Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 24 Февруари 2014 г. - Четвъртък, 27 Февруари 2014 г.  310k
Понеделник, 24 февруари 2014192kВерсия: Втoрник, 25 февруари 2014, 13:26
 Точки от дневния ред
17:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
115Срок***IpointЦелта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
Доклад:  Thomas Ulmer (A7-0151/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
[2012/0190(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  pointОбщо разискване - Марка на Общността
164Срок***I-Марката на Общността
Доклад:  Cecilia Wikström (A7-0031/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността

[2013/0088(COD)]
Комисия по правни въпроси
165Срок***I-Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)
Доклад:  Cecilia Wikström (A7-0032/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

[2013/0089(COD)]
Комисия по правни въпроси
45Срок***IpointОбезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност
Доклад:  Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз
[2012/0036(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
111Срок***IpointАгенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР
[2013/0091(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
128Срок***IpointУсловия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни
Доклад:  Cecilia Wikström (A7-0377/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ (преработен текст)
[2013/0081(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
123Срок***IpointЕвропейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ
Доклад:  Michèle Striffler (A7-0158/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)
[2012/0245(COD)]
Комисия по развитие
2  pointЕдноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
  pointКратко представяне на следните доклади:
151Срок -Борба с насилието над жени
Доклад:  Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията, относно борбата с насилието над жени

[2013/2004(INL)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Член 42 от правилника
91Срок -Сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете
Доклад:  Mary Honeyball (A7-0071/2014)
Доклад относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете

[2013/2103(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Гласуването ще се състои в сряда
140Срок -Делегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
Доклад:  József Szájer (A7-0435/2013)
Доклад относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

[2012/2323(INI)]
Комисия по правни въпроси
17:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)45'
Докладчици   (6x6') 36'
Докладчици по становище   (11x1') 11'
Докладчици (Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността)   (3x4') 12'
Членове на ЕП75'
23'17'8'306'306'304'304'304'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (9x5') 45'
115item on the agendapointЦелта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
Thomas Ulmer (A7-0151/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
164item on the agendapointМарката на Общността
Cecilia Wikström (A7-0031/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
165item on the agendapointЗаконодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)
Cecilia Wikström (A7-0032/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
45item on the agendapointОбезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност
Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
111item on the agendapointАгенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
128item on the agendapointУсловия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни
Cecilia Wikström (A7-0377/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
123item on the agendapointЕвропейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ
Michèle Striffler (A7-0158/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
151item on the agendapointБорба с насилието над жени
Antonyia Parvanova (A7-0075/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
91item on the agendapointСексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете
Mary Honeyball (A7-0071/2014
  -Изменения от докладчика, най-малко 77 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
140item on the agendapointДелегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
József Szájer (A7-0435/2013
  -Изменения от докладчика, най-малко 77 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 21 февруари 2014, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 24 февруари 2014, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 25 февруари 2014, 19:00
Последно осъвременяване: 26 Февруари 2014 г.Правна информация