Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 września 2017 r. - Czwartek, 14 września 2017 r.  243k
Środa, 13 września 2017181kWersja: Środa, 13 września 2017, 15:52
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA       Czas wystąpień
38 pointStan Unii
Oświadczenie przewodniczącego Komisji
[2017/2709(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
78***voteUmowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA)
Zalecenie:  Roberts Zīle (A8-0260/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)
[COM(2006)011315654/2016 - C6-0218/2006 - 2006/0036(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
73*votePoddanie akrylofentanylu środkom kontroli
Sprawozdanie:  Brice Hortefeux (A8-0284/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli
[08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
25 voteStosunki polityczne UE z Indiami
Sprawozdanie:  Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)
Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami
[2017/2025(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
83 voteUruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom
Sprawozdanie:  Giovanni La Via (A8-0280/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom
[COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)]
Komisja Budżetowa
84 voteProjekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom
Sprawozdanie:  Jens Geier (A8-0281/2017)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom
[11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)]
Komisja Budżetowa
82 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)
[COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)]
Komisja Budżetowa
90Termin***IvoteUnijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.
Sprawozdanie:  Julie Girling (A8-0258/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.
[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
91Termin***IvoteWłączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
Sprawozdanie:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu
[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
74Termin***IvoteJednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich
Sprawozdanie:  Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich
[COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
108Termin voteSprzeciw na podstawie art. 105 Regulaminu: rozporządzenie delegowane z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała
[2017/2836(RSP)]
B8-0497/2017
88Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
[2017/2780(RSP)]
B8-0498/2017
109Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do pasz i żywności podlegającej specjalnym warunkom regulującym przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
[2017/2837(RSP)]
B8-0502/2017
81Termin voteProjekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2
Sprawozdanie:  Jens Geier (A8-0282/2017)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 zwiększającego zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizującego plany zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2
[11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)]
Komisja Budżetowa
27Termin voteWywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Sprawozdanie:  Bodil Valero (A8-0264/2017)
Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
[2017/2029(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
33Termin voteStosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską
Sprawozdanie:  Javi López (A8-0268/2017)
Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską
[2017/2027(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
12Termin voteKorupcja a prawa człowieka w krajach trzecich
Sprawozdanie:  Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)
Sprawozdanie zatytułowane „Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich”
[2017/2028(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
104 pointAfera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii
Debata na aktualny temat (art. 153a)
[2017/2835(RSP)]
85 pointBezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach
Oświadczenia Rady i Komisji
[2017/2764(RSP)]
71Termin***IpointWymogi dostępności produktów i usług
Sprawozdanie:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
57Termin***IpointPrzedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020
[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
75Termin***IpointEuropejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej
Sprawozdanie:  Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej
[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
111 pointHuragan Irma
Oświadczenie Komisji
[2017/2839(RSP)]
89Termin***IpointWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Sprawozdanie:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Komisja Rybołówstwa
56Termin pointPrzyszłość programu Erasmus+
Pytanie ustne - [2017/2740(RSP)]
     
Petra Kammerevert (O-000062/2017 - B8-0326/2017)
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja
Przyszłość programu Erasmus+
  pointWspólna debata - Handel z Chile
15Termin -Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile
Sprawozdanie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczącego negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile

[2017/2057(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
14***-Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi
Zalecenie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
16***-Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE)
Zalecenie:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA     item on the agenda
Przewodniczący Komisji Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)40'
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)55'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (7x1') 7'
Autor (komisja)5'
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie209'
PPE57'S&D50'30ECR21'ALDE19'30GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD12'30ENF12'NI6'30
90item on the agendapointUnijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.
Julie Girling (A8-0258/2017
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 września 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 września 2017, 16:00
91item on the agendapointWłączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 września 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 września 2017, 16:00
74item on the agendapointJednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich
Jussi Halla-aho (A8-0065/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
108item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 105 Regulaminu: rozporządzenie delegowane z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 września 2017, 16:00
88item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 września 2017, 16:00
109item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do pasz i żywności podlegającej specjalnym warunkom regulującym przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 12 września 2017, 16:00
81item on the agendapointProjekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2
Jens Geier (A8-0282/2017
  -PoprawkiPiątek, 8 września 2017, 12:00
27item on the agendapointWywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
Bodil Valero (A8-0264/2017
  -PoprawkiŚroda, 6 września 2017, 13:00
33item on the agendapointStosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską
Javi López (A8-0268/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
12item on the agendapointKorupcja a prawa człowieka w krajach trzecich
Petras Auštrevičius (A8-0246/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 7 września 2017, 12:00
71item on the agendapointWymogi dostępności produktów i usług
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
57item on the agendapointPrzedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020
Roberto Gualtieri (A8-0158/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
75item on the agendapointEuropejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej
Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 września 2017, 13:00
89item on the agendapointWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
56item on the agendapointPrzyszłość programu Erasmus+
(O-000062/2017 - B8-0326/2017) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 6 września 2017, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
15item on the agendapointModernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 września 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 września 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 września 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 września 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2017Informacja prawna