Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 9 Μάϊος 2012 - Πέμπτη 10 Μάϊος 2012  277k
Τετάρτη 9 Μαίου 2012179kΈκδοση: Τετάρτη 9 Μαίου 2012, 16:07
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
157 pointΤο μέλλον της Ευρώπης
Δήλωση του Προέδρου
[2012/2614(RSP)]
Ακολουθεί γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
59Προθεσμία***IpointΠεριαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
Έκθεση:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
156 pointΣυνέχεια στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας LIBE στην Σικελία και στην Λαμπεντούζα
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2012/2622(RSP)]
71Προθεσμία pointΕφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

Έκθεση:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Έκθεση που περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)
[2009/2170(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
79Προθεσμία pointΤο εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη

Έκθεση:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Έκθεση σχετικά με το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη
[2011/2113(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
155Προθεσμία pointΚατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Δήλωση της Επιτροπής
[2012/2623(RSP)]
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
  pointΣύντομη παρουσίαση της ακόλουθης έκθεσης:
67 -Το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και οι αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ
Έκθεση:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και τις αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ

[2011/2196(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου10'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (3x1') 3'
Εισηγητής (Άρθρο 48, παράγραφος 2 του Κανονισμού)4'
Βουλευτές209'
71'3051'24'17'15'3010'3010'309'30
"Catch the eye"   (6x5') 30'
59item on the agendapointΠεριαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
71item on the agendapointΕφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 12:00
79item on the agendapointΤο εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη

Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 12:00
155item on the agendapointΚατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 8 Μαίου 2012, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 9 Μάϊος 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου