PDF 529kWORD 292k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2017)1016_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 16 października 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

16 października 2017 r., w godz. 15.00 – 15.45

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

4.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

ECON/8/09044

***I  2016/0402(COD)  COM(2016)0823 – C8-0013/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Olle Ludvigsson (S&D)

PA – PE610.734v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE609.534v01-00

Opiniodawcza:

CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, JURI, PETI

·Rozpatrzenie projektu opinii

5.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

ECON/8/09052

***I  2016/0403(COD)  COM(2016)0824 – C8-0014/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Olle Ludvigsson (S&D)

PA – PE610.729v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

PR – PE609.529v01-00

Opiniodawcza:

CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, JURI, PETI

·Rozpatrzenie projektu opinii

16 października 2017 r., w godz. 15.45 – 17.00

6.  Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych

ECON/8/08609

***I  2016/0365(COD)  COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Współsprawozdawcy:

Jakob von Weizsäcker (S&D)
Kay Swinburne (ECR)

PR – PE610.797v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

ITRE, JURI

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

16 października 2017 r., w godz. 17.00 – 17.40

7.  Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia

ECON/8/08619

***I  2016/0359(COD)  COM(2016)0723 – C8-0475/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Enrique Calvet Chambon (ALDE)

PA – PE608.079v01-00
AM – PE610.681v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

Angelika Niebler (PPE)

PR – PE610.684v01-00

Opiniodawcza:

ECON, EMPL

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 14 września 2017 r., godz. 12.00

16 października 2017 r., w godz. 17.40 – 18.00

*** Głosowanie ***

8.  Polityka gospodarcza strefy euro

ECON/8/09592

  2017/2114(INI)  

 

Sprawozdawca:

Gunnar Hökmark (PPE)

PR – PE605.977v01-00
AM – PE606.306v01-00

Przedm. właśc.:

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

EMPL*, REGI

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 5 lipca 2017 r., godz. 18.00

*** Koniec głosowania ***

16 października 2017 r., w godz. 18.00 – 18.30

9.  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

ECON/8/08860

***I  2016/0414(COD)  COM(2016)0826 – C8-0534/2016

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Eva Joly (Verts/ALE)

AM – PE610.825v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE –

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE609.515v01-00

Opiniodawcza:

AFET, DEVE, ECON, JURI

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 26 września 2017 r., godz. 12.00

10.  Sprawy różne

11.  Następne posiedzenia

czwartek, 19 października 2017 r., w godz. 9.00–12.30

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2017Informacja prawna