Dagsorden
StrasbourgTorsdag den 25. oktober 2012 - Fredag den 26. oktober 2012  228k
Torsdag den 25. oktober 2012197kUdgave: Torsdag den 25. oktober 2012, 09:21
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   Afstemning efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 20:00   Forhandling
21:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
2  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
  pointForhandling under ét - 20 års-dagen for det indre marked
98 -Akten for det indre marked II
Redegørelse fra Kommissionen

[2012/2847(RSP)]
96 -Problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked
Betænkning:  Regina Bastos (A7-0310/2012)
Betænkning om de 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked

[SEC(2011)1003 -  - 2012/2044(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
97 pointEr ERASMUS i fare?
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2012/2848(RSP)]
12:00 - 14:00   Afstemning efterfulgt af stemmeforklaringer      
39***IvoteProcedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Serbien samt af interimsaftalen EF/Serbien
Betænkning:  Iuliu Winkler (A7-0273/2012)
Betænkning om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side samt for anvendelsen af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side
[COM(2011)0938 - C7-0010/2012 - 2011/0465(COD)]
Udvalget om International Handel
Forretningsordenens artikel 138
91***IvoteForlængelse af anvendelsesperioden for Rådets beslutning 2003/17/EF og ajourføring af navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen
Betænkning:  Paolo De Castro (A7-0315/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen
[COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Forretningsordenens artikel 138
88***IvoteBevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik
Betænkning:  Ian Hudghton (A7-0314/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik
[COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD)]
Fiskeriudvalget
Forretningsordenens artikel 138
34***voteBeskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer
Henstilling:  Vital Moreira (A7-0272/2012)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer
[08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE)]
Udvalget om International Handel
Forretningsordenens artikel 138
79***voteIndgåelse af konventionen om fødevarebistand på Den Europæiske Unions vegne
Henstilling:  Nirj Deva (A7-0309/2012)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af konventionen om fødevarebistand på Den Europæiske Unions vegne
[12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE)]
Udviklingsudvalget
Forretningsordenens artikel 138
38*voteKonsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet
Betænkning:  Edit Bauer (A7-0288/2012)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet
[COM(2011)0881 - C7-0017/2012 - 2011/0432(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forretningsordenens artikel 138
96 voteProblemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked
Betænkning:  Regina Bastos (A7-0310/2012)
Betænkning om de 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked
[SEC(2011)1003 -  - 2012/2044(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Forretningsordenens artikel 138
87Frist*voteUdnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Betænkning:  Sharon Bowles (A7-0348/2012)
Betænkning om Rådets indstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
[N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
36Frist***IvoteÆndring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
Betænkning:  Vital Moreira (A7-0243/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
[COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD)]
Udvalget om International Handel
Forretningsordenens artikel 46, stk. 1
10Frist voteHandelsforhandlingerne mellem EU og Japan
Forslag til beslutning
[2012/2711(RSP)]
B7-0462/2012
Forhandling : Tirsdag den 23. oktober 2012
50Frist voteEU-rapport 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken
Betænkning:  Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)
Betænkning om EU-rapporten 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken
[SEC(2011)1627 -  - 2012/2063(INI)]
Udviklingsudvalget
15:00 - 20:00   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Markeder for finansielle instrumenter
72Frist***I-Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF
Betænkning:  Markus Ferber (A7-0306/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)

[COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
73Frist***I-Markeder for finansielle instrumenter og ændring af EMIR-forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
Betænkning:  Markus Ferber (A7-0303/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for finansielle instrumenter og ændring af EMIR-forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

[COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
53Frist pointDet europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012
Betænkning:  Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)
Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012
[2012/2150(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
49 pointInnovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme
Betænkning:  Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)
Betænkning om innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme
[COM(2011)0662 -  - 2012/2027(INI)]
Budgetudvalget
99 pointEU's strategi for Donau-området
Redegørelse fra Kommissionen
[2012/2845(RSP)]
100 pointDen Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011
Betænkning:  Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)
Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2011
[2012/2049(INI)]
Udvalget for Andragender
21:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
47Frist pointDe handelsmæssige forbindelser mellem EU og Rusland efter Ruslands tiltrædelse af WTO
Redegørelse fra Kommissionen
[2012/2695(RSP)]
14  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Ordfører6'
Ordførere for udtalelser   (6x1') 6'
Medlemmer60'
18'13'7'5'305'4'4'3'30
Catch-the-eye   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)30'
Ombudsmanden10'
Ordførere   (4x6') 24'
Ordførere for udtalelser   (9x1') 9'
Medlemmer119'
39'3028'14'10'9'6'306'306'
Catch-the-eye   (5x5') 25'
21:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer46'
12'309'305'304'304'3'303'303'
Catch-the-eye5'
87item on the agendapointUdnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Sharon Bowles (A7-0348/2012
  -ÆndringsforslagTirsdag den 23. oktober 2012, 21:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 24. oktober 2012, 19:00
36item on the agendapointÆndring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
Vital Moreira (A7-0243/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. oktober 2012, 12:00
10item on the agendapointHandelsforhandlingerne mellem EU og Japan
  -Forslag til beslutningOnsdag den 17. oktober 2012, 12:00
  -ÆndringsforslagMandag den 22. oktober 2012, 19:00
50item on the agendapointEU-rapport 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken
Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 17. oktober 2012, 12:00
72item on the agendapointMarkeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF
Markus Ferber (A7-0306/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. oktober 2012, 12:00
73item on the agendapointMarkeder for finansielle instrumenter og ændring af EMIR-forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
Markus Ferber (A7-0303/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. oktober 2012, 12:00
53item on the agendapointDet europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012
Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. oktober 2012, 12:00
47item on the agendapointDe handelsmæssige forbindelser mellem EU og Rusland efter Ruslands tiltrædelse af WTO
  -Forslag til beslutningOnsdag den 17. oktober 2012, 12:00
  -ÆndringsforslagMandag den 22. oktober 2012, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 23. oktober 2012, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning fredagOnsdag den 24. oktober 2012, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)Torsdag den 25. oktober 2012, 19:00
Seneste opdatering: 25. oktober 2012Juridisk meddelelse