Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 24 Февруари 2014 г. - Четвъртък, 27 Февруари 2014 г.  310k
Cряда, 26 февруари 2014222kВерсия: Втoрник, 25 февруари 2014, 13:26
 Точки от дневния ред
08:30 - 11:20   Разисквания
11:30 - 12:00   ГЛАСУВАНЕ
12:00 - 12:30   Тържествено заседание
12:30 - 14:00   Продължение на гласуването, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

08:30 - 11:20   Разисквания       Време за изказвания
19Срок***IpointОбщо европейско право за продажбите
Доклад:  Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите
[COM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD)]
Комисия по правни въпроси
230 pointПрилагането на „Гаранцията за младежта“,
Изявления на Съвета и на Комисията
[2014/2566(RSP)]
242 pointОтношенията между ЕС и Швейцария
Изявления на Съвета и на Комисията
[2014/2596(RSP)]
Следват изказвания на представителите на политическите групи
11:30 - 12:00   ГЛАСУВАНЕ      
60 voteПолитика на сближаване
Доклад:  Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)
Доклад относно седмия и осмия доклад на Европейската комисия за напредъка относно политиката на ЕС на сближаване и относно стратегическия доклад за 2013 г. във връзка с прилагането на програмите за периода 2007—2013 г.
[COM(2011)0776 -  - 2013/2008(INI)]
Комисия по регионално развитие
Член 138 от Правилника за дейността
39 voteОптимизирано развитие на потенциала на най-отдалечените региони
Доклад:  Younous Omarjee (A7-0121/2014)
Доклад относно оптимизираното развитие на потенциала на най-отдалечените региони чрез създаване на полезни взаимодействия между структурните фондове и други програми на ЕС
[2013/2178(INI)]
Комисия по регионално развитие
Член 138 от Правилника за дейността
90 voteОценка на финансите на Съюза
Доклад:  Michael Theurer (A7-0068/2014)
Доклад относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати: нов инструмент за усъвършенстваната процедура за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета
[2013/2172(INI)]
Комисия по бюджетен контрол
Член 138 от Правилника за дейността
174***IvoteВъвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС
Доклад:  Philippe De Backer (A7-0482/2013)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС
[COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Член 138 от Правилника за дейността
156***voteСпоразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, с изключение на член 49, параграф 3 от него
Препоръка:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)
Препоръка относно проекторешение на Съвета относно сключването от името на Европейския Съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, с изключение на член 49, параграф 3 от него
[12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE)]
Комисия по външни работи
Член 138 от Правилника за дейността
150***voteСпоразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението
Препоръка:  Renate Weber (A7-0119/2014)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението
[12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член 138 от Правилника за дейността
102***voteНасоки за политиките за заетост на държавите членки
Препоръка:  Pervenche Berès (A7-0470/2013)
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиките за заетост на държавите членки
[COM(2013)0803 -  - 2013/0392(NLE)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Член 138 от Правилника за дейността
103*voteОбща система на данъка върху добавената стойност
Доклад:  Ivo Strejček (A7-0090/2014)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартната справка-декларация за ДДС
[COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Член 138 от Правилника за дейността
188*voteИзменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане
Доклад:  Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане
[COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)]
Комисия по регионално развитие
Член 138 от Правилника за дейността
186Срок*voteИзменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1  януари  2014 г.
Доклад:  Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 януари 2014 г.
[COM(2014)0024 -  - 2014/0010(CNS)]
Комисия по регионално развитие
Член 138 от Правилника за дейността
212 voteРамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане
Междинен доклад:  Ana Gomes (A7-0093/2014)
Междинен доклад относно проекторешението на Съвета за сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

[11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)]
Комисия по външни работи
Член 138 от Правилника за дейността
244 voteРамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕО и Индонезия, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане
Препоръка: Ана Гомес (A7-0134/2014)
[11250/201 - C7-0351/2013 - 2013/012A(NLE)]
Комисия по външни работи
Член 138 от Правилника за дейността
157***voteРамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕО и Индонезия по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане
Препоръка:  Ana Gomes (A7-0115/2014)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане
[11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член 138 от Правилника за дейността
136***voteСпоразумение между ЕС и Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Препоръка:  Renate Sommer (A7-0097/2014)
Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на споразумение между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
[10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
232 voteПрепоръка за решение - Удължаване на действието на член 147 от Правилника за дейността на ЕП до края на осмия парламентарен мандат
[2014/2585(RSO)]
175Срок voteИзменение на член 166 (окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 (гласуване в комисия) от Правилника за дейността на Парламента
Доклад:  Carlo Casini (A7-0035/2014)
Доклад относно изменение на член 166 относно окончателното гласуване и член 195, параграф 3 относно гласуването в комисия от Правилника за дейността на Парламента
[2014/2001(REG)]
Комисия по конституционни въпроси
31Срок***IvoteЕдинно европейско железопътно пространство
Доклад:  Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура
[COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
28Срок***IvoteПазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози
Доклад:  Mathieu Grosch (A7-0034/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози
[COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
33Срок***IvoteОперативна съвместимост на железопътната система
Доклад:  Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)
[COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
32Срок***IvoteБезопасност на железопътния транспорт
Доклад:  Michael Cramer (A7-0015/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст)
[COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
30Срок***IvoteАгенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад:  Roberts Zīle (A7-0016/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004
[COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
29Срок***IvoteНормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
Доклад:  Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
[COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
124***IvoteДокладване на събития в гражданското въздухоплаване
Доклад:  Christine De Veyrac (A7-0317/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за докладване на събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията и Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията
[COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
173Срок***IvoteРазгръщане на бордовата система eCall
Доклад:  Olga Sehnalová (A7-0106/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
[COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
134Срок***IvoteЗастрахователно посредничество
Доклад:  Werner Langen (A7-0085/2014)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)
[COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
116***IvoteТрета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.
Доклад:  Françoise Grossetête (A7-0224/2012)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.
[COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
119***IvoteТрансевропейски телекомуникационни мрежи
Доклад:  Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО
[COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
155Срок***IvoteДостъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор
Доклад:  Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор
[COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
19Срок***IvoteОбщо европейско право за продажбите
Доклад:  Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите
[COM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD)]
Комисия по правни въпроси
160***IvoteПроизводство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия
Доклад:  Linda McAvan (A7-0276/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия
[COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Окончателно гласуване
Разискване: Втoрник, 8 октомври 2013
40Срок voteДългосрочно финансиране на европейската икономика
Доклад:  Wolf Klinz (A7-0065/2014)
Доклад относно дългосрочното финансиране на европейската икономика
[COM(2013)0150 -  - 2013/2175(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
91Срок voteСексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете
Доклад:  Mary Honeyball (A7-0071/2014)
Доклад относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете
[2013/2103(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
238Срок voteСтимулиране на развитието чрез отговорни стопански практики
Доклад:  Judith Sargentini (A7-0132/2014)
Доклад относно стимулиране на развитието чрез отговорни стопански практики, в това число ролята на добивните индустрии в развиващите се държави
[2013/2126(INI)]
Комисия по развитие
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
12:00 - 12:30   Тържествено заседание      
88 pointОбръщение на Милош Земан, президент на Чешката република
12:30 - 14:00   Продължение на гласуването, последвано от обяснения на вот      
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
243Срок pointПоложението в Украйна
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2014/2595(RSP)]
229Срок pointПоложението в Ирак
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2014/2565(RSP)]
231Срок pointУпотребата на въоръжени безпилотни самолети
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2014/2567(RSP)]
145Срок pointОсновните права в Европейския съюз през 2012 г.
Доклад:  Louis Michel (A7-0051/2014)
Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз през 2012 г.
[2013/2078(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  pointОбщо разискване - Европейска заповед за разследване/ Европейска заповед за арест
245***I-Европейска заповед за разследване в наказателноправната област
Доклад:  Nuno Melo (A7-0477/2013)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване в наказателноправната област

[09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
246Срок -Европейска заповед за арест
Доклад:  Sarah Ludford (A7-0039/2014)
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията, относно преразглеждането на европейската заповед за арест

[2013/2109(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член 42 от правилника
  pointОбщо разискване - Индонезия
81***-Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС
Препоръка:  Yannick Jadot (A7-0043/2014)
Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за Европейския съюз

[11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)]
Комисия по международна търговия
132Срок -Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС
Изявление на Комисията

[2013/2990(RSP)]
179 pointАрхипелагът Свалбард и неговите рибни запаси
Устен въпрос - [2014/2506(RSP)]
     
Jarosław Leszek Wałęsa (O-000001/2014 - B7-0107/2014)
Комисия по рибно стопанство
Комисията
Правен статут на архипелага Свалбард и неговите рибни ресурси
08:30 - 11:20   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (3x1') 3'
Членове на ЕП60'
17'3013'7'5'305'304'4'4'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)30'
Докладчици   (4x6') 24'
Докладчици по становище   (3x1') 3'
Автор5'
Членове на ЕП239'
82'58'3027'19'18'3012'11'11'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (7x5') 35'
19item on the agendapointОбщо европейско право за продажбите
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer (A7-0301/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
186item on the agendapointИзменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1  януари  2014 г.
Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 25 февруари 2014, 16:00
175item on the agendapointИзменение на член 166 (окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 (гласуване в комисия) от Правилника за дейността на Парламента
Carlo Casini (A7-0035/2014
  -ИзмененияПонеделник, 24 февруари 2014, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 25 февруари 2014, 16:00
31item on the agendapointЕдинно европейско железопътно пространство
Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
28item on the agendapointПазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози
Mathieu Grosch (A7-0034/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
33item on the agendapointОперативна съвместимост на железопътната система
Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
32item on the agendapointБезопасност на железопътния транспорт
Michael Cramer (A7-0015/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
30item on the agendapointАгенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Roberts Zīle (A7-0016/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
29item on the agendapointНормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
173item on the agendapointРазгръщане на бордовата система eCall
Olga Sehnalová (A7-0106/2014
  -ИзмененияЧетвъртък, 20 февруари 2014, 20:00
134item on the agendapointЗастрахователно посредничество
Werner Langen (A7-0085/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
155item on the agendapointДостъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор
Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
40item on the agendapointДългосрочно финансиране на европейската икономика
Wolf Klinz (A7-0065/2014
  -Изменения от докладчика, най-малко 77 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
91item on the agendapointСексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете
Mary Honeyball (A7-0071/2014
  -Изменения от докладчика, най-малко 77 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
238item on the agendapointСтимулиране на развитието чрез отговорни стопански практики
Judith Sargentini (A7-0132/2014
  -Изменения от докладчика, най-малко 77 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииПетък, 21 февруари 2014, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 24 февруари 2014, 19:00
243item on the agendapointПоложението в Украйна
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 25 февруари 2014, 15:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 26 февруари 2014, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 26 февруари 2014, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 26 февруари 2014, 17:00
229item on the agendapointПоложението в Ирак
  -Предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 25 февруари 2014, 18:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 25 февруари 2014, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 26 февруари 2014, 16:00
231item on the agendapointУпотребата на въоръжени безпилотни самолети
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 24 февруари 2014, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 25 февруари 2014, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 25 февруари 2014, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 26 февруари 2014, 16:00
145item on the agendapointОсновните права в Европейския съюз през 2012 г.
Louis Michel (A7-0051/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
246item on the agendapointЕвропейска заповед за арест
Sarah Ludford (A7-0039/2014
  -ИзмененияCряда, 19 февруари 2014, 12:00
132item on the agendapointДоброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС
  -Предложения за резолюцииCряда, 19 февруари 2014, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 24 февруари 2014, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 26 февруари 2014, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 21 февруари 2014, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 24 февруари 2014, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 25 февруари 2014, 19:00
Последно осъвременяване: 26 Февруари 2014 г.Правна информация