PDF 535kWORD 312k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECON(2018)1210_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Poniedziałek 10 grudnia 2018 r., w godz. 19.00 – 22.30

Strasburg

Sala: Louise Weiss (N1.3)

10 grudnia 2018 r., w godz. 19.00 – 19.30

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

4.  Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi

ECON/8/13261

***I  2018/0171(COD)  COM(2018)0339 – C8-0206/2018

 

Sprawozdawca:

 

Jakob von Weizsäcker (S&D)

PR – PE629.500v01-00
AM – PE630.618v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 20 listopada 2018 r., godz. 12.00

10 grudnia 2018 r., w godz. 19.30 – 21.00

5.  Dialog gospodarczy i wymiana poglądów na temat pakietu jesiennego Komisji wraz z jej opinią w sprawie projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro, w szczególności projektu planu budżetowego Włoch, zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 473/2013, z:

- Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym ds. euro i dialogu społecznego, odpowiedzialnym również za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych;
- Pierre`em Moscovici, komisarzem ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł

ECON/8/15092

6.  Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019

ECON/8/13402

  2018/2119(INI)  

 

Sprawozdawca:

 

Tom Vandenkendelaere (PPE)

PR – PE630.674v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG*, ENVI, REGI

Stanowiska w formie poprawek:

 

FEMM

·Rozpatrzenie projektu sprawozdania

10 grudnia 2018 r., w godz. 21.00 – 22.30

*** Głosowanie ***

7.  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia w sprawie europejskich urzędów nadzoru oraz rozporządzenia w sprawie rynków finansowych: (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010, (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013, (UE) nr 600/2014, (UE) 2015/760, (UE) 2016/1011 i (EU) 2017/1129

ECON/8/11084

***I  2017/0230(COD)  COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Współsprawozdawcy:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

PR – PE625.358v01-00
AM – PE627.680v01-00
AM – PE629.533v01-00
AM – PE627.679v01-00
AM – PE627.681v01-00
AM – PE627.678v01-00
AM – PE627.677v01-00
DT – PE616.735v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

·Termin składania poprawek: 22 października 2018 r., godz. 17.00

8.  Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

ECON/8/11078

***I  2017/0231(COD)  COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Współsprawozdawcy:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

PR – PE625.359v01-00
AM – PE627.023v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE, ITRE, JURI

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

·Termin składania poprawek: 31 sierpnia 2018 r., godz. 17.00

9.  Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

ECON/8/11090

***I  2017/0232(COD)  COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Współsprawozdawcy:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

PR – PE625.360v01-00
AM – PE627.024v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI, AFCO

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

·Termin składania poprawek: 31 sierpnia 2018 r., godz. 17.00

10.  Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej

ECON/8/13606

***I  2018/0231(COD)  COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Ralph Packet (ECR)

PA – PE628.583v01-00
AM – PE629.659v02-00

Przedm. właśc.:

 

IMCO* –

Nicola Danti (S&D)

PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 5 listopada 2018 r., godