Agenda
StraatsburgMaandag 10 maart 2014 - Donderdag 13 maart 2014  286k
Donderdag 13 maart 2014199kVersie: Vrijdag 7 maart 2014, 16:20
 Agendapunten
08:30 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
16:00 - 17:00   Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 11:50   Debatten       Spreektijd
243 pointEuropese bedrijfscentra in Azië
Mondelinge vraag - [2013/2915(RSP)]
     
Vital Moreira, Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi, Jan Zahradil, Robert Sturdy (O-000005/2014 - B7-0109/2014)
Commissie internationale handel
Commissie
Europese bedrijfscentra in Azië
  pointGecombineerde behandeling - Visserij
242Deadline -Makreelvisserij in de noord-oostelijke Atlantische Oceaan
Mondelinge vraag
 -[2014/2529(RSP)]
     
 Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover (O-000147/2013 - B7-0111/2014)
Commissie visserij
Commissie
De situatie van de makreelvisserij in de noord-oostelijke Atlantische Oceaan
232 -Instandhoudingsmaatregelen voor zeebaars
Mondelinge vraag
 -[2014/2555(RSP)]
     
 Alain Cadec, Gabriel Mato Adrover (O-000023/2014 - B7-0112/2014)
Commissie visserij
Commissie
Behoud van de zeebaars op Europees niveau
159Deadline pointAlgemene richtsnoeren voor de begroting 2015 - Afdeling III
Verslag:  Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de begroting 2015 - Afdeling III - Commissie
[2014/2004(BUD)]
Begrotingscommissie
  pointKorte presentatie van de volgende verslagen:
108Deadline -De rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden
Verslag:  Nirj Deva (A7-0118/2014)
Verslag over de rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden

[2013/2026(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
74Deadline -Beleidscoherentie voor ontwikkeling
Verslag:  Charles Goerens (A7-0161/2014)
Verslag over het EU-rapport 2013 over beleidscoherentie voor ontwikkeling

[2013/2058(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
112***IvoteFonds voor asiel, migratie en integratie
Verslag:  Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
[COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Artikel 138 van het Reglement
93***voteInternationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen
Aanbeveling:  Carl Schlyter (A7-0166/2014)
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten ertoe worden verplicht in het belang van de Europese Unie toe te treden tot het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen (2009) of het te ratificeren
[15902/2013 - C7-0485/2013 - 2012/0056(NLE)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Artikel 138 van het Reglement
185Deadline voteRol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone
Verslag:  Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)
Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone
[2013/2277(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
186Deadline voteWerkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka
Verslag:  Alejandro Cercas (A7-0135/2014)
Verslag over de werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka (Commissie, ECB en IMF) in de programmalanden van de eurozone
[2014/2007(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
111Deadline***IvoteFonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne veiligheid (algemene bepalingen)
Verslag:  Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel en migratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer
[COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
113Deadline***IvoteFonds voor interne veiligheid (politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit en crisisbeheer)
Verslag:  Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer
[COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
114Deadline***IvoteFonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa)
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa
[COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
22Deadline***IvoteGemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid
Verslag:  Andreas Schwab (A7-0103/2014)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen
[COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
205Deadline***IvoteUnieprogramma op het gebied van financiële verslaggeving en controle 2014-2020
Verslag:  Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020
[COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
67***IvoteRadioapparatuur
Verslag:  Barbara Weiler (A7-0316/2013)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur
[COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
159Deadline voteAlgemene richtsnoeren voor de begroting 2015 - Afdeling III
Verslag:  Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de begroting 2015 - Afdeling III - Commissie
[2014/2004(BUD)]
Begrotingscommissie
255Deadline voteInvasie van Oekraïne door Rusland
Ontwerpresoluties
[2014/2627(RSP)]
RC-B7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014
48Deadline voteTenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon voor wat betreft het Europees Parlement
Verslag:  Paulo Rangel (A7-0120/2014)
Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon voor wat betreft het Europees Parlement
[2013/2130(INI)]
Commissie constitutionele zaken
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
108Deadline voteDe rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden
Verslag:  Nirj Deva (A7-0118/2014)
Verslag over de rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden
[2013/2026(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
74Deadline voteBeleidscoherentie voor ontwikkeling
Verslag:  Charles Goerens (A7-0161/2014)
Verslag over het EU-rapport 2013 over beleidscoherentie voor ontwikkeling
[2013/2058(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
244Deadline voteEU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten
Ontwerpresoluties
[2014/2612(RSP)]
RC-B7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014
242Deadline voteOntwerpresoluties - Makreelvisserij in de noord-oostelijke Atlantische Oceaan
[2014/2529(RSP)]
B7-0226/2014
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 122 van het Reglement)
256Deadline -Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein
[2014/2628(RSP)]
RC-B7-0245/2014, B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014, B7-0250/2014
260Deadline -Raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit
[2014/2634(RSP)]
RC-B7-0251/2014, B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014, B7-0258/2014
258Deadline -Veiligheid en mensenhandel in de Sinaï
[2014/2630(RSP)]
RC-B7-0254/2014, B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014, B7-0262/2014
16:00 - 17:00   Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)
08:30 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)30'
Rapporteur6'
Vraagstellers   (3x5') 15'
Rapporteurs (artikel 48, lid 2, van het Reglement)   (2x4') 8'
Leden75'
23'17'8'306'306'304'304'304'30
"Catch the eye"   (5x5') 25'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie15'
Indiener van de ontwerpresolutie1'
Leden29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
242item on the agendapointMakreelvisserij in de noord-oostelijke Atlantische Oceaan
(O-000147/2013 - B7-0111/2014) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
  -AmendementenMaandag 10 maart 2014, 19:00
159item on the agendapointAlgemene richtsnoeren voor de begroting 2015 - Afdeling III
Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014
  -AmendementenMaandag 10 maart 2014, 19:00
108item on the agendapointDe rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden
Nirj Deva (A7-0118/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
74item on the agendapointBeleidscoherentie voor ontwikkeling
Charles Goerens (A7-0161/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesMaandag 10 maart 2014, 19:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 11 maart 2014, 12:00
185item on the agendapointRol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone
Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
186item on the agendapointWerkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka
Alejandro Cercas (A7-0135/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
111item on the agendapointFonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne veiligheid (algemene bepalingen)
Lorenzo Fontana (A7-0021/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
113item on the agendapointFonds voor interne veiligheid (politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit en crisisbeheer)
Salvatore Iacolino (A7-0026/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
114item on the agendapointFonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa)
Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
22item on the agendapointGemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid
Andreas Schwab (A7-0103/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
205item on the agendapointUnieprogramma op het gebied van financiële verslaggeving en controle 2014-2020
Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
255item on the agendapointInvasie van Oekraïne door Rusland
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 maart 2014, 12:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 maart 2014, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 maart 2014, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 maart 2014, 16:00
48item on the agendapointTenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon voor wat betreft het Europees Parlement
Paulo Rangel (A7-0120/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
244item on the agendapointEU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten
  -OntwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 maart 2014, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 10 maart 2014, 20:00
256item on the agendapointRusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 10 maart 2014, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 maart 2014, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 maart 2014, 14:00
260item on the agendapointRaadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 10 maart 2014, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 maart 2014, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 maart 2014, 14:00
258item on the agendapointVeiligheid en mensenhandel in de Sinaï
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 10 maart 2014, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 maart 2014, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 maart 2014, 14:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 maart 2014, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 maart 2014, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 maart 2014, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)Donderdag 13 maart 2014, 10:00
Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2014Juridische mededeling