Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΤρίτη 17 Απριλίου 2012 - Παρασκευή 20 Απριλίου 2012  275k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012196kΈκδοση: Πέμπτη 19 Απριλίου 2012, 14:01
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 09:50   Συζητήσεις
09:50 - 11:20   Ώρα των ερωτήσεων
11:30 - 12:00   Ψηφοφορίες
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση
12:30 - 14:00   Συνέχιση ψηφοφοριών που ακολουθείται από επεξηγήσεις ψήφου
15:00 - 21:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 09:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
69***IpointΣυντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Έκθεση:  Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
[2010/0380(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
09:50 - 11:20   Ώρα των ερωτήσεων      
5  pointΏρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
Δικαιώματα απασχόλησης στην Ευρώπη των ανοικτών συνόρων
Επίτροποι: ANDOR και REHN
11:30 - 12:00   Ψηφοφορίες      
69***IvoteΣυντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Έκθεση:  Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
[2010/0380(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
άρθρο 138 του Κανονισμού
109***voteΠροσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία
Σύσταση:  Elmar Brok (A7-0139/2012)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία
[2012/0028(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
52***voteΣχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση)
Έκθεση:  Paulo Rangel (A7-0065/2012)
Συσταση σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μη συγκληθεί Συνέλευση για την προσθήκη πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[2011/0816(NLE)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
άρθρο 138 του Κανονισμού
53*voteΣχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση)
Έκθεση:  Paulo Rangel (A7-0064/2012)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση)
[2011/0815(NLE)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
άρθρο 138 του Κανονισμού
25 voteΟ ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
Έκθεση:  Nuno Teixeira (A7-0084/2012)
Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
[2011/2195(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
άρθρο 138 του Κανονισμού
38Προθεσμία voteΑνθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
Έκθεση:  Richard Howitt (A7-0086/2012)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
[2011/2185(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
59Προθεσμία voteΔιαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
Έκθεση:  Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)
Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
[2011/2316(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
60Προθεσμία voteΔιαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας
Έκθεση:  Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)
Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας
[2011/2315(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
12:00 - 12:30   Πανηγυρική συνεδρίαση      
84 pointΠανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
Ομιλία της ΑΜ του Βασιλέως του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Abdullah II
12:30 - 14:00   Συνέχιση ψηφοφοριών που ακολουθείται από επεξηγήσεις ψήφου      
15:00 - 21:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
112 pointΜέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης
Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής
[2012/2613(RSP)]
96Προθεσμία pointΈκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2012/2599(RSP)]
114Προθεσμία pointΑσφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2012/2619(RSP)]
Ακολουθεί γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
61Προθεσμία*pointΚοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών
Έκθεση:  Marianne Thyssen (A7-0080/2012)
Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιριών (ΚΕΒΦΕ)
[COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
28Προθεσμία*pointΦορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας
Έκθεση:  Astrid Lulling (A7-0052/2012)
Έκθεση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας
[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
73Προθεσμία***IpointΜέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
Έκθεση:  Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)
Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
09:00 - 09:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Εισηγητής6'
Βουλευτές21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
"Catch the eye"5'
15:00 - 21:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Πρόεδρος της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)35'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (8x1') 8'
Βουλευτές150'
50'36'17'12'3011'8'8'7'30
"Catch the eye"   (5x5') 25'
38item on the agendapointΑνθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
Richard Howitt (A7-0086/2012
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 12 Απριλίου 2012, 12:00
59item on the agendapointΔιαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 12 Απριλίου 2012, 12:00
60item on the agendapointΔιαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας
Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 12 Απριλίου 2012, 12:00
96item on the agendapointΈκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Απριλίου 2012, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 18 Απριλίου 2012, 11:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 18 Απριλίου 2012, 12:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 18 Απριλίου 2012, 19:00
114item on the agendapointΑσφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 18 Απριλίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 19 Απριλίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 19 Απριλίου 2012, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΠέμπτη 19 Απριλίου 2012, 17:00
61item on the agendapointΚοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών
Marianne Thyssen (A7-0080/2012
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 12 Απριλίου 2012, 12:00
28item on the agendapointΦορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας
Astrid Lulling (A7-0052/2012
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 12 Απριλίου 2012, 12:00
73item on the agendapointΜέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 12 Απριλίου 2012, 12:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Απριλίου 2012, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Απριλίου 2012, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠαρασκευήΤετάρτη 18 Απριλίου 2012, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου