PDF 539kWORD 306k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2017)1120_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 20 listopada 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 21 listopada 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

20 listopada 2017 r., w godz. 15.00 – 17.00

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Dialog walutowy z Mariem Draghim, prezesem Europejskiego Banku Centralnego

ECON/8/00521

20 listopada 2017 r., w godz. 17.00 – 18.00

3.  Wysłuchanie publiczne z udziałem Maria Draghiego, przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

ECON/8/00530

20 listopada 2017 r., w godz. 18.00 – 18.30

4.  Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

ECON/8/09718

  2017/2053(INI)  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Luigi Morgano (S&D)

PA – PE612.384v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG –

Janusz Lewandowski (PPE)
Gérard Deprez (ALDE)

DT – PE607.844v01-00

·Rozpatrzenie projektu opinii

21 listopada 2017 r., w godz. 9.00 – 10.45

5.  Komunikaty przewodniczącego

6.  Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

7.  Zorganizowany dialog z Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialnym również za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych

ECON/8/06111

·Wymiana poglądów w sprawie stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych

21 listopada 2017 r., w godz. 10.45 – 11.45

8.  Kontrola aktów delegowanych i środków wykonawczych

ECON/8/01912

21 listopada 2017 r., w godz. 11.45 – 12.30

*** Głosowanie ***

9.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do okresu przejściowego w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz wpływu traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walutach innych niż waluty krajowe państw członkowskich

ECON/8/10002

***I  2016/0360B(COD)  COM(2016)0850[02] – C8-0158/2017

 

Sprawozdawca:

Peter Simon (S&D)

 

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

10.  Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

ECON/8/08557

***I  2016/0363(COD)  COM(2016)0853 – C8-0479/2016

 

Sprawozdawca:

Gunnar Hökmark (PPE)

 

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

11.  Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r.

ECON/8/09546

  2017/2124(INI)  

 

Sprawozdawca:

Jonás Fernández (S&D)

PR – PE606.142v01-00
AM – PE610.647v01-00
AM – PE610.663v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 13 września 2017 r., godz. 12.00

12.  Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

ECON/8/09309

***I  2017/0035(COD)  COM(2017)0085 – C8-0034/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Roberto Gualtieri (S&D)

PA – PE610.743v02-00
AM – PE612.286v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

József Szájer (PPE)

 

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 24 października 2017 r., godz. 16.00

13.  Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia

ECON/8/08619

***I  2016/0359(COD)  COM(2016)0723 – C8-0475/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Enrique Calvet Chambon (ALDE)

PA – PE608.079v01-00
AM – PE610.681v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

Angelika Niebler (PPE)

PR – PE610.684v01-00

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 14 września 2017 r., godz. 12.00

14.  Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

ECON/8/07276

  2016/2018(INI)  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Roberto Gualtieri (S&D)

PA – PE609.658v01-00
AM – PE612.224v01-00

Przedm. właśc.:

JURI, AFCO –

Richard Corbett (S&D)
Pavel Svoboda (PPE)

 

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 24 października 2017 r., godz. 16.00

15.  Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

ECON/8/09946

  2017/2071(INI)  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Luděk Niedermayer (PPE)

PA – PE609.635v01-00
AM – PE612.188v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE612.063v01-00
AM – PE613.292v01-00

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 12 października 2017 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania ***

21 listopada 2017 r., w godz. 14.30 – 16.00

16.  Wysłuchanie publiczne w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

ECON/8/11324

21 listopada 2017 r., w godz. 16.00 – 16.45

17.  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

ECON/8/09588

***I  2017/0063(COD)  COM(2017)0142 – C8-0119/2017

 

Sprawozdawca:

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE610.704v02-00
AM – PE613.265v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 30 października 2017 r., godz. 17.00

21 listopada 2017 r., w godz. 16.45 – 18.15

18.  Usystematyzowany dialog z udziałem Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji

ECON/8/01911

19.  Sprawy różne

20.  Następne posiedzenia

czwartek 23 listopada 2017 r., w godz. 9.00–10.15

Ostatnia aktualizacja: 14 listopad 2017Informacja prawna