikuuta 2011  256k
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011192kVersio: Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011, 14:35
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 13:00   ÄÄNESTYKSET
15:00 - 20:30   Keskustelut
21:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Sisämarkkinat
46Määräaika -Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla
Mietintö:  Sandra Kalniete (A7-0083/2011)
Mietintö hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla

[COM(2010)0608 -  - 2010/2289(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
47Määräaika -Sisämarkkinat eurooppalaisia varten
Mietintö:  António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)
Mietintö sisämarkkinoista eurooppalaisia varten

[COM(2010)0608 -  - 2010/2278(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
48Määräaika -Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat
Mietintö:  Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)
Mietintö yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista

[COM(2010)0608 -  - 2010/2277(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
129Määräaika -Julkiset hankinnat
Komission julkilausuma

[2011/2590(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
12:00 - 13:00   ÄÄNESTYKSET      
125 voteLisätalousarvioesitys nro 1/2011 - Pääluokka III - Komissio
Mietintö:  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)
Mietintö neuvoston kannasta Euroopan unionin lisätalousarvioon nro 1/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III - Komissio
[07704/2011 -  - 2011/2022(BUD)]
Budjettivaliokunta
126 voteEU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ─ Vuoden 2010 tulvat Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Tšekin tasavallassa, Kroatiassa ja Romaniassa
Mietintö:  Reimer Böge (A7-0114/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti
[COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)]
Budjettivaliokunta
18***voteEY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus
Suositus:  Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)
Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä
[15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
82***voteEY:n ja Jordanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely
Suositus:  Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)
Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan, pöytäkirjan muodossa olevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välillä
[13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
72***voteRiitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä
Suositus:  George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)
Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä
[13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
71***voteEY:n ja Egyptin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely
Suositus:  Gianluca Susta (A7-0068/2011)
Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välillä
[13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
65***voteUkrainan osallistuminen unionin ohjelmiin
Suositus:  Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, Ukrainan osallistumista unionin ohjelmiin sääteleviä yleisiä periaatteita koskevasta Euroopan unionin ja Ukrainan puitesopimuksesta tehtävän pöytäkirjan tekemisestä
[13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
44*voteKalastustuotteiden tuonti Grönlannista
Mietintö:  Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä
[COM(2010)0176 -  - 2010/0097(CNS)]
Kalatalousvaliokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
57Määräaika***IvoteKansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt
Mietintö:  Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (uudelleenlaatiminen)
[COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
108Määräaika***IvoteEuroopan matkailutilastot
Mietintö:  Brian Simpson (A7-0329/2010)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan matkailutilastoista
[COM(2010)0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
61Määräaika***IvoteYhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet
Mietintö:  João Ferreira (A7-0017/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 muuttamisesta
[COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)]
Kalatalousvaliokunta
59Määräaika***IvoteKalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet
Mietintö:  Estelle Grelier (A7-0024/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 muuttamisesta
[COM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)]
Kalatalousvaliokunta
66Määräaika voteEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti
Mietintö:  José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)
Mietintö ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Parlamentti
[2011/2018(BUD)]
Budjettivaliokunta
79Määräaika voteLasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien, elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksyntä ja hyväksynnän epääminen
Päätöslauselmaesitys
[2011/2549(RPS)]
B7-0227/2011
Työjärjestyksen 88 artiklan 4 kohta
19Määräaika voteEuroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka
Mietintö:  Kader Arif (A7-0070/2011)
Mietintö Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa
[COM(2010)0343 -  - 2010/2203(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
75Määräaika voteYhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta
Mietintö:  Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)
Mietintö Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009
[COM(2010)0382 -  - 2010/2247(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta
38Määräaika voteEuroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt
Mietintö:  Marietta Giannakou (A7-0062/2011)
Mietintö Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamisesta
[2010/2201(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
46Määräaika voteHallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla
Mietintö:  Sandra Kalniete (A7-0083/2011)
Mietintö hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla
[COM(2010)0608 -  - 2010/2289(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
47Määräaika voteSisämarkkinat eurooppalaisia varten
Mietintö:  António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)
Mietintö sisämarkkinoista eurooppalaisia varten
[COM(2010)0608 -  - 2010/2278(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
48Määräaika voteYrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat
Mietintö:  Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)
Mietintö yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista
[COM(2010)0608 -  - 2010/2277(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
15:00 - 20:30   Keskustelut       Puheajat
115Määräaika pointJapanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2650(RSP)]
110Määräaika pointSyyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2011/2645(RSP)]
68Määräaika pointYhdistyneiden kansakuntien neljäs vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2599(RSP)]
87Määräaika pointIslantia koskeva edistymiskertomus 2010
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2010/2999(RSP)]
88Määräaika pointEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva edistymiskertomus 2010
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2010/2998(RSP)]
122Määräaika pointNorsunluurannikon tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2011/2656(RSP)]
21:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Euroopan unionin naapuruuspolitiikka
109Määräaika -Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu - itäinen ulottuvuus
Komission julkilausuma

