PDF 563kWORD 358k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2018)0221_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 21 lutego 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Czwartek 22 lutego 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

21 lutego 2018 r., w godz. 9.00 – 10.30

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·11 stycznia 2018 r.  PV – PE616.595v01-00

4.  Dialog gospodarczy i wymiana poglądów z przewodniczącym Eurogrupy Máriem Centenem

ECON/8/00518

21 lutego 2018 r., w godz. 10.30 – 10.50

5.  Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018

ECON/8/11256

  2017/2226(INI)  

 

Sprawozdawca:

Hugues Bayet (S&D)

PR – PE615.386v01-00
AM – PE616.645v01-00

Przedm. właśc.:

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 16 stycznia 2018 r., godz. 18.00

21 lutego 2018 r., w godz. 10.50 – 11.30

6.  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji

ECON/8/09890

***I  2017/0090(COD)  COM(2017)0208 – C8-0147/2017

 

Sprawozdawca:

Werner Langen (PPE)

PR – PE616.810v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

ITRE, JURI

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

21 lutego 2018 r., w godz. 11.30 – 12.10

7.  Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów zaangażowanych w udzielanie zezwoleń CCP i wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich

ECON/8/10239

***I  2017/0136(COD)  COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Sprawozdawczyni:

Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE616.847v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

21 lutego 2018 r., w godz. 12.10 – 12.30

8.  Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

ECON/8/10824

  2017/2171(DEC)  COM(2017)0365[35] – C8-0282/2017

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Kay Swinburne (ECR)

PA – PE613.563v01-00
AM – PE616.546v01-00

Przedm. właśc.:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE613.472v01-00

Opiniodawcza:

ECON

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 17 stycznia 2018 r., godz. 17.00

9.  Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

ECON/8/10827

  2017/2172(DEC)  COM(2017)0365[36] – C8-0283/2017

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Kay Swinburne (ECR)

PA – PE613.564v01-00
AM – PE616.547v01-00

Przedm. właśc.:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE613.451v01-00

Opiniodawcza:

ECON, EMPL

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 17 stycznia 2018 r., godz. 17.00

10.  Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

ECON/8/10829

  2017/2173(DEC)  COM(2017)0365[37] – C8-0284/2017

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Kay Swinburne (ECR)

PA – PE613.565v01-00
AM – PE616.548v01-00

Przedm. właśc.:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE613.465v02-00

Opiniodawcza:

ECON

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 17 stycznia 2018 r., godz. 17.00

21 lutego 2018 r., w godz. 14.30 – 15.30

11.  Wysłuchanie publiczne: Zrównoważone finanse

ECON/8/12134

21 lutego 2018 r., w godz. 15.30 – 16.15

12.  Zrównoważone finanse

ECON/8/11882

  2018/2007(INI)  

 

Sprawozdawczyni:

Molly Scott Cato (Verts/ALE)

PR – PE618.012v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

21 lutego 2018 r., w godz. 16.15 – 17.00

13.  Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

ECON/8/12148

·Wymiana poglądów z kandydatem

21 lutego 2018 r., w godz. 17.00 – 18.30

*** Głosowanie ***

14.  Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych

ECON/8/08276

*  2016/0337(CNS)  COM(2016)0685 – C8-0472/2016

 

Sprawozdawca:

Paul Tang (S&D)

PR – PE608.050v01-00
AM – PE610.813v01-00
AM – PE609.574v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

IMCO, JURI

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 25 września 2017 r., godz. 17.00

15.  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

ECON/8/08272

*  2016/0336(CNS)  COM(2016)0683 – C8-0471/2016

 

Sprawozdawca:

Alain Lamassoure (PPE)

PR – PE608.035v01-00
AM – PE609.575v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

IMCO, JURI

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 26 września 2017 r., godz. 17.00

16.  Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018

ECON/8/11256

  2017/2226(INI)  

 

Sprawozdawca:

Hugues Bayet (S&D)

PR – PE615.386v01-00
AM – PE616.645v01-00

Przedm. właśc.:

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 16 stycznia 2018 r., godz. 18.00

17.  Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

ECON/8/09763

  2017/2191(INI)  

 

Sprawozdawca:

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

PR – PE612.214v01-00
AM – PE615.197v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

INTA, IMCO, AGRI

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 24 listopada 2017 r., godz. 12.00

18.  Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym

ECON/8/10185

***I  2017/0116(COD)  COM(2017)0289 – C8-0183/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

PA – PE613.502v01-00
AM – PE615.422v01-00

Przedm. właśc.:

TRAN –

Markus Pieper (PPE)

PR – PE613.412v01-00
AM – PE616.689v01-00

Opiniodawcza:

ECON, ITRE

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 12 grudnia 2017 r., godz. 12.00

19.  Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

ECON/8/12148

·Przyjęcie projektu sprawozdania

*** Koniec głosowania ***

22 lutego 2018 r., w godz. 9.00 – 11.00

20.  Zdolności instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do absorpcji strat i dokapitalizowania i zmiana dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2012/30/UE, dyrektywy 2011/35/ UE, dyrektywy 2005/56/WE, dyrektywy 2004/25/WE oraz dyrektywy 2007/36/WE

ECON/8/08585

***I  2016/0362(COD)  COM(2016)0852 – C8-0481/2016

 

Sprawozdawca:

Gunnar Hökmark (PPE)

PR – PE610.856v01-00
AM – PE616.907v01-00
AM – PE616.824v01-00
AM – PE616.823v02-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

EMPL, ITRE, JURI

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 25 stycznia 2018 r., godz. 12.00

21.  Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do absorpcji strat i dokapitalizowania

ECON/8/08581

***I  2016/0361(COD)  COM(2016)0851 – C8-0478/2016

 

Sprawozdawca:

Gunnar Hökmark (PPE)

PR – PE610.851v01-00
AM – PE616.880v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

JURI, AFCO

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 25 stycznia 2018 r., godz. 12.00

22.  Wskaźnik dźwigni, wskaźnik stabilnego finansowania netto, wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko rynkowe, ekspozycja wobec kontrahentów centralnych, ekspozycja wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, duże ekspozycje, wymogi w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji

ECON/8/08561

***I  2016/0360A(COD)  COM(2016)0850[01] – C8-0480/2016

 

Sprawozdawca:

Peter Simon (S&D)

PR – PE613.409v03-00
AM – PE616.835v01-00
AM – PE616.799v01-00
AM – PE616.834v01-00
AM – PE616.836v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

ITRE, JURI

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 26 stycznia 2018 r., godz. 10.00

23.  Podmioty wyłączone, finansowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, wynagrodzenia, środki i uprawnienia nadzorcze oraz środki ochrony kapitału

ECON/8/08560

***I  2016/0364(COD)  COM(2016)0854 – C8-0474/2016

 

Sprawozdawca:

Peter Simon (S&D)

PR – PE613.410v01-00
AM – PE616.798v01-00
AM – PE616.830v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 26 stycznia 2018 r., godz. 13.00

22 lutego 2018 r., w godz. 11.00 – 12.00

24.  Kontrola aktów delegowanych i środków wykonawczych

ECON/8/01912

25.  Sprawy różne

26.  Następne posiedzenia

Poniedziałek 26 lutego 2018 r. w godz. 15.00–18.30 i wtorek 27 lutego 2018 r. w godz. 9.00–12.30

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2018Informacja prawna