Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 2 października 2017 r. - Czwartek, 5 października 2017 r. 226k

  Poniedziałek, 2

Debaty17:00 - 21:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 3

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

Termin

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termin

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termin

Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Termin

Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Termin

Zwalczanie cyberprzestępczości

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Termin

Stosunki polityczne UE z ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Sytuacja w Mołdawii

Termin

Położenie kresu małżeństwom dzieci

O-000064/2017

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaFEMM

Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020.

Termin

Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23)

O-000069/2017

KomisjaENVI

Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) No 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia Komisji zmieniający załącznik II do rozporządzenia (WE)1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

  Środa, 4

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października)

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Zawarcie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Republice Czeskiej

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Termin

Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termin

Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Termin

System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia Komisji zmieniający załącznik II do rozporządzenia (WE)1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 x A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy

Termin

Położenie kresu małżeństwom dzieci

Termin

Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23)

Debaty15:00 - 22:00

Konstytucja, praworządność i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii

Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r.

Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty)

Bezpieczeństwo na drogach europejskich

O-000060/2017

KomisjaPPE

  Czwartek, 5

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Systemy penitencjarne i warunki panujące w więzieniach

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Termin

Systemy penitencjarne i warunki panujące w więzieniach

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Debaty15:00 - 16:00

Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2017Informacja prawna