Esityslista
StrasbourgMaanantai 13. helmikuuta 2012 - Torstai 16. helmikuuta 2012  254k
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012192kVersio: Keskiviikko 15. helmikuuta 2012, 14:59
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:20   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 20:00   Keskustelut
21:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:20   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT       Puheajat
50 pointEurooppa-neuvoston kokouksen (1. ja 2. maaliskuuta 2012) valmistelu
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2918(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Vuotuinen kasvuselvitys ja työllisyys
66Määräaika -Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Mietintö:  Marije Cornelissen (A7-0021/2012)
Mietintö vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista

[COM(2011)0815 -  - 2011/2320(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
67Määräaika -Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012
Mietintö:  Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)
Mietintö osallistumisesta vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012

[COM(2011)0815 -  - 2011/2319(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
78*-Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat
Mietintö:  Pervenche Berès (A7-0011/2012)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
54***voteIslanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ja Schengenin säännöstö
Suositus:  Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä unionin puolesta
[07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
78*voteJäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat
Mietintö:  Pervenche Berès (A7-0011/2012)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
124Määräaika***IIvoteUnionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu
Suositus toiseen käsittelyyn:  Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta


[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
69Määräaika***IIvoteRadiotaajuuspolitiikka
Suositus toiseen käsittelyyn:  Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta


[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
56Määräaika***IvoteMaito- ja maitotuotealan sopimussuhteet
Mietintö:  James Nicholson (A7-0262/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden osalta
[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
65Määräaika voteValiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminen
Mietintö:  Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)
Mietintö valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttamisesta

[2011/2168(REG)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
111Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuus
[2011/2959(RSP)]
B7-0016/2012
66Määräaika voteVuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Mietintö:  Marije Cornelissen (A7-0021/2012)
Mietintö vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista
[COM(2011)0815 -  - 2011/2320(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
67Määräaika voteOsallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012
Mietintö:  Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)
Mietintö osallistumisesta vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012
[COM(2011)0815 -  - 2011/2319(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
15:00 - 20:00   Keskustelut       Puheajat
120 pointTalouskriisi, kasvu ja työllisyys
Italian pääministerin, senaattori ja professori Mario Montin julkilausuma
[2012/2538(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
126Määräaika pointSyyrian tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2543(RSP)]
107Määräaika pointYK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2530(RSP)]
85Määräaika pointVuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat
Mietintö:  Derek Vaughan (A7-0030/2012)
Mietintö vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto
[2012/2001(BUD)]
Budjettivaliokunta
21:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
76Määräaika pointNäkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja
Suullinen kysymys - [2011/2894(RSP)]
     
Erminia Mazzoni (O-000006/2012 - B7-0030/2012)
Vetoomusvaliokunta
Komissio
Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja
106Määräaika***IpointTalletusten vakuusjärjestelmät
Mietintö:  Peter Simon (A7-0225/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä [uudelleenlaadittu toisinto]
[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
117 pointKolmannen maan lainsäädäntö ja EU:n tietosuojalait
Suulliset kysymykset: - [2011/2941(RSP)]
     
Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev, Giommaria Uggias (O-000315/2011 - B7-0025/2012)
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
Komissio
Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalait
     
Cornelia Ernst, Miguel Portas, Marisa Matias (O-000318/2011 - B7-0026/2012)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Komissio
Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalait
     
Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini (O-000326/2011 - B7-0028/2012)
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
Komissio
Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalait
     
Simon Busuttil, Manfred Weber, Jean-Paul Gauzès (O-000022/2012 - B7-0035/2012)
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
Komissio
Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalainsäädäntö
09:00 - 12:20   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (3x6') 18'
Jäsenet74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Keskustelut     item on the agenda
Italian pääministeri Monti (vastauksineen)15'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)20'
Esittelijä6'
Jäsenet165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijä6'
Valmistelijat   (2x1') 2'
Laatija (PETI)5'
Laatijat (poliittiset ryhmät)   (4x2') 8'
Jäsenet29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x5') 15'
66item on the agendapointVuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
Marije Cornelissen (A7-0021/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. helmikuuta 2012, 12:00
67item on the agendapointOsallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012
Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. helmikuuta 2012, 12:00
124item on the agendapointUnionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu
Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. helmikuuta 2012, 12:00
69item on the agendapointRadiotaajuuspolitiikka
Gunnar Hökmark (A7-0019/2012
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 8. helmikuuta 2012, 12:00
56item on the agendapointMaito- ja maitotuotealan sopimussuhteet
James Nicholson (A7-0262/2011
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. helmikuuta 2012, 12:00
65item on the agendapointValiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminen
Stanimir Ilchev (A7-0399/2011
  -TarkistuksetKeskiviikko 8. helmikuuta 2012, 12:00
111item on the agendapointVakausbondien käyttöönoton toteutettavuus
(O-000333/2011 - B7-0022/2012) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 25. tammikuuta 2012, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 13. helmikuuta 2012, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 14. helmikuuta 2012, 19:00
126item on the agendapointSyyrian tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 13. helmikuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 15. helmikuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 15. helmikuuta 2012, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 15. helmikuuta 2012, 17:00
107item on the agendapointYK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 13. helmikuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 14. helmikuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 14. helmikuuta 2012, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 15. helmikuuta 2012, 17:00
85item on the agendapointVuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat
Derek Vaughan (A7-0030/2012
  -TarkistuksetMaanantai 13. helmikuuta 2012, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 14. helmikuuta 2012, 19:00
76item on the agendapointNäkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja
(O-000006/2012 - B7-0030/2012) 
  -PäätöslauselmaesitysMaanantai 13. helmikuuta 2012, 19:00
  -TarkistuksetTiistai 14. helmikuuta 2012, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 15. helmikuuta 2012, 17:00
106item on the agendapointTalletusten vakuusjärjestelmät
Peter Simon (A7-0225/2011
  -TarkistuksetMaanantai 13. helmikuuta 2012, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 10. helmikuuta 2012, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 13. helmikuuta 2012, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 14. helmikuuta 2012, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)Torstai 16. helmikuuta 2012, 10:00
Päivitetty viimeksi: 15. helmikuuta 2012Oikeudellinen huomautus