Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 - Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011  309k
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011223kΈκδοση: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011, 14:13
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από επεξηγήσεις ψήφου
15:00 - 20:00   Συζητήσεις
21:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ       Χρόνος αγόρευσης
  pointΨηφοφορία επί της ακόλουθης αίτησης κατεπείγοντος (άρθρο 142):
149 -Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας

[C7-0121/2011 - 08202/2011 - 2010/0392(NLE)]
  pointΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
21 -Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011)
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2011/2546(RSP)]
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από επεξηγήσεις ψήφου      
131 voteΑναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER
Έκθεση:  Reimer Böge (A7-0433/2011)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER
[2011/2080(ACI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
άρθρο 138 του Κανονισμού
130 voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/ 2011 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - Ισπανία και Ιταλία
Έκθεση:  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο διοιρθωτικού προύπολογοισμού αριθ. 7/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
[2011/2301(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
άρθρο 138 του Κανονισμού
129 voteΚινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ισπανία, (σεισμός στη Λόρκα) και Ιταλία (πλημμύρες στο Βένετο)
Έκθεση:  Reimer Böge (A7-0437/2011)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
άρθρο 138 του Κανονισμού
84 voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Κατασκευή κτηρίων / Ιταλία
Έκθεση:  Barbara Matera (A7-0438/2011)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/002 ΙΤ/Trentino-Alto Adige/Südtirol - Κατασκευή κτηρίων από την Ιταλία)

[COM(2011)0480 - C7-0384/2011 - 2011/2279(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
άρθρο 138 του Κανονισμού
57***IvoteΔικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
Έκθεση:  Birgit Sippel (A7-0408/2011)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
[COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
άρθρο 138 του Κανονισμού
119*voteΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (M. K. Pinxten - BE)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0417/2011)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0814(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
120*voteΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H. OTBO - DK)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0416/2011)
Έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Henrik Otbo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0810(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
121Προθεσμία*voteΔιορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. J-F. CORONA RAMÓN - ES)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0422/2011)
Έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Juan-Francisco Corona Ramón ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0808(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
122*voteΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. V. ITÄLÄ - FI)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0418/2011)
Έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Ville Itälä ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0811(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
123Προθεσμία*voteΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. K. CARDIFF - IE)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0419/2011)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Kevin Cardiff ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0812(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
124Προθεσμία*voteΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. P. RUSSO - IT)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0420/2011)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0813(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
125*voteΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. V. CALDEIRA - PT)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0423/2011)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Vítor Manuel da Silva Caldeira ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0809(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
126Προθεσμία*voteΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H.G. WESSBERG - SE)
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0415/2011)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Hans Gustaf Wessberg ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2011/0807(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
106Προθεσμία***IIvoteΕυρωπαϊκή εντολή προστασίας
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0435/2011)
Σύσταση για τη δεύτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας
[15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
137Προθεσμία***IIvoteΔιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Véronique Mathieu (A7-0434/2011)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μια ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους των τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος
[13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
76Προθεσμία***IIvoteΠεριοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα
[12607/2/2011 - C7-0370/2011 - 2009/0129(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
108Προθεσμία***IIvoteΕτήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011)
Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες
[10765/1/2011 - C7-0323/2011 - 2009/0035(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
110Προθεσμία***IvoteΟρισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
Έκθεση:  Paolo De Castro (A7-0405/2011)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
[COM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
87Προθεσμία voteΦραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις
Έκθεση:  Robert Sturdy (A7-0365/2011)
Έκθεση σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις
[2011/2115(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
15:00 - 20:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Κοινή ασφάλεια και αμυντική πολιτική - χρηματοπιστωτική κρίση και αμυντικός τομέας
22 -Κοινή ασφάλεια και αμυντική πολιτική (άρθρο 36 της ΣΕΕ)
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

[2010/2802(RSP)]
43Προθεσμία -Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα
Έκθεση:  Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)
Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕE

[2011/2177(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
75 pointΑνθρώπινα δικαιώματα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
[2011/2893(RSP)]
146Προθεσμία pointΣυνάντηση ΕΕ-Ρωσίας
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
[2011/2948(RSP)]
134Προθεσμία pointΗ κατάσταση στη Συρία
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
[2011/2880(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
29Προθεσμία pointΕυρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία
Έκθεση:  Mário David, Marek Siwiec (A7-0400/2011)
Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
[COM(2011)0303 -  - 2011/2157(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
21:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
78Προθεσμία***IpointΧυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
Έκθεση:  Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
[COM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
105Προθεσμία***IpointΧρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων
Έκθεση:  Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων
[COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ     item on the agenda
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Βουλευτές75'
23'3017'8'306'306'304'304'4'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 20:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (9x1') 9'
Βουλευτές119'
39'3028'13'3010'10'6'306'6'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
21:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Βουλευτές60'
18'13'7'5'305'304'3'304'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
121item on the agendapointΔιορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. J-F. CORONA RAMÓN - ES)
Inés Ayala Sender (A7-0422/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
123item on the agendapointΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. K. CARDIFF - IE)
Inés Ayala Sender (A7-0419/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
124item on the agendapointΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. P. RUSSO - IT)
Inés Ayala Sender (A7-0420/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
126item on the agendapointΔιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H.G. WESSBERG - SE)
Inés Ayala Sender (A7-0415/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
106item on the agendapointΕυρωπαϊκή εντολή προστασίας
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0435/2011
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
137item on the agendapointΔιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας
Véronique Mathieu (A7-0434/2011
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
76item on the agendapointΠεριοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο
Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
108item on the agendapointΕτήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες
Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
110item on the agendapointΟρισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
Paolo De Castro (A7-0405/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
87item on the agendapointΦραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις
Robert Sturdy (A7-0365/2011
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
43item on the agendapointΟι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα
Krzysztof Lisek (A7-0428/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
146item on the agendapointΣυνάντηση ΕΕ-Ρωσίας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, 19:00
134item on the agendapointΗ κατάσταση στη Συρία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011, 17:00
29item on the agendapointΕυρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία
Mário David, Marek Siwiec (A7-0400/2011
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
78item on the agendapointΧυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
105item on the agendapointΧρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων
Bill Newton Dunn (A7-0246/2011
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 14 Δεκεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου