PDF 494kWORD 341k

 

Rozpočtový výbor

BUDG(2018)1210_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 10. prosince 2018, 19:30–22:00

Štrasburk

Místnost: Winston Churchill (100)

10. prosince 2018, 19:30–22:00

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedy

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·21. listopadu 2018  PV – PE630.659v01-00

4.  Druhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

BUDG/8/15108

  2018/2275(BUD)  

 

Spoluzpravodajové:

 

Daniele Viotti (S&D)
Paul Rübig (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

·výměna názorů – výsledek jednání

* * *

5.  Změna statutu EIB

BUDG/8/14891

*  2018/0811(CNS)  13166/2018 – C8-0464/2018

 

Zpravodajka:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

AFCO –

Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE630.640v01-00

·projednání návrhu stanoviska

*** Hlasování ***

6.  Druhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

BUDG/8/15108

  2018/2275(BUD)  

 

Spoluzpravodajové:

 

Daniele Viotti (S&D)
Paul Rübig (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

·přijetí pozměňovacích návrhů k rozpočtu a usnesení (bude potvrzeno)

7.  Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

BUDG/8/15106

  2018/2274(BUD)  COM(2018)0901 – C8-0492/2018

 

Zpravodaj:

 

Daniele Viotti (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

Stanoviska:

 

LIBE

 

 

·přijetí návrhu zprávy (bude potvrzeno)

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. prosince 2018, 12:00

8.  Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018

BUDG/8/13281

  2018/2074(BUD)  COM(2018)0281 – C8-0221/2018

 

Zpravodaj:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

PR – PE623.717v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

Stanoviska:

 

REGI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy (bude potvrzeno)

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. září 2018, 12:00

9.  Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami

BUDG/8/14515

  2018/2114(INI)  

 

Zpravodaj:

 

Jens Geier (S&D)

PA – PE628.606v01-00
AM – PE630.613v01-00

Příslušný výbor:

 

AFCO –

György Schöpflin (PPE)

PR – PE630.622v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 19. listopadu 2018, 18:00

10.  Evropská pohraniční a pobřežní stráž

BUDG/8/14602

***I  2018/0330(COD)  COM(2018)0631 – C8-0406/2018

 

Zpravodaj:

 

Jens Geier (S&D)

PA – PE630.438v01-00
AM – PE630.649v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE –

Roberta Metsola (PPE)

PR – PE630.451v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. listopadu 2018, 15:00

11.  Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza

BUDG/8/13501

***I  2018/0196(COD)  COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Zpravodaj:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE625.490v01-00
AM – PE628.532v01-00

Příslušný výbor:

 

REGI –

(PPE) Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

PR – PE626.671v01-00
AM – PE629.551v02-00
AM – PE629.580v01-00
AM – PE629.579v03-00
AM – PE629.577v01-00
AM – PE629.575v01-00
AM – PE629.578v01-00
AM – PE629.576v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. října 2018, 12:00

12.  Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

BUDG/8/13515

***I  2018/0197(COD)  COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Zpravodaj:

 

Jan Olbrycht (PPE)

AM – PE628.479v01-00

Příslušný výbor:

 

REGI –

Andrea Cozzolino (S&D)

PR – PE627.935v01-00
AM – PE629.761v01-00
AM – PE629.760v01-00
AM – PE629.626v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. října 2018, 15:00

13.  Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

BUDG/8/13725

***I  2018/0243(COD)  COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Zpravodajka:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PA – PE626.927v02-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

Příslušný výbor:

 

AFET, DEVE* –

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 26. listopadu 2018, 18:00

14.  Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

BUDG/8/13965

***  2018/0267(NLE)  10858/2018 – C8-0387/2018

 

Zpravodajka:

 

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE626.908v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE629.693v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. listopadu 2018, 12:00

15.  Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměně dopisů připojených k dohodě

BUDG/8/14751

***  2018/0349(NLE)  COM(2018)0678

 

Zpravodaj:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE630.543v01-00
AM – PE630.660v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. listopadu 2018, 12:00

16.  Rozpočet na rok 2018: oddíl III – Komise
Zpravodaj: Siegfried Mureșan (PPE)
– případné žádosti o převod prostředků

17.  Rozpočet na rok 2018: ostatní oddíly
Zpravodaj: Richard Ashworth (PPE)
– ESD: INF 3/2018, INF 4/2018
– ESVČ: č. 2/2018
– případné další žádosti o převod prostředků

18.  Politika v oblasti nemovitostí
Zpravodajka: Monika Hohlmeier (PPE)
– ESVČ: Pretoria, Jihoafrická republika
– případné další žádosti

*** Konec hlasování ***

19.  Politika v oblasti nemovitostí
– výměna názorů o případných nově obdržených informacích

* * *

20.  Různé

21.  Příští schůze

13. prosince 2018 (společná schůze výborů BUDG a CONT)
23.–24. ledna 2019

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018Právní upozornění