Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 września 2017 r. - Czwartek, 14 września 2017 r. 243k

  Poniedziałek, 11

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termin

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 12

Debaty09:00 - 12:20

Termin

Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termin

Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach

Oświadczenie przewodniczącego12:30

Oświadczenie przewodniczącego

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE

Termin

Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu

Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Strategia kosmiczna dla Europy

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Termin

Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Termin

Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termin

Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termin

Polowania na wieloryby w Norwegii

Termin

Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termin

Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Debaty15:00 - 23:00

Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018

Termin

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Sytuacja w Korei Północnej

Rozwój sytuacji w kwestii migracji

Termin

Stosunki Turcja-UE

Sytuacja w Wenezueli

Termin

Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Środa, 13

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Stan Unii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Stosunki polityczne UE z Indiami

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Termin

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Termin

Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 105 Regulaminu: rozporządzenie delegowane z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do pasz i żywności podlegającej specjalnym warunkom regulującym przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Termin

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Termin

Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską

A8-0268/2017

AFETJavi López

Termin

Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Debaty15:00 - 23:00

Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach

Termin

Wymogi dostępności produktów i usług

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termin

Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Huragan Irma

Termin

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termin

Przyszłość programu Erasmus+

O-000062/2017

KomisjaCULT

  Czwartek, 14

Debaty08:30 - 11:20

Termin

Nowy europejski program na rzecz umiejętności

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Nordstream 2

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 14:00

Termin

Wymogi dostępności produktów i usług

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termin

Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termin

Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Termin

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termin

Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Termin

Przyszłość programu Erasmus+

Termin

Nowy europejski program na rzecz umiejętności

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

O-000061/2017

O-000063/2017

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2017Informacja prawna