Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. september 2018 - Torsdag den 13. september 2018  234k
Mandag den 10. september 2018163kUdgave: Onsdag den 12. september 2018, 15:41
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
14Frist***IpointDet Europæiske Solidaritetskorps
Betænkning:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
51Frist***IpointStøtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning
Betænkning:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
35 pointIndvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
Betænkning:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Betænkning om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
[2017/2225(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
29 pointSærlige foranstaltninger over for Grækenland
Betænkning:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Betænkning om gennemførelse af særlige foranstaltninger over for Grækenland i henhold til forordning (EU) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
99Frist pointBrandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2847(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
56 -Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet
Betænkning:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Betænkning om muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet

[2017/2277(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
47Frist -Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU
Betænkning:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Betænkning om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU

[2018/2055(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
33 -Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Betænkning om forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser

[2017/2253(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
37Frist -Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder
Betænkning:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Betænkning om ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder

[2018/2028(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
23Frist -Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Betænkning om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove

[2018/2003(INI)]
Udviklingsudvalget
46 -Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder
Betænkning:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Betænkning om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder

[2018/2054(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
17:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)60'
Ordførere   (4x6') 24'
Ordførere for udtalelser   (9x1') 9'
Ordførere (forretningsordenens artikel 52, stk. 2)   (6x4') 24'
Catch-the-eye   (11x5') 55'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
14item on the agendapointDet Europæiske Solidaritetskorps
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
51item on the agendapointStøtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
99item on the agendapointBrandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. september 2018, 19:00
47item on the agendapointForanstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
37item on the agendapointLigebehandling af sprog i den digitale tidsalder
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
23item on the agendapointGennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 7. september 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. september 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. september 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 19:00
Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse