Agenda
StraatsburgMaandag 10 maart 2014 - Donderdag 13 maart 2014  286k
Dinsdag 11 maart 2014212kVersie: Vrijdag 7 maart 2014, 16:20
 Agendapunten
08:30 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 11:50   Debatten       Spreektijd
140Deadline***IpointEuropese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag:  Burkhard Balz (A7-0077/2012)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft
[2011/0006(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
  pointGecombineerde behandeling - Witwassen van geld
170Deadline***I-Bij geldovermakingen te voegen informatie
Verslag:  Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over bij geldovermakingen te voegen informatie

[2013/0024(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
171Deadline***I-Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Verslag:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A7-0150/2014)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

[2013/0025(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
51Deadline***IpointEU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie
Verslag:  Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)
Verslag inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie
[2013/0152(COD)]
Begrotingscommissie
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
126***IvoteStatistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden)
Verslag:  Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen
[2013/0226(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Artikel 138 van het Reglement
182***IvoteStatistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden
Verslag:  Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden
[COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Artikel 138 van het Reglement
120***voteVerlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten
Aanbeveling:  Amalia Sartori (A7-0126/2014)
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika
[2013/0351(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Artikel 138 van het Reglement
156***voteProtocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen
Aanbeveling:  Sandrine Bélier (A7-0061/2014)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische diversiteit
[2012/0279(NLE)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Artikel 138 van het Reglement
191 voteEuropees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje
Verslag:  Frédéric Daerden (A7-0158/2014)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje)
[2014/2013(BUD)]
Begrotingscommissie
Artikel 138 van het Reglement
250***IvoteProductie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)
Verslag:  Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)
[2013/0137(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Artikel 138 van het Reglement
199***IvoteBezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2011)
Verslag:  Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen
[2013/0438(COD)]
Commissie juridische zaken
Artikel 138 van het Reglement
200***IvoteBezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing met ingang van 1 juli 2012)
Verslag:  Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen
[2013/0439(COD)]
Commissie juridische zaken
Artikel 138 van het Reglement
188Deadline***IIvoteStabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië
Aanbeveling voor de tweede lezing:  Iuliu Winkler (A7-0116/2014)
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds
[2011/0465(COD)]
Commissie internationale handel
140Deadline***IvoteEuropese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag:  Burkhard Balz (A7-0077/2012)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft
[2011/0006(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
170Deadline***IvoteBij geldovermakingen te voegen informatie
Verslag:  Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over bij geldovermakingen te voegen informatie
[2013/0024(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
171Deadline***IvoteVoorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Verslag:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A7-0150/2014)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
[2013/0025(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
51Deadline***IvoteEU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie
Verslag:  Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)
Verslag inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie
[2013/0152(COD)]
Begrotingscommissie
155***IvoteGenetische hulpbronnen
Verslag:  Sandrine Bélier (A7-0263/2013)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie
[2012/0278(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Eindstemming
Debat: Woensdag 11 september 2013
154***IvoteTechnische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens
Verslag:  Werner Kuhn (A7-0210/2013)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
[2012/0184(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Eindstemming
Debat: Maandag 1 juli 2013
153***IvoteKentekenbewijzen van motorvoertuigen
Verslag:  Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen
[2012/0185(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Eindstemming
Debat: Maandag 1 juli 2013
152***IvoteTechnische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Olga Sehnalová (A7-0207/2013)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
[2012/0186(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Eindstemming
Debat: Maandag 1 juli 2013
123Deadline***IvoteStatistieken van het spoorvervoer
Verslag:  Michael Cramer (A7-0002/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen
[2013/0297(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
189***IvoteElektronische facturering bij aanbestedingen
Verslag:  Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij aanbestedingen
[2013/0213(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
157Deadline***IvoteEnquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw
Verslag:  Paolo De Castro (A7-0111/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1166/2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw, wat betreft het financiële kader voor de periode 2014-2018
[2013/0367(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
134Deadline***IvoteDoor verwerking van landbouwproducten verkregen goederen
Verslag:  Paolo De Castro (A7-0260/2013)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen
[2013/0063(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
173Deadline voteJaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)
Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - jaarverslag 2012
[2013/2131(INI)]
Commissie begrotingscontrole
71Deadline voteGelijkheid van vrouwen en mannen - 2012
Verslag:  Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)
Verslag over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie – 2012
[2013/2156(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
183Deadline voteDe evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT)
Verslag:  Sven Giegold (A7-0133/2014)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT)
[2013/2166(INL)]
Commissie economische en monetaire zaken
94Deadline voteToegang van het publiek tot documenten - 2011-2013
Verslag:  Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)
Verslag over toegang van het publiek tot documenten (artikel 104, lid 7, van het Reglement) in de periode 2011-2013
[2013/2155(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
165Deadline voteWerkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013
Verslag:  Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)
Verslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013
[2014/2008(INI)]
Commissie verzoekschriften
204Deadline voteTuinbouw
Verslag:  Anthea McIntyre (A7-0048/2014)
Verslag over de toekomst van de Europese tuinbouwsector - groeistrategieën
[2013/2100(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
80Deadline voteHet wereldwijd uitbannen van foltering
Verslag:  Véronique De Keyser (A7-0100/2014)
Verslag over het wereldwijd uitbannen van foltering
[2013/2169(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
85Deadline voteSaoedi-Arabië
Verslag:  Ana Gomes (A7-0125/2014)
Verslag over Saoedi-Arabië, zijn betrekkingen met de EU en zijn rol in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
[2013/2147(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
  pointGecombineerde behandeling - Bescherming persoonsgegevens
143***I-Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
Verslag:  Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)

[COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
144Deadline***I-Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie
Verslag:  Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

[COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
142Deadline pointHet toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers
Verslag:  Claude Moraes (A7-0139/2014)
Verslag over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken
[2013/2188(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
82Deadline pointEuropees openbaar ministerie
Interimverslag:  Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)
Interim-verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
[COM(2013)0534 -  - 2013/0255(APP)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
162Deadline pointVoortgangsverslag over Turkije 2013
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2013/2945(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Gemeenschappelijk Europees luchtruim
248Deadline***I-Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking)

[COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
249Deadline***I-Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten
Verslag:  David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten

[COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
25Deadline***IpointPakketreizen en geassisteerde reisarrangementen
Verslag:  Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad
[COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
61Deadline***IpointGefluoreerde broeikasgassen
Verslag:  Bas Eickhout (A7-0240/2013)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen
[COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
151Deadline***IpointVrij verkeer van werknemers
Verslag:  Edit Bauer (A7-0386/2013)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken
[COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
08:30 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs   (6x6') 36'
Rapporteurs voor advies   (8x1') 8'
Leden75'
23'17'8'306'306'304'304'304'30
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)25'
Commissie (inclusief antwoorden)55'
Rapporteurs   (9x6') 54'
Rapporteurs voor advies   (11x1') 11'
Leden179'
60'3043'3020'14'3014'9'308'309'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
140item on the agendapointEuropese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten
Burkhard Balz (A7-0077/2012
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
170item on the agendapointBij geldovermakingen te voegen informatie
Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope (A7-0140/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
171item on the agendapointVoorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A7-0150/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
51item on the agendapointEU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie
Ivailo Kalfin (A7-0392/2013
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
188item on the agendapointStabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië
Iuliu Winkler (A7-0116/2014
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 maart 2014, 12:00
123item on the agendapointStatistieken van het spoorvervoer
Michael Cramer (A7-0002/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
157item on the agendapointEnquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw
Paolo De Castro (A7-0111/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
134item on the agendapointDoor verwerking van landbouwproducten verkregen goederen
Paolo De Castro (A7-0260/2013
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
173item on the agendapointJaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank
Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
71item on the agendapointGelijkheid van vrouwen en mannen - 2012
Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
183item on the agendapointDe evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT)
Sven Giegold (A7-0133/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
94item on the agendapointToegang van het publiek tot documenten - 2011-2013
Sophia in 't Veld (A7-0148/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
165item on the agendapointWerkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013
Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
204item on the agendapointTuinbouw
Anthea McIntyre (A7-0048/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
80item on the agendapointHet wereldwijd uitbannen van foltering
Véronique De Keyser (A7-0100/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
85item on the agendapointSaoedi-Arabië
Ana Gomes (A7-0125/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
144item on the agendapointVerwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie
Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
142item on the agendapointHet toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers
Claude Moraes (A7-0139/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
82item on the agendapointEuropees openbaar ministerie
Salvatore Iacolino (A7-0141/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
162item on the agendapointVoortgangsverslag over Turkije 2013
  -OntwerpresolutieWoensdag 5 maart 2014, 12:00
  -AmendementenMaandag 10 maart 2014, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 maart 2014, 16:00
248item on the agendapointTenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
249item on the agendapointLuchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten
David-Maria Sassoli (A7-0098/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
25item on the agendapointPakketreizen en geassisteerde reisarrangementen
Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
61item on the agendapointGefluoreerde broeikasgassen
Bas Eickhout (A7-0240/2013
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
151item on the agendapointVrij verkeer van werknemers
Edit Bauer (A7-0386/2013
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 maart 2014, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 maart 2014, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 maart 2014, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)Donderdag 13 maart 2014, 10:00
Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2014Juridische mededeling