Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 2 iulie 2012 - Joi, 5 iulie 2012  250k
Marţi, 3 iulie 2012197kVersiune: Miercuri, 4 iulie 2012, 15:17
 Puncte de pe ordinea de zi
08:30 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 20:00   Dezbateri
21:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

08:30 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
12 pointBilanţul Preşedinţiei daneze
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2924(RSP)]
14Termen pointConcluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2011/2923(RSP)]
Votarea va avea loc miercuri.
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
170 voteSolicitare de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind instituirea unei economii sociale de piață europene
Articolul 124 din Regulamentul de procedură al PE
133***IvoteAsigurare și reasigurare (Solvabilitate II)
Raport  Sharon Bowles (A7-0198/2012)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive

[2012/0110(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al PE
105*voteAsocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană
Raport  Maurice Ponga (A7-0169/2012)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind modificarea Deciziei 2001/822/CE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană
[2012/0024(CNS)]
Comisia pentru dezvoltare
59 voteEvoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana
Raport  François Alfonsi (A7-0219/2012)
Raport referitor la evoluţia strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală şi perspectivele, în special în regiunea mediteraneeană
[2011/2179(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
104Termen***IIvoteSpaţiul feroviar unic european (reformare)
Recomandare pentru a doua lectură :  Debora Serracchiani (A7-0196/2012)
Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (Reformare)
[2010/0253(COD)]
Comisia pentru transport şi turism
93Termen***IvoteAparatura de înregistrare în transportul rutier
Raport  Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
[2011/0196(COD)]
Comisia pentru transport şi turism
132Termen***IvoteAsigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale
Raport  Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale
[2011/0137(COD)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
18Termen votePunerea în aplicare a legislației UE privind apa
Raport  Richard Seeber (A7-0192/2012)
Raport referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind apa, înaintea adoptării unei abordări generale necesare a provocărilor cu care se confruntă Europa în domeniul apei
[2011/2297(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
97Termen voteeCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni
Raport  Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)
Raport referitor la eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni
[2012/2056(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
Comisia pentru transport şi turism

Articolul 51 din Regulamentul de procedură al PE
62Termen voteAtractivitatea investiţiilor în Europa
Raport  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)
Raport referitor la atractivitatea investițiilor în Europa
[2011/2288(INI)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
90Termen voteAspecte comerciale ale Parteneriatului estic
Raport  Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)
Raport referitor la aspectele comerciale ale Parteneriatului estic
[2011/2306(INI)]
Comisia pentru comerţ internaţional
15:00 - 20:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
111***pointAcordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA
Recomandare  David Martin (A7-0204/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii
[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
41Termen pointBugetul 2013 - Mandat pentru trilog
Raport  Giovanni La Via (A7-0215/2012)
Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2013
[2012/2016(BUD)]
Comisia pentru bugete
156 pointAcordul UE-Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2012/2693(RSP)]
     
Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Comisia pentru comerţ internaţional
Comisia pentru afaceri externe

Comisia
Acordul CE-Israel - Evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ECA); Protocolul adițional la Acordul euro-mediteraneean
87Termen pointAccesul la serviciile bancare de bază
Raport  Jürgen Klute (A7-0197/2012)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind accesul la serviciile bancare de bază
[C(2011)4977 -  - 2012/2055(INI)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
21:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
130Termen***IpointPlățile directe pentru fermieri (2013)
Raport  Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013
[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
  pointDezbatere comună - Alinierea la Tratatul de la Lisabona
101***I-Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori
Raport  Paolo De Castro (A7-0158/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
100***I-Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Raport  Paolo De Castro (A7-0161/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
98***I-Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole
Raport  Paolo De Castro (A7-0322/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
99***I-Finanțarea politicii agricole comune
Raport  Giovanni La Via (A7-0209/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
89***I-Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
Raport  Martin Häusling (A7-0215/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
137***I-Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă
Raport  Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
08:30 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul European (inclusiv răspunsurile)15'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Deputaţi105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
„Catch the eye”   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (16x1') 16'
Autori   (2x5') 10'
Deputaţi135'
45'32'15'3011'10'7'307'306'30
„Catch the eye”   (4x5') 20'
21:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (5x6') 30'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
Deputaţi29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
„Catch the eye”   (2x5') 10'
14item on the agendapointConcluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)
  -Propuneri de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 10:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 15:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 16:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 iulie 2012, 19:00
104item on the agendapointSpaţiul feroviar unic european (reformare)
Debora Serracchiani (A7-0196/2012
  -Amendamente; respingereMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
93item on the agendapointAparatura de înregistrare în transportul rutier
Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
132item on the agendapointAsigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale
Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
18item on the agendapointPunerea în aplicare a legislației UE privind apa
Richard Seeber (A7-0192/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
97item on the agendapointeCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni
Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
62item on the agendapointAtractivitatea investiţiilor în Europa
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
90item on the agendapointAspecte comerciale ale Parteneriatului estic
Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
41item on the agendapointBugetul 2013 - Mandat pentru trilog
Giovanni La Via (A7-0215/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
87item on the agendapointAccesul la serviciile bancare de bază
Jürgen Klute (A7-0197/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
130item on the agendapointPlățile directe pentru fermieri (2013)
Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 29 iunie 2012, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 2 iulie 2012, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 3 iulie 2012, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 5 iulie 2012, 10:00
Ultima actualizare: 4 iulie 2012Notă juridică