Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 13. marec 2017 - Četrtek, 16. marec 2017  220k
Torek, 14. marec 2017169kRazličica: Sreda, 15. marec 2017, 14:02
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
35Rok***IpointNadzor nabave in posedovanja orožja
Poročilo:  Vicky Ford (A8-0251/2016)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja
[2015/0269(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  pointSkupna razprava - krožno gospodarstvo
57Rok***I-Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
56Rok***I-Odlaganje odpadkov na odlagališčih
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih

[COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
55Rok***I-Odpadki
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih

[COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
54Rok***I-Embalaža in odpadna embalaža
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

[COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
34 voteOdgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev
Poročilo:  Julie Girling (A8-0014/2017)
Poročilo o odgovornem lastništvu in oskrbi enoprstih kopitarjev
[2016/2078(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
46Rok***IvoteŽivo srebro
Poročilo:  Stefan Eck (A8-0313/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008
[2016/0023(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
52Rok***IvoteDolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij
Poročilo:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij
[2014/0121(COD)]
Odbor za pravne zadeve
35Rok***IvoteNadzor nabave in posedovanja orožja
Poročilo:  Vicky Ford (A8-0251/2016)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja
[2015/0269(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
57Rok***IvoteIzrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi
[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
55Rok***IvoteOdpadki
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih
[COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
56Rok***IvoteOdlaganje odpadkov na odlagališčih
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih
[COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
54Rok***IvoteEmbalaža in odpadna embalaža
Poročilo:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži
[COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
17Rok voteEnakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015
Poročilo:  Ernest Urtasun (A8-0046/2017)
Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015
[2016/2249(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
13Rok voteEnako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
Poročilo:  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)
Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
[2016/2012(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
15Rok voteSredstva EU za enakost spolov
Poročilo:  Clare Moody (A8-0033/2017)
Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov
[2016/2144(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
68Rok votePosledice velepodatkov za temeljne pravice
Poročilo:  Ana Gomes (A8-0044/2017)
Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon
[2016/2225(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
72Rok voteMinimalni standardi za zaščito gojenih kuncev
Poročilo:  Stefan Eck (A8-0011/2017)
Poročilo o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev
[2016/2077(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
84 pointPravilo globalne prepovedi („global gag rule“)
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2017/2599(RSP)]
83Rok pointPrednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2017/2598(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
45Rok***IIpointZakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih
Priporočilo za drugo obravnavo:  Karin Kadenbach (A8-0022/2017)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES in Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru)
[10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
85 pointSpremljanje priporočil odbora TAXE in posodobitev reforme skupine za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij
Izjavi Sveta in Komisije
[2017/2600(RSP)]
38Rok pointSmernice za proračun 2018 – oddelek III
Poročilo:  Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2018, oddelek III – Komisija
[2016/2323(BUD)]
Odbor za proračun
86 pointHuda neustrezna prehranjenost in preteča lakota v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu
Izjava Komisije
[2017/2601(RSP)]
51***IpointUporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji
Poročilo:  Patrizia Toia (A8-0327/2016)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji
[COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (4x1') 4'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)35'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavec mnenja1'
Poslanci240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Razprava brez seznama govornikov   (7x5') 35'
35item on the agendapointNadzor nabave in posedovanja orožja
Vicky Ford (A8-0251/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
57item on the agendapointIzrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
56item on the agendapointOdlaganje odpadkov na odlagališčih
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
55item on the agendapointOdpadki
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
54item on the agendapointEmbalaža in odpadna embalaža
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
46item on the agendapointŽivo srebro
Stefan Eck (A8-0313/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
52item on the agendapointDolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij
Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
17item on the agendapointEnakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015
Ernest Urtasun (A8-0046/2017
  -Predlogi spremembSreda, 8. marec 2017, 12:00
13item on the agendapointEnako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017
  -Predlogi spremembSreda, 8. marec 2017, 12:00
15item on the agendapointSredstva EU za enakost spolov
Clare Moody (A8-0033/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
68item on the agendapointPosledice velepodatkov za temeljne pravice
Ana Gomes (A8-0044/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
72item on the agendapointMinimalni standardi za zaščito gojenih kuncev
Stefan Eck (A8-0011/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 8. marec 2017, 12:00
83item on the agendapointPrednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 13. marec 2017, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 15. marec 2017, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 15. marec 2017, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 15. marec 2017, 19:00
45item on the agendapointZakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih
Karin Kadenbach (A8-0022/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 8. marec 2017, 12:00
38item on the agendapointSmernice za proračun 2018 – oddelek III
Siegfried Mureşan (A8-0060/2017
  -Predlogi spremembPetek, 10. marec 2017, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 10. marec 2017, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 13. marec 2017, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 14. marec 2017, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 15. marec 2017, 19:00
Zadnja posodobitev: 15. marec 2017Pravno obvestilo