Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 9 Μαΐου 2012 - Πέμπτη 10 Μαΐου 2012  277k
Πέμπτη 10 Μαίου 2012230kΈκδοση: Τετάρτη 9 Μαίου 2012, 16:07
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 11:20   Συζητήσεις
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 11:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Απαλλαγή 2010 (43 εκθέσεις)
100Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή
Έκθεση:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
101Προθεσμία -Ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2010
Έκθεση:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2010 της Επιτροπής

[2011/2225(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
102Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
103Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
Έκθεση:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
104Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2010, τμήμα II – Συμβούλιο

[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
105Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Δικαστήριο
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2010, τμήμα IV – Δικαστήριο

[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
106Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
107Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
108Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
109Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
110Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2010, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
111Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[2011/2232(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
112Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
113Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
114Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
115Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
116Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
117Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
118Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
119Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Έκθεση όσον αφορά τη εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
120Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
121Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
122Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
123Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
124Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
125Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
126Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
127Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
128Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
129Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
130Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
131Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Eurojust
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
132Προθεσμία -Απαλλαγή 2010 : Europol
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
133Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
134Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
135Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
136Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: ARTEMIS - Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
137Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Clean Sky - Αεροναυτική και Περιβάλλον
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
138Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση ENIAC
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
139Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο (FCH)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
140Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
141Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
142Προθεσμία -Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2010

[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
82***IvoteΆμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Έκθεση:  Vital Moreira (A7-0140/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
[COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
άρθρο 138 του Κανονισμού
53***IvoteΠεριορισμοί κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία
Έκθεση:  Robert Sturdy (A7-0085/2012)
·Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του Συμβουλίου για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία
[COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
άρθρο 138 του Κανονισμού
83***voteΗλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύσταση:  Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
άρθρο 138 του Κανονισμού
159 voteΑίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Corneliu Vadim Tudor
Έκθεση:  Cecilia Wikström (A7-0151/2012)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Corneliu Vadim Tudor
[2011/2100(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
άρθρο 138 του Κανονισμού
67 voteΤο μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και οι αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ
Έκθεση:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και τις αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ
[2011/2196(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
άρθρο 138 του Κανονισμού
100Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή
Έκθεση:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
101Προθεσμία voteΕιδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2010
Έκθεση:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2010 της Επιτροπής
[2011/2225(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
102Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
103Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
Έκθεση:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
104Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2010, τμήμα II – Συμβούλιο
[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
105Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Δικαστήριο
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2010, τμήμα IV – Δικαστήριο
[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
106Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο
[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
107Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
108Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών
[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
109Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
110Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2010, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
111Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[2011/2232(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
112Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
113Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
114Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
115Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
116Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
117Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
118Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
119Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Έκθεση όσον αφορά τη εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
120Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
121Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
122Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
123Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
124Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
125Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
126Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
127Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
128Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
129Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
130Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
131Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Eurojust
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
132Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010 : Europol
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
133Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
134Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
135Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
136Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: ARTEMIS - Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
137Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Clean Sky - Αεροναυτική και Περιβάλλον
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
138Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση ENIAC
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
139Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο (FCH)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
140Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI)
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
141Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
142Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
60Προθεσμία voteΠροστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια Έκθεση 2010
Έκθεση:  Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)
Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια Έκθεση 2010
[2011/2154(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
59Προθεσμία***IvoteΠεριαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
Έκθεση:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
81Προθεσμία***IvoteΕξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων
Έκθεση:  Dan Jørgensen (A7-0015/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (αναδιατύπωση)
[COM(2011)0245 - C7-0107/2011 - 2011/0105(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
78Προθεσμία voteΤροποποίηση των άρθρων 87 α και 88 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Έκθεση:  Carlo Casini (A7-0072/2012)
Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 87α και 88 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
[2009/2195(REG)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
71Προθεσμία voteΕφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

Έκθεση:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Έκθεση που περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)
[2009/2170(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
79Προθεσμία voteΤο εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη

Έκθεση:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Έκθεση σχετικά με το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη
[2011/2113(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
155Προθεσμία voteΚατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Προτάσεις ψηφίσματος
[2012/2623(RSP)]
B7-0228/2012
97Προθεσμία voteΘαλάσσια πειρατεία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2011/2962(RSP)]
RC-B7-0223/2012, B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012, B7-0227/2012
Συζήτηση : Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012
08:30 - 11:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) 5'
Εισηγητές   (5x6') 30'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (18x1') 18'
Βουλευτές60'
18'13'7'5'305'4'4'4'
"Catch the eye"5'
100item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή
Christofer Fjellner (A7-0098/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
101item on the agendapointΕιδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2010
Christofer Fjellner (A7-0102/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
102item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
103item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
104item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο
Inés Ayala Sender (A7-0095/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
105item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Δικαστήριο
Inés Ayala Sender (A7-0088/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
106item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο
Inés Ayala Sender (A7-0091/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
107item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Inés Ayala Sender (A7-0092/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
108item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών
Inés Ayala Sender (A7-0090/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
109item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Inés Ayala Sender (A7-0089/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
110item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Inés Ayala Sender (A7-0093/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
111item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
112item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
113item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
114item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
115item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
116item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
117item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
118item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
119item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
120item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
121item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
122item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
123item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
124item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
125item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
126item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
127item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
128item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
129item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
130item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
131item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Eurojust
Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
132item on the agendapointΑπαλλαγή 2010 : Europol
Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
133item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
134item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)
Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
135item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS
Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
136item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: ARTEMIS - Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών
Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
137item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Clean Sky - Αεροναυτική και Περιβάλλον
Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
138item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση ENIAC
Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
139item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο (FCH)
Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
140item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI)
Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
141item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
142item on the agendapointΑπαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση SESAR
Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
60item on the agendapointΠροστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια Έκθεση 2010
Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
59item on the agendapointΠεριαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
81item on the agendapointΕξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων
Dan Jørgensen (A7-0015/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
78item on the agendapointΤροποποίηση των άρθρων 87 α και 88 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Carlo Casini (A7-0072/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
71item on the agendapointΕφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 12:00
79item on the agendapointΤο εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη

Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 12:00
155item on the agendapointΚατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 13:00
97item on the agendapointΘαλάσσια πειρατεία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Μαίου 2012, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 8 Μαίου 2012, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου