Dnevni red
BruseljSreda, 30. november 2011 - Četrtek, 1. december 2011  224k
Četrtek, 1. december 2011199kRazličica: Sreda, 30. november 2011, 16:37
 Točke na dnevnem redu
08:30 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJA
 Čas za govor
 Roki

08:30 - 11:50   Razprave       Čas za govor
59Rok pointGlobalni odziv EU na virus HIV/aids
Izjava Komisije
[2011/2864(RSP)]
V navzočnosti Sveta, sledi posvetovanje govornikov političnih skupin
13 pointLetno poročilo ECB za 2010
Poročilo:  Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)
Poročilo o letnem poročilu ECB za 2010
[2011/2156(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
V navzočnosti predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija
63 pointProračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo
Poročilo:  Francesca Balzani, José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)
Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor v okviru proračunskega postopka za leto 2012
[13110/201117470/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)]
Odbor za proračun
12:00 - 14:00   GLASOVANJA      
29Rok voteUporaba instrumenta prilagodljivosti
Poročilo:  Reimer Böge (A7-0353/2011)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v prid strategiji EU 2020 in evropski sosedski politiki v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
[COM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD)]
Odbor za proračun
Razprava : Sreda, 26. oktober 2011
63 voteProračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo
Poročilo:  Francesca Balzani, José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)
Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor v okviru proračunskega postopka za leto 2012
[13110/201117470/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)]
Odbor za proračun
38 votePredlog spremembe proračuna št. 6/2011: lastna sredstva, celostna pomorska politika, Grčija, ESS, Palestina
Poročilo:  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2011 za proračunsko leto 2011, Oddelek III – Evropska komisija
[17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)]
Odbor za proračun
39 voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugalska
Poročilo:  Barbara Matera (A7-0395/2011)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalska)
[COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)]
Odbor za proračun
člen 138 poslovnika EP
35 voteZahteva za odvzem poslanske imunitete poslancu Georgiosu Tusasu
Poročilo:  Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Tusasu (Georgios Toussas)
[2011/2057(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
člen 138 poslovnika EP
69 voteZahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa
Poročilo:  Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)
Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa
[2011/2076(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
člen 138 poslovnika EP
28***IvoteVračljiva pomoč in finančni inženiring
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa
[COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
člen 138 poslovnika EP
60***IvoteFinančno upravljanje za nekatere države članice, ki ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (ESRR in ESS)
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo
[COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
člen 138 poslovnika EP
48*voteSprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe
[COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
člen 46(1) poslovnika EP
40*voteSprememba Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje
[COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
člen 46(1) poslovnika EP
13 voteLetno poročilo ECB za 2010
Poročilo:  Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)
Poročilo o letnem poročilu ECB za 2010
[2011/2156(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
člen 138 poslovnika EP
47 voteZmanjševanje šolskega osipa
Poročilo:  Mary Honeyball (A7-0363/2011)
Poročilo o zmanjševanju šolskega osipa
[COM(2011)0018 -  - 2011/2088(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
člen 138 poslovnika EP
30***IIIvoteInstrument za financiranje razvojnega sodelovanja - spremljevalni ukrepi za banane
Poročilo:  Charles Goerens (A7-0403/2011)
Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja
[00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)]
Delegacija Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru
33***IIIvoteOblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami
Poročilo:  Helmut Scholz (A7-0401/2011)
Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom
[00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)]
Delegacija Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru
31***IIIvoteInstrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu
Poročilo:  Kinga Gál, Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)
Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu
[00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)]
Delegacija Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru
32***IIIvoteInstrument za financiranje razvojnega sodelovanja
Poročilo:  Gay Mitchell (A7-0402/2011)
Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja
[00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)]
Delegacija Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru
9Rok***IvoteStatistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga
Poročilo:  Brian Simpson (A7-0212/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (prenovitev)
[COM(2010)0505 - C7-0286/2010 - 2010/0258(COD)]
Odbor za promet in turizem
49Rok***IvoteObmočje Kaliningrada in določena poljska upravna okrožja
Poročilo:  Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1931/2006 v zvezi z vključitvijo območja Kaliningrada in določenih poljskih upravnih okrožij v obmejno območje
[COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
21***votePristopna pogodba: pogodba o pristopu Republike Hrvaške
Priporočilo:  Hannes Swoboda (A7-0390/2011)
Priporočilo o osnutku Sklepa Sveta Evropske unije o sprejemu Republike Hrvaške v Evropsko unijo
[14409/2011 -  - 2011/0805(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
26Rok voteProšnja Hrvaške za članstvo v Evropski uniji
Poročilo:  Hannes Swoboda (A7-0389/2011)
Poročilo o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji
[2011/2191(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
17Rok voteSpremembe poslovnika glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov
Poročilo:  Carlo Casini (A7-0386/2011)
Poročilo o spremembah poslovnika Evropskega parlamenta glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov
[2011/2174(REG)]
Odbor za ustavne zadeve
65 voteZahteva za zaščito poslanske munitete poslanca Viktorja Uspaskicha
Poročilo:  Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)
Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha
[2011/2162(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
66 voteZahteva za zaščito poslanske imunitete Viktorja Uspaskicha
Poročilo:  Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)
Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha
[2011/2099(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
19Rok voteEvropski semester za usklajevanje gospodarskih politik
Poročilo:  Pervenche Berès (A7-0384/2011)
Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik
[COM(2011)0011 -  - 2011/2071(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
46Rok voteForum o enotnem trgu
Predlogi resolucij
[2011/2900(RSP)]
B7-0576/2011
59Rok voteGlobalni odziv EU na virus HIV/aids
Predlogi resolucij
[2011/2864(RSP)]
B7-0615/2011
34Rok votePogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino
Poročilo:  Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)
Poročilo s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino
[2011/2132(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
25Rok votePosodobitev carine
Poročilo:  Matteo Salvini (A7-0406/2011)
Poročilo o posodobitvi carine
[2011/2083(INI)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
08:30 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)8'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Predsednik Evropske centralne banke (vključno z odgovori)10'
Poročevalec6'
Poročevalci za proračun   (2x3') 6'
Predsednik Odbora za proračun6'
Poslanci90'
28'3020'3010'307'307'305'305'5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
59item on the agendapointGlobalni odziv EU na virus HIV/aids
  -Predlogi resolucijSreda, 23. november 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 28. november 2011, 12:00
29item on the agendapointUporaba instrumenta prilagodljivosti
Reimer Böge (A7-0353/2011
  -Predlogi spremembSreda, 23. november 2011, 12:00
9item on the agendapointStatistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga
Brian Simpson (A7-0212/2011
  -Predlogi spremembSreda, 23. november 2011, 12:00
49item on the agendapointObmočje Kaliningrada in določena poljska upravna okrožja
Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011
  -Predlogi spremembSreda, 23. november 2011, 12:00
26item on the agendapointProšnja Hrvaške za članstvo v Evropski uniji
Hannes Swoboda (A7-0389/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 23. november 2011, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 28. november 2011, 12:00
17item on the agendapointSpremembe poslovnika glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov
Carlo Casini (A7-0386/2011
  -Predlogi spremembSreda, 23. november 2011, 12:00
19item on the agendapointEvropski semester za usklajevanje gospodarskih politik
Pervenche Berès (A7-0384/2011
  -Predlogi spremembSreda, 23. november 2011, 12:00
46item on the agendapointForum o enotnem trgu
  -Predlogi resolucijSreda, 23. november 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 28. november 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 28. november 2011, 13:00
34item on the agendapointPogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino
Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011
  -Predlogi spremembSreda, 23. november 2011, 12:00
25item on the agendapointPosodobitev carine
Matteo Salvini (A7-0406/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni predlogi resolucijPetek, 25. november 2011, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 28. november 2011, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 29. november 2011, 19:00
Zadnja posodobitev: 1. december 2011Pravno obvestilo