Дневен ред
Страсбургпонеделник, 21 май 2012 г. - четвъртък, 24 май 2012 г.  263k
Cряда, 23 май 2012191kВерсия: Cряда, 23 май 2012, 13:30
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 20:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
68Срок*pointОбща система на данък върху финансовите сделки
Доклад:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
77Срок pointПравото на разследване на Европейския парламент
Доклад:  David Martin (A7-0352/2011)
Предложение за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване за замяна на решението на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. (95/167/EО, Евратом, ЕОВС)
[2009/2212(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
48Срок***IvoteВъзстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море
Доклад:  Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море
[COM(2011)0330 - C7-0154/2011 - 2011/0144(COD)]
Комисия по рибно стопанство
102Срок***IvoteУскорено въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (преработен текст)
Доклад:  Dominique Riquet (A7-0034/2012)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (преработен текст)
[COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
63***voteВъзможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мозамбик
Препоръка:  Dolores García-Hierro Caraballo (A7-0147/2012)
Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик
[18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
68Срок*voteОбща система на данък върху финансовите сделки
Доклад:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
74Срок voteЕС и Китай: Липса на баланс в търговията?
Доклад:  Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)
Доклад относно ЕС и Китай: Липса на баланс в търговията?
[2010/2301(INI)]
Комисия по международна търговия
77Срок voteПравото на разследване на Европейския парламент
Доклад:  David Martin (A7-0352/2011)
Предложение за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване за замяна на решението на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. (95/167/EО, Евратом, ЕОВС)
[2009/2212(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
15:00 - 20:00   Разисквания       Време за изказвания
123 pointСудан и Южен Судан
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2012/2659(RSP)]
124 pointГвинея-Бисау
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2012/2660(RSP)]
25Срок pointЕвропа за ефективно използване на ресурсите 
Доклад:  Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
Доклад Европа за ефективно използване на ресурсите
[COM(2011)0021 -  - 2011/2068(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
100Срок pointИнициатива „Възможности за младежта“
Устен въпрос - [2012/2617(RSP)]
     
Pervenche Berès (O-000106/2012 - B7-0113/2012)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисията
Инициатива „Възможности за младежта“
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (3x1') 3'
Членове на ЕП90'
28'3020'3010'307'307'5'305'305'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Разисквания     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)10'
Докладчик6'
Докладчици по становище   (4x1') 4'
Автор5'
Членове на ЕП165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (4x5') 20'
68item on the agendapointОбща система на данък върху финансовите сделки
Anni Podimata (A7-0154/2012
  -ИзмененияCряда, 16 май 2012, 12:00
77item on the agendapointПравото на разследване на Европейския парламент
David Martin (A7-0352/2011
  -ИзмененияПонеделник, 21 май 2012, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 22 май 2012, 19:00
48item on the agendapointВъзстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море
Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011
  -ИзмененияCряда, 16 май 2012, 12:00
102item on the agendapointУскорено въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (преработен текст)
Dominique Riquet (A7-0034/2012
  -ИзмененияПонеделник, 21 май 2012, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 22 май 2012, 19:00
74item on the agendapointЕС и Китай: Липса на баланс в търговията?
Marielle de Sarnez (A7-0141/2012
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 16 май 2012, 12:00
25item on the agendapointЕвропа за ефективно използване на ресурсите 
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012
  -ИзмененияCряда, 16 май 2012, 12:00
100item on the agendapointИнициатива „Възможности за младежта“
(O-000106/2012 - B7-0113/2012) 
  -Предложение за резолюцияПонеделник, 21 май 2012, 19:00
  -ИзмененияВтoрник, 22 май 2012, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 май 2012, 17:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 18 май 2012, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 21 май 2012, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 22 май 2012, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)Четвъртък, 24 май 2012, 10:00
Последно осъвременяване: 23 май 2012 г.Правна информация