Program
ŠtrasburgPondelok, 6. júna 2011 - Štvrtok, 9. júna 2011  256k
Utorok, 7. júna 2011203kVerzia: Streda, 8. júna 2011, 16:04
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 13:00   HLASOVANIE
15:00 - 16:00   Hodina otázok
16:00 - 18:30   Rozpravy
18:30 - 20:00   Hodina otázok
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
134 pointPrepuknutie ochorenia vyvolaného baktériou EHEC v členských štátoch EÚ
Vyhlásenie Komisie
[2011/2715(RSP)]
84Termín***IIpointSpoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel
Odporúčanie do druhého čítania :  Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami
[2008/0147(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
12:00 - 13:00   HLASOVANIE      
98*voteVymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV)
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)
Správa o vymenovaní H. G. Wessberga za člena Dvora audítorov
[2011/0803(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
96 voteŽiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ágnesy Hankissovej
Správa:  Diana Wallis (A7-0196/2011)
Správa o žiadosti o zbavenie imunity Ágnesy Hankissovej
[2010/2213(IMM)]
Výbor pre právne veci
Článok 138
22***IvotePreukázanie pôvodu niektorých textilných výrobkov
Správa:  Jan Zahradil (A7-0156/2011)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín
[2010/0272(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 138
76***voteÚčasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
Odporúčanie:  Debora Serracchiani (A7-0186/2011)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o podpise dohody medzi Chorvátskou republikou a Európskou úniou o účasti Chorvátskej republiky na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
[2010/0011(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 138
92 voteRozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny
Odporúčanie:  Sophie Auconie (A7-0077/2011)
Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. .../... o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny

[17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Článok 138
99 voteDopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému
Správa:  Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)
Správa o dopravných aplikáciách globálneho navigačného satelitného systému – krátkodobá a strednodobá politika EÚ
[2010/2208(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Článok 138
103 voteMedzinárodné dohody o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy
Správa:  Brian Simpson (A7-0079/2011)
Správa o medzinárodných dohodách o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy
[2010/2207(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Článok 138
84Termín***IIvoteSpoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel
Odporúčanie do druhého čítania :  Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami
[2008/0147(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
75Termín***IvoteEurópske environmentálne ekonomické účty
Správa:  Jo Leinen (A7-0330/2010)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
[2010/0073(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
93Termín***IvoteProfesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny
Správa:  Sophie Auconie (A7-0076/2011)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny
[COM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
15:00 - 16:00   Hodina otázok      
4  pointHodina otázok pre predsedu Komisie
1) Voľné témy: 30 minút (1 min. na otázku predsedu každej politickej skupiny + 1 min. na odpoveď pána Barossa; prípadne 30 s. na doplňujúcu otázku + 30 s. na odpoveď pána Barossa)
2) Osobitná téma: 30 minút na postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (1 min. na otázku) + odpovede pána Barrosa (1 min. na odpoveď): výsledky samitu G8
16:00 - 18:30   Rozpravy       Rečnícky čas
132Termín pointSudán a Južný Sudán
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2011/2717(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
36*pointUplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharskej republike a Rumunsku
Správa:  Carlos Coelho (A7-0185/2011)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharskej republike a Rumunsku
[14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
18:30 - 20:00   Hodina otázok      
5  pointHodina otázok (pre Komisiu) (B7-0407/2011)
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajca6'
Poslanci90'
28'3020'3010'307'307'305'305'5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
16:00 - 18:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Spravodajca6'
Poslanci75'
23'17'9'6'306'305'4'4'30
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
84item on the agendapointSpoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel
Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 1. júna 2011, 12:00
75item on the agendapointEurópske environmentálne ekonomické účty
Jo Leinen (A7-0330/2010
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 1. júna 2011, 12:00
93item on the agendapointProfesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny
Sophie Auconie (A7-0076/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 6. júna 2011, 19:00
132item on the agendapointSudán a Južný Sudán
  -Návrhy uzneseníPondelok, 6. júna 2011, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 7. júna 2011, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 7. júna 2011, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 8. júna 2011, 17:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 3. júna 2011, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 6. júna 2011, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 7. júna 2011, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122)Štvrtok, 9. júna 2011, 10:00
Posledná úprava: 10. júna 2011Právne oznámenie