Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 12. december 2011 - Četrtek, 15. december 2011  269k
Četrtek, 15. december 2011196kRazličica: Sreda, 14. december 2011, 14:19
 Točke na dnevnem redu
08:30 - 11:20   Razprave
11:30 - 11:45   GLASOVANJA
11:45 - 12:15   Nagovor predsednika Jerzyja Buzka - pregled njegovega mandata
12:15 - 14:00   Nadaljevanje glasovanj, sledijo razlage glasov
15:00 - 16:00   Razprave
16:00 - 17:00   Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)
 Čas za govor
 Roki

08:30 - 11:20   Razprave       Čas za govor
  pointSkupna razprava - Evropski sklad za globalizacijo
148 -Nedavni sklepi Sveta in pregled Uredbe ESPG, ki ga je opravila Komisija
Izjava Komisije

[2011/2950(RSP)]
117Rok -Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija)
Poročilo:  Barbara Matera (A7-0396/2011)
Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija)

[COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)]
Odbor za proračun
94 pointProgram Inteligentna energija – Evropa
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo - [2011/2905(RSP)]
     
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Fiona Hall, Graham Watson, Claude Turmes, Anni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău, Britta Thomsen (O-000244/2011 - B7-0668/2011)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Komisija
Program Inteligentna energija - Evropa (IEE) znotraj večletnega finančnega okvira
     
Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas (O-000322/2011 - B7-0672/2011)
skupina Evropa svobode in demokracije
Komisija
Program "Inteligentna energija - Evropa II" ter večletna finančna perspektiva
45Rok pointPolitika konkurence EU
Poročilo:  Andreas Schwab (A7-0424/2011)
Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU
[COM(2011)0328 -  - 2011/2094(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
11:30 - 11:45   GLASOVANJA      
17 voteProračunski nadzor finančne pomoči EU v Afganistanu
Poročilo:  Jens Geier (A7-0388/2011)
Poročilo o proračunskem nadzoru finančne pomoči EU v Afganistanu
[2011/2014(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
člen 138 poslovnika EP
45Rok votePolitika konkurence EU
Poročilo:  Andreas Schwab (A7-0424/2011)
Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU
[COM(2011)0328 -  - 2011/2094(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
člen 138 poslovnika EP
117Rok voteUporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija)
Poročilo:  Barbara Matera (A7-0396/2011)
Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija)
[COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)]
Odbor za proračun
81Rok***IvoteDostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije
Poročilo:  Michael Cashman (A7-0426/2011)
Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev)
[COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
65Rok***IvoteEvropska agencija za pomorsko varnost
Poročilo:  Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost
[COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)]
Odbor za promet in turizem
134Rok voteRazmere v Siriji
Predlogi resolucij
[2011/2880(RSP)]
RC-B7-0721/2011, B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011, B7-0725/2011, B7-0726/2011
113Rok votePredlogi resolucij - Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij
[2011/2926(RSP)]
B7-0690/2011
52Rok voteEnotni evropski prometni prostor
Poročilo:  Mathieu Grosch (A7-0425/2011)
Poročilo o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu
[COM(2011)0144 -  - 2011/2096(INI)]
Odbor za promet in turizem
111Rok votePredlogi resolucij - Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU
[2011/2897(RSP)]
B7-0687/2011
53Rok voteSporazum o partnerstvu in sodelovanju ES/Uzbekistan ter dvostranska trgovina s tekstilom
Poročilo:  George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)
Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi sporazuma z namenom razširitve določb sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu
[16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
151Rok votePredlogi resolucij - Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije
[2011/2958(RSP)]
RC-B7-0727/2011, B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011, B7-0731/2011
88Rok voteStrategija EU za osrednjo Azijo
Poročilo:  Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)
Stanje izvajanja strategije EU za osrednjo Azijo
[2011/2008(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
89Rok voteZdravje in varnost pri delu
Poročilo:  Karima Delli (A7-0409/2011)
Poročilo o vmesnem pregledu evropske strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu
[SEC(2011)0547 -  - 2011/2147(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
11:45 - 12:15   Nagovor predsednika Jerzyja Buzka - pregled njegovega mandata      
12:15 - 14:00   Nadaljevanje glasovanj, sledijo razlage glasov      
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 122 poslovnika EP)
143Rok -Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija
[2011/2945(RSP)]
RC-B7-0701/2011, B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011, B7-0709/2011
144Rok -Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu
[2011/2946(RSP)]
RC-B7-0702/2011, B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011, B7-0713/2011
145Rok -Tunizija: zadeva Zakarie Buguire
[2011/2947(RSP)]
RC-B7-0712/2011, B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011, B7-0720/2011
16:00 - 17:00   Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)
08:30 - 11:20   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)25'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Avtorji vprašanj   (5x2') 10'
Poslanci60'
18'13'7'5'305'304'3'304'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Avtor vsakega predloga resolucije1'
Poslanci29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
117item on the agendapointUporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija)
Barbara Matera (A7-0396/2011
  -Predlogi spremembPonedeljek, 12. december 2011, 19:00
45item on the agendapointPolitika konkurence EU
Andreas Schwab (A7-0424/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
81item on the agendapointDostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije
Michael Cashman (A7-0426/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
65item on the agendapointEvropska agencija za pomorsko varnost
Knut Fleckenstein (A7-0372/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
134item on the agendapointRazmere v Siriji
  -Predlogi resolucijTorek, 13. december 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 14. december 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 14. december 2011, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. december 2011, 17:00
113item on the agendapointOsnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij
(O-000306/2011 - B7-0670/2011) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 12. december 2011, 19:00
  -Predlogi spremembTorek, 13. december 2011, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. december 2011, 17:00
52item on the agendapointEnotni evropski prometni prostor
Mathieu Grosch (A7-0425/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
111item on the agendapointPogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU
(O-000252/2011 - B7-0658/2011) (O-000253/2011 - B7-0659/2011) (O-000265/2011 - B7-0660/2011) (O-000266/2011 - B7-0661/2011) (O-000283/2011 - B7-0662/2011) (O-000284/2011 - B7-0663/2011) (O-000286/2011 - B7-0664/2011) (O-000287/2011 - B7-0665/2011) (O-000296/2011 - B7-0666/2011) (O-000297/2011 - B7-0667/2011) 
  -Predlogi resolucijSreda, 7. december 2011, 12:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 12. december 2011, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. december 2011, 17:00
53item on the agendapointSporazum o partnerstvu in sodelovanju ES/Uzbekistan ter dvostranska trgovina s tekstilom
George Sabin Cutaş (A7-0427/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
151item on the agendapointProst pretok delavcev znotraj Evropske unije
(O-000320/2011 - B7-0673/2011) (O-000323/2011 - B7-0674/2011) 
  -Predlogi resolucijTorek, 13. december 2011, 19:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 14. december 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 14. december 2011, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. december 2011, 17:00
88item on the agendapointStrategija EU za osrednjo Azijo
Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. december 2011, 12:00
89item on the agendapointZdravje in varnost pri delu
Karima Delli (A7-0409/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. december 2011, 12:00
143item on the agendapointAzerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija
  -Predlogi resolucij (člen 122 poslovnika EP)Ponedeljek, 12. december 2011, 20:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. december 2011, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. december 2011, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 15. december 2011, 10:00
144item on the agendapointPoložaj žensk v Afganistanu in Pakistanu
  -Predlogi resolucij (člen 122 poslovnika EP)Ponedeljek, 12. december 2011, 20:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. december 2011, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. december 2011, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 15. december 2011, 10:00
145item on the agendapointTunizija: zadeva Zakarie Buguire
  -Predlogi resolucij (člen 122 poslovnika EP)Ponedeljek, 12. december 2011, 20:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. december 2011, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. december 2011, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 15. december 2011, 10:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 9. december 2011, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 12. december 2011, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 13. december 2011, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 15. december 2011, 10:00
Zadnja posodobitev: 14. december 2011Pravno obvestilo