Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 września 2017 r. - Czwartek, 14 września 2017 r.  243k
Wtorek, 12 września 2017176kWersja: Środa, 13 września 2017, 15:52
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:20   Debaty
12:30   Oświadczenie przewodniczącego
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:20   Debaty       Czas wystąpień
44Termin***IpointPropagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych
Sprawozdanie:  Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych
[2016/0287(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
39Termin***IpointŚrodki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0310/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010
[2016/0030(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
92 pointSkandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach
Oświadczenia Rady i Komisji
[2017/2825(RSP)]
12:30   Oświadczenie przewodniczącego      
115 pointOświadczenie przewodniczącego
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
86 voteWniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet
Sprawozdanie:  Heidi Hautala (A8-0259/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet
[2017/2063(IMM)]
Komisja Prawna
87 votePowołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE
Projekt decyzji
[2017/2132(INS)]
B8-0503/2017
Art. 120 Regulaminu PE
100Termin voteSkład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu
[2017/2833(RSO)]
31***voteUmowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych
Zalecenie:  David Borrelli (A8-0254/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych
[2016/0252(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
65***votePorozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi
Zalecenie:  David Borrelli (A8-0256/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi
[2016/0293(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
61 voteWdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Sprawozdanie:  Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego)
[2016/2066(INI)]
Komisja Prawna
76 voteFunkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej
Sprawozdanie:  Dennis de Jong (A8-0199/2017)
Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej
[2016/2244(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
62 voteStrategia kosmiczna dla Europy
Sprawozdanie:  Constanze Krehl (A8-0250/2017)
Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy
[2016/2325(INI)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
60 voteDalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie
Sprawozdanie:  Milan Zver (A8-0252/2017)
Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie
[2016/2142(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
70Termin***IvoteUchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów
Sprawozdanie:  Karima Delli (A8-0228/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001
[2016/0368(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
44Termin***IvotePropagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych
Sprawozdanie:  Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych
[2016/0287(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
39Termin***IvoteŚrodki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0310/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010
[2016/0030(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
79Termin voteProjekty rezolucji - Polowania na wieloryby w Norwegii
[2017/2712(RSP)]
B8-0499/2017
Debata: Czwartek, 6 lipca 2017
43Termin votePrzystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Sprawozdanie śródokresowe:  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
[COM(2016)0109 -  - 2016/0062(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
(jeszcze nieprzyjęte)
18Termin voteWpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości
Sprawozdanie:  Maria Arena (A8-0269/2017)
Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości
[2016/2301(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
53 pointPrzedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018
Oświadczenie Rady
[2017/2720(RSP)]
27Termin pointWywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Sprawozdanie:  Bodil Valero (A8-0264/2017)
Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
[2017/2029(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
93 pointSytuacja w Korei Północnej
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2017/2826(RSP)]
94 pointRozwój sytuacji w kwestii migracji
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2017/2827(RSP)]
112Termin pointStosunki Turcja-UE
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2017/2840(RSP)]
Głosowanie odbędzie się podczas pierwszej sesji październikowej
103 pointSytuacja w Wenezueli
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2017/2834(RSP)]
33Termin pointStosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską
Sprawozdanie:  Javi López (A8-0268/2017)
Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską
[2017/2027(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
25 -Stosunki polityczne UE z Indiami
Sprawozdanie:  Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)
Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami

[2017/2025(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
12Termin -Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich
Sprawozdanie:  Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)
Sprawozdanie zatytułowane „Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich”

[2017/2028(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
09:00 - 12:20   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (5x1') 5'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
Posłowie89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)60'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Przewodniczący Komisji Budżetowej3'
Sprawozdawcy ds. budżetu   (2x3') 6'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (2x4') 8'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie209'
PPE57'S&D50'30ECR21'ALDE19'30GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD12'30ENF12'NI6'30
44item on the agendapointPropagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych
Carlos Zorrinho (A8-0181/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
39item on the agendapointŚrodki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
Jerzy Buzek (A8-0310/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
100item on the agendapointSkład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
70item on the agendapointUchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów
Karima Delli (A8-0228/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
79item on the agendapointPolowania na wieloryby w Norwegii
(O-000058/2017 - B8-0324/2017) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
  -poprawkiPiątek, 8 września 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
43item on the agendapointPrzystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
  -PoprawkiŚroda, 6 września 2017, 13:00
18item on the agendapointWpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości
Maria Arena (A8-0269/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
27item on the agendapointWywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Bodil Valero (A8-0264/2017
  -PoprawkiŚroda, 6 września 2017, 13:00
112item on the agendapointStosunki Turcja-UE
  -Projekty rezolucjiŚroda, 27 września 2017, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 2 października 2017, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 2 października 2017, 20:00
33item on the agendapointStosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską
Javi López (A8-0268/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
12item on the agendapointKorupcja a prawa człowieka w krajach trzecich
Petras Auštrevičius (A8-0246/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 7 września 2017, 12:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 września 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 września 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2017Informacja prawna