PDF 463kWORD 294k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2018)0319_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 19 marca 2018 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 20 marca 2018 r., w godz. 9.45 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

19 marca 2018 r., w godz. 15.00 – 16.00

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

4.  Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·24-25 stycznia 2018 r.  PV – PE618.303v01-00

·21-22 lutego 2018 r.  PV – PE618.228v01-00

·26-27 lutego 2018 r.  PV – PE618.328v01-00

5.  Wymiana poglądów z Hansem Hoogervorstem, przewodniczącym Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości (IASB), oraz Michelem Pradą, przewodniczącym rady nadzorczej Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

ECON/8/00527

19 marca 2018 r., w godz. 16.00 – 16.45

6.  Wymiana poglądów z Enrikiem Giovanninim, przewodniczącym Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

ECON/8/05202

19 marca 2018 r., w godz. 16.45 – 18.00

7.  Ogólnoeuropejski produkt w zakresie emerytur indywidualnych

ECON/8/10394

***I  2017/0143(COD)  COM(2017)0343 – C8-0219/2017

 

Sprawozdawczyni:

Sophia in 't Veld (ALDE)

PR – PE618.225v01-00
DT – PE615.263v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, JURI

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

8.  Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

ECON/8/11458

  2018/2002(INL)  

 

Sprawozdawczyni:

Sophia in 't Veld (ALDE)

PR – PE618.076v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

19 marca 2018 r., w godz. 18.00 – 18.15

9.  Umowa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej

ECON/8/11444

*  2017/0272(NLE)  COM(2017)0621 – C8-0407/2017

 

Sprawozdawca:

Miguel Viegas (GUE/NGL)

PR – PE618.055v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

20 marca 2018 r., w godz. 9.00 – 9.45

10.  Wspólne posiedzenie komisji ECON i AFCO (zob. osobny projekt porządku dziennego)

20 marca 2018 r., w godz. 9.45 – 11.15

11.  Wymiana poglądów z Marianą Kotzevą, dyrektor generalną Eurostatu

ECON/8/00537

20 marca 2018 r., w godz. 11.15 – 12.00

12.  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji

ECON/8/09890

***I  2017/0090(COD)  COM(2017)0208 – C8-0147/2017

 

Sprawozdawca:

Werner Langen (PPE)

PR – PE616.810v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

Opiniodawcza:

ITRE, JURI

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 28 lutego 2018 r., godz. 18.00

20 marca 2018 r., w godz. 12.00 – 12.30

13.  Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

ECON/8/11012

***I  2017/0224(COD)  COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Roberts Zīle (ECR)

PA – PE615.441v01-00
AM – PE618.106v01-00

Przedm. właśc.:

INTA* –

Franck Proust (PPE)

PR – PE619.160v01-00
DT – PE615.516v01-00

Opiniodawcza:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 7 lutego 2018 r., godz. 18.00

20 marca 2018 r., w godz. 14.30 – 16.00

14.  Wysłuchanie publiczne Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

ECON/8/02183

20 marca 2018 r., w godz. 16.00 – 16.15

15.  Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

ECON/8/11895

*  2017/0349(CNS)  COM(2017)0783 – C8-0007/2018

 

Sprawozdawca:

Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE618.065v01-00

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

16.  Sprawy różne

17.  Następne posiedzenia

Poniedziałek 26 marca 2018 r. w godz. 15.00–18.30 i wtorek 27 marca 2018 r. w godz. 9.00–12.30

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018Informacja prawna