Дневен ред
Страсбургпонеделник, 24 февруари 2014 г. - четвъртък, 27 февруари 2014 г.  310k
Втoрник, 25 февруари 2014211kВерсия: Втoрник, 25 февруари 2014, 13:26
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ       Време за изказвания
  pointОбщо разискване - Европейски семестър
239Срок -Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.
Доклад:  Philippe De Backer (A7-0084/2014)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.

[2013/2157(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
240Срок -Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика
Доклад:  Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2014 г.

[2013/2158(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
241 -Управление на единния пазар
Доклад:  Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)
Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г.

[2013/2194(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
224 voteИскане за снемане на парламентарния имунитет на Тадеуш Цимански
Доклад:  Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Тадеуш Цимански
[2013/2278(IMM)]
Комисия по правни въпроси
Член 138 от Правилника за дейността
154***IvoteДържави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност
Доклад:  Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност
[2013/0200(COD)]
Комисия по рибно стопанство
Член 138 от Правилника за дейността
163***IvoteАдаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (членове 290 и 291 от ДФЕС)
Доклад:  József Szájer (A7-0011/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол
[2013/0365(COD)]
Комисия по правни въпроси
Член 138 от Правилника за дейността
161***IvoteАдаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС)
Доклад:  József Szájer (A7-0480/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол
[2013/0220(COD)]
Комисия по правни въпроси
Член 138 от Правилника за дейността
162***IvoteАдаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС)
Доклад:  József Szájer (A7-0010/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол
[2013/0218(COD)]
Комисия по правни въпроси
Член 138 от Правилника за дейността
153*voteНазначаване на член на Сметната палата - Оскар ХЕРИКС (Австрия)
Доклад:  Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)
Доклад относно назначаването на Оскар Херикс за член на Сметната палата
[2014/0802(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
Член 138 от Правилника за дейността
74Срок voteИзменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания
Доклад:  Gerald Häfner (A7-0038/2014)
Доклад относно изменението на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания
[2013/2033(REG)]
Комисия по конституционни въпроси
115Срок***IvoteЦелта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
Доклад:  Thomas Ulmer (A7-0151/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
[2012/0190(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
164Срок***IvoteМарката на Общността
Доклад:  Cecilia Wikström (A7-0031/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността
[2013/0088(COD)]
Комисия по правни въпроси
165Срок***IvoteЗаконодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)
Доклад:  Cecilia Wikström (A7-0032/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)
[2013/0089(COD)]
Комисия по правни въпроси
45Срок***IvoteОбезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност
Доклад:  Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз
[2012/0036(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
111Срок***IvoteАгенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР
[2013/0091(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
128Срок***IvoteУсловия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни
Доклад:  Cecilia Wikström (A7-0377/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ (преработен текст)
[2013/0081(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
123Срок***IvoteЕвропейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ
Доклад:  Michèle Striffler (A7-0158/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)
[2012/0245(COD)]
Комисия по развитие
47***IvoteЕвропейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се
Доклад:  Emer Costello (A7-0183/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
[2012/0295(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Окончателно гласуване
Разискване: Втoрник, 11 юни 2013
144***IvoteБиоциди
Доклад:  Matthias Groote (A7-0354/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара
[2013/0150(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
151Срок voteБорба с насилието над жени
Доклад:  Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията, относно борбата с насилието над жени
[2013/2004(INL)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Член 42 от правилника
140Срок voteДелегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
Доклад:  József Szájer (A7-0435/2013)
Доклад относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
[2012/2323(INI)]
Комисия по правни въпроси
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
239Срок voteЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.
Доклад:  Philippe De Backer (A7-0084/2014)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.
[2013/2157(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
240Срок voteЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика
Доклад:  Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2014 г.
[2013/2158(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
241 voteУправление на единния пазар
Доклад:  Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)
Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г.
[2013/2194(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
130Срок voteРастителна селекция
Доклад:  Marit Paulsen (A7-0044/2014)
Доклад относно растителната селекция: какви са възможностите за повишаване на качеството и добива?
[2013/2099(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointОбщо разискване - Железопътен пакет
31Срок***I-Единно европейско железопътно пространство
Доклад:  Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

[COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
28Срок***I-Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози
Доклад:  Mathieu Grosch (A7-0034/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози

[COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
33Срок***I-Оперативна съвместимост на железопътната система
Доклад:  Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)

[COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
32Срок***I-Безопасност на железопътния транспорт
Доклад:  Michael Cramer (A7-0015/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст)

[COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
30Срок***I-Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад:  Roberts Zīle (A7-0016/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004

[COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
29Срок***I-Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
Доклад:  Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

[COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
124***IpointДокладване на събития в гражданското въздухоплаване
Доклад:  Christine De Veyrac (A7-0317/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за докладване на събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията и Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията
[COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
  pointОбщо разискване - eCall
173Срок***I-Разгръщане на бордовата система eCall
Доклад:  Olga Sehnalová (A7-0106/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

[COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
174***I-Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС
Доклад:  Philippe De Backer (A7-0482/2013)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

[COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
134Срок***IpointЗастрахователно посредничество
Доклад:  Werner Langen (A7-0085/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)
[COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
116***IpointТрета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.
Доклад:  Françoise Grossetête (A7-0224/2012)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.
[COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
119***IpointТрансевропейски телекомуникационни мрежи
Доклад:  Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО
[COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
155Срок***IpointДостъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор
Доклад:  Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор
[COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчик по становище1'
Членове на ЕП75'
23'17'8'306'306'304'304'304'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)45'
Докладчици   (13x6') 78'
Докладчици по становище   (18x1') 18'
Членове на ЕП195'
66'47'3022'15'3015'3010'9'9'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (7x5') 35'
239item on the agendapointЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г.
Philippe De Backer (A7-0084/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
240item on the agendapointЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика
Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
74item on the agendapointИзменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания
Gerald Häfner (A7-0038/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
115item on the agendapointЦелта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
Thomas Ulmer (A7-0151/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
164item on the agendapointМарката на Общността
Cecilia Wikström (A7-0031/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
165item on the agendapointЗаконодателства на държавите членки относно марките (преработен текст)
Cecilia Wikström (A7-0032/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
45item on the agendapointОбезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност
Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
111item on the agendapointАгенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
128item on the agendapointУсловия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни
Cecilia Wikström (A7-0377/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
123item on the agendapointЕвропейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ
Michèle Striffler (A7-0158/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
151item on the agendapointБорба с насилието над жени
Antonyia Parvanova (A7-0075/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
140item on the agendapointДелегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
József Szájer (A7-0435/2013
  -Изменения от докладчика, най-малко 77 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
130item on the agendapointРастителна селекция
Marit Paulsen (A7-0044/2014
  -Изменения от докладчика, най-малко 77 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
31item on the agendapointЕдинно европейско железопътно пространство
Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
28item on the agendapointПазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози
Mathieu Grosch (A7-0034/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
33item on the agendapointОперативна съвместимост на железопътната система
Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
32item on the agendapointБезопасност на железопътния транспорт
Michael Cramer (A7-0015/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
30item on the agendapointАгенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Roberts Zīle (A7-0016/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
29item on the agendapointНормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
173item on the agendapointРазгръщане на бордовата система eCall
Olga Sehnalová (A7-0106/2014
  -ИзмененияЧетвъртък, 20 февруари 2014, 20:00
134item on the agendapointЗастрахователно посредничество
Werner Langen (A7-0085/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
155item on the agendapointДостъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор
Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 21 февруари 2014, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 24 февруари 2014, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 25 февруари 2014, 19:00
Последно осъвременяване: 26 февруари 2014 г.Правна информация