Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 13 januari 2014 - Torsdagen den 16 januari 2014  257k
Onsdagen den 15 januari 2014197kUtgåva: Tisdagen den 14 januari 2014, 16:56
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
11 pointDet grekiska ordförandeskapets verksamhetsprogram
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2013/2629(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
184Tidsfrist voteDe ständiga utskottens befogenheter
Förslag till beslut
[2013/2996(RSO)]
B7-0001/2014
180Tidsfrist voteParlamentets sammanträdeskalender för 2015
[2013/2886(RSO)]
136***voteUpphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom
Rekommendation:  Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter,av det särskilda programmet "Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker" för perioden 2007–2013
[15187/2013 - C7-0418/2013 - 2013/0281(APP)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Artikel 46.1 i arbetsordningen
112***voteFörlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland
Rekommendation:  Amalia Sartori (A7-0473/2013)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering
[13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Artikel 46.1 i arbetsordningen
64*voteValörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp
Rekommendation:  Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (omarbetning)
[COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Artikel 138 i arbetsordningen
109 voteDe framtida förbindelserna mellan EU och Asean
Betänkande:  Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)
Betänkande om de framtida förbindelserna mellan EU och Asean
[2013/2148(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 138 i arbetsordningen
138Tidsfrist***IIvoteFärdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter
Andrabehandlingsrekommendation:  Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet
[11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD)]
Utskottet för transport och turism
106Tidsfrist***IvoteTilldelning av koncessionsavtal
Betänkande:  Philippe Juvin (A7-0030/2013)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner
[COM(2011)0897 - C7-0004/2012 - 2011/0437(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
107Tidsfrist***IvoteOffentlig upphandling
Betänkande:  Marc Tarabella (A7-0007/2013)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling
[COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
108Tidsfrist***IvoteUpphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Betänkande:  Marc Tarabella (A7-0034/2013)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
[COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
145Tidsfrist***IvoteTillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling
Betänkande:  Daniel Caspary (A7-0454/2013)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling
[COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD)]
Utskottet för internationell handel
65Tidsfrist***IvoteHonung
Betänkande:  Julie Girling (A7-0440/2013)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung
[COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
94***IvoteProgrammet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen
Betänkande:  Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen
[COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)]
Budgetkontrollutskottet
186Tidsfrist***IvoteStatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna
Betänkande:  Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde
[COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
151Tidsfrist voteResolutionsförslag - Bekämpning av naturvårdsbrott
[2013/2747(RSP)]
B7-0013/2014
139Tidsfrist voteEn återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet
Betänkande:  Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)
Betänkande om en återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet
[COM(2012)0582 -  - 2013/2006(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Artikel 48.2 i arbetsordningen
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
196Tidsfrist pointRespekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2013/2960(RSP)]
155 pointFramtiden för avtalet om uppgiftsskydd (Safe Harbour Agreement) mot bakgrund av NSA-affären
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2013/2985(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
183Tidsfrist pointEU-medborgarskap till salu
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2013/2995(RSP)]
  pointGemensam debatt - Balkanländerna/framstegsrapporter
81Tidsfrist -2013 års framstegsrapport om Serbien
Uttalanden av rådet och kommissionen

[2013/2880(RSP)]
82Tidsfrist -Kosovos europeiska integrationsprocess
Uttalanden av rådet och kommissionen

[2013/2881(RSP)]
113Tidsfrist point2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2013/2932(RSP)]
190Tidsfrist pointSituationen i Sydsudan
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2014/2512(RSP)]
  pointGemensam debatt - Handelsavtal med Mexiko och Chile
133 -Modernisering av frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko
Muntlig fråga
 -[2013/2818(RSP)]
     
 Vital Moreira, George Sabin Cutaş (O-000115/2013 - B7-0101/2014)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
Modernisering av avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko
179 -Modernisering av frihandelsavtalet mellan EU och Chile
Muntlig fråga
 -[2013/2988(RSP)]
     
 Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora (O-000148/2013 - B7-0103/2014)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
EU-Chile: Handels- och handelsrelaterade frågor i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (AA)
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ledamöter104'
34'24'3012'8'308'306'5'305'30
Ögonkontaktsförfarandet5'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)55'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)70'
Frågeställare   (2x5') 10'
Ledamöter195'
66'3047'3022'15'3015'10'9'9'30
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
184item on the agendapointDe ständiga utskottens befogenheter
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
180item on the agendapointParlamentets sammanträdeskalender för 2015
  -ÄndringsförslagTisdagen den 14 januari 2014, 12:00
138item on the agendapointFärdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter
Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
106item on the agendapointTilldelning av koncessionsavtal
Philippe Juvin (A7-0030/2013
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
107item on the agendapointOffentlig upphandling
Marc Tarabella (A7-0007/2013
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
108item on the agendapointUpphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Marc Tarabella (A7-0034/2013
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
145item on the agendapointTillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling
Daniel Caspary (A7-0454/2013
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
65item on the agendapointHonung
Julie Girling (A7-0440/2013
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
186item on the agendapointStatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna
Hans-Peter Martin (A7-0457/2013
  -ÄndringsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 14 januari 2014, 16:00
151item on the agendapointBekämpning av naturvårdsbrott
(O-000123/2013 - B7-0529/2013) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 14 januari 2014, 16:00
139item on the agendapointEn återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet
Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 77 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
196item on the agendapointRespekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU
  -ResolutionsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2014, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2014, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 15 januari 2014, 16:00
183item on the agendapointEU-medborgarskap till salu
  -ResolutionsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2014, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2014, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 15 januari 2014, 16:00
81item on the agendapoint2013 års framstegsrapport om Serbien
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
82item on the agendapointKosovos europeiska integrationsprocess
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
113item on the agendapoint2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 8 januari 2014, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
190item on the agendapointSituationen i Sydsudan
  -ResolutionsförslagMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2014, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2014, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 15 januari 2014, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 10 januari 2014, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 13 januari 2014, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 14 januari 2014, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)Torsdagen den 16 januari 2014, 10:00
Senaste uppdatering: 15 januari 2014Rättsligt meddelande