[2010/2958(RSP)]
120Määräaika -Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu – eteläinen ulottuvuus
Komission julkilausuma

[2011/2642(RSP)]
130Määräaika pointSeksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa
Komission julkilausuma
[2011/2661(RSP)]
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (13x1') 13'
Jäsenet60'
18'13'7'5'305'304'3'303'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 20:30   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)40'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)40'
Jäsenet120'
39'3028'14'10'10'7'6'6'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
21:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)25'
Jäsenet60'
18'13'7'5'305'304'3'303'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
46item on the agendapointHallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla
Sandra Kalniete (A7-0083/2011
  -TarkistuksetPerjantai 1. huhtikuuta 2011, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
47item on the agendapointSisämarkkinat eurooppalaisia varten
António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011
  -TarkistuksetPerjantai 1. huhtikuuta 2011, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
48item on the agendapointYrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat
Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011
  -TarkistuksetPerjantai 1. huhtikuuta 2011, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
129item on the agendapointJulkiset hankinnat
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 4. toukokuuta 2011, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 9. toukokuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 9. toukokuuta 2011, 20:00
57item on the agendapointKansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt
Sylvie Guillaume (A7-0085/2011
  -TarkistuksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
108item on the agendapointEuroopan matkailutilastot
Brian Simpson (A7-0329/2010
  -TarkistuksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
61item on the agendapointYhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet
João Ferreira (A7-0017/2011
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
59item on the agendapointKalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet
Estelle Grelier (A7-0024/2011
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
66item on the agendapointEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti
José Manuel Fernandes (A7-0087/2011
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
79item on the agendapointLasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien, elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksyntä ja hyväksynnän epääminen
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
19item on the agendapointEuroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka
Kader Arif (A7-0070/2011
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 74 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 5. huhtikuuta 2011, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
75item on the agendapointYhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta
Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
38item on the agendapointEuroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt
Marietta Giannakou (A7-0062/2011
  -TarkistuksetKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
115item on the agendapointJapanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 5. huhtikuuta 2011, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 6. huhtikuuta 2011, 17:00
110item on the agendapointSyyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 5. huhtikuuta 2011, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 6. huhtikuuta 2011, 17:00
68item on the agendapointYhdistyneiden kansakuntien neljäs vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 20:00
87item on the agendapointIslantia koskeva edistymiskertomus 2010
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
88item on the agendapointEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva edistymiskertomus 2010
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
122item on the agendapointNorsunluurannikon tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 20:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. huhtikuuta 2011, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 6. huhtikuuta 2011, 14:00
109item on the agendapointEuroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu - itäinen ulottuvuus
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
120item on the agendapointEuroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu – eteläinen ulottuvuus
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 30. maaliskuuta 2011, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
130item on the agendapointSeksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 5. huhtikuuta 2011, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 6. huhtikuuta 2011, 17:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 1. huhtikuuta 2011, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 4. huhtikuuta 2011, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 5. huhtikuuta 2011, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)Torstai 7. huhtikuuta 2011, 10:00
Päivitetty viimeksi: 6. huhtikuuta 2011Oikeudellinen huomautus