Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 21 Μαΐου 2012 - Πέμπτη 24 Μαΐου 2012  263k
Πέμπτη 24 Μαίου 2012196kΈκδοση: Τετάρτη 23 Μαίου 2012, 13:31
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
16:00 - 17:00   Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
23Προθεσμία pointΊση αμοιβή εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας
Έκθεση:  Edit Bauer (A7-0160/2012)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασίας ίσης αξίας
[2011/2285(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
126Προθεσμία pointΕλβετικές ποσοστώσεις στον αριθμό των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε πολίτες της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας
Προφορικές ερωτήσεις - [2012/2661(RSP)]
     
Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Sarah Ludford, Heide Rühle, Adam Bielan (O-000113/2012 - B7-0115/2012)
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Επιτροπή
Ποσοστώσεις επί των αδειών παραμονής που χορηγεί η Ελβετία σε υπηκόους της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας
     
Cornelia Ernst (O-000115/2012 - B7-0116/2012)
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
Επιτροπή
Ποσοστώσεις επί των αδειών παραμονής που χορηγεί η Ελβετία σε υπηκόους της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας
110Προθεσμία***IpointΓενικές διατάξεις για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες
Έκθεση:  Metin Kazak (A7-0157/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
110Προθεσμία***IvoteΓενικές διατάξεις για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες
Έκθεση:  Metin Kazak (A7-0157/2012)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
122Προθεσμία voteΗ κατάσταση στην Ουκρανία και η περίπτωση της Γιούλια Τιμοσένκο
Προτάσεις ψηφίσματος
[2012/2658(RSP)]
RC-B7-0235/2012, B7-0235/2012, B7-0237/2012, B7-0244/2012, B7-0245/2012, B7-0246/2012, B7-0247/2012
121Προθεσμία voteΗ καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη
Προτάσεις ψηφίσματος
[2012/2657(RSP)]
RC-B7-0234/2012, B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012, B7-0243/2012
25Προθεσμία voteΜια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
Έκθεση:  Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
Έκθεση σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
[COM(2011)0021 -  - 2011/2068(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
100Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους
[2012/2617(RSP)]
B7-0233/2012
23Προθεσμία voteΊση αμοιβή εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας
Έκθεση:  Edit Bauer (A7-0160/2012)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασίας ίσης αξίας
[2011/2285(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
126Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Ελβετικές ποσοστώσεις στον αριθμό των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε πολίτες της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας
[2012/2661(RSP)]
B7-0248/2012
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΣυζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου - Διάρκεια: μία ώρα κατ' ανώτατο όριο (άρθρο 122 του Κανονισμού)
116Προθεσμία -Βενεζουέλα: ενδεχόμενη αποχώρηση από την Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
[2012/2653(RSP)]
RC-B7-0239/2012, B7-0239/2012, RC-B7-0240/2012, B7-0240/2012, B7-0249/2012, B7-0250/2012, B7-0251/2012, B7-0255/2012, B7-0257/2012
117Προθεσμία -Αζερμπαϊτζάν
[2012/2654(RSP)]
RC-B7-0252/2012, B7-0252/2012, B7-0253/2012, B7-0254/2012, B7-0256/2012, B7-0258/2012, B7-0259/2012
118Προθεσμία -Η κατάσταση των βορειοκορεατών προσφύγων
[2012/2655(RSP)]
RC-B7-0241/2012, B7-0241/2012, B7-0260/2012, B7-0261/2012, B7-0262/2012, B7-0263/2012, B7-0264/2012
16:00 - 17:00   Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Συντάκτες (πολιτικές ομάδες)   (6x2') 12'
Βουλευτές74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Συντάκτης εκάστης προτάσεως ψηφίσματος1'
Βουλευτές29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
23item on the agendapointΊση αμοιβή εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας
Edit Bauer (A7-0160/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 16 Μαίου 2012, 12:00
126item on the agendapointΕλβετικές ποσοστώσεις στον αριθμό των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε πολίτες της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας
(O-000113/2012 - B7-0115/2012) (O-000115/2012 - B7-0116/2012) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Μαίου 2012, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Μαίου 2012, 17:00
110item on the agendapointΓενικές διατάξεις για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες
Metin Kazak (A7-0157/2012
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 21 Μαίου 2012, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 19:00
122item on the agendapointΗ κατάσταση στην Ουκρανία και η περίπτωση της Γιούλια Τιμοσένκο
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Μαίου 2012, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Μαίου 2012, 17:00
121item on the agendapointΗ καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Μαίου 2012, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Μαίου 2012, 17:00
25item on the agendapointΜια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 16 Μαίου 2012, 12:00
100item on the agendapointΠρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους
(O-000106/2012 - B7-0113/2012) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Μαίου 2012, 19:00
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 22 Μαίου 2012, 12:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Μαίου 2012, 17:00
116item on the agendapointΒενεζουέλα: ενδεχόμενη αποχώρηση από την Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 21 Μαίου 2012, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Μαίου 2012, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Μαίου 2012, 14:00
117item on the agendapointΑζερμπαϊτζάν
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 21 Μαίου 2012, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Μαίου 2012, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Μαίου 2012, 14:00
118item on the agendapointΗ κατάσταση των βορειοκορεατών προσφύγων
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 21 Μαίου 2012, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Μαίου 2012, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Μαίου 2012, 14:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 18 Μαίου 2012, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 21 Μαίου 2012, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 22 Μαίου 2012, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)Πέμπτη 24 Μαίου 2012, 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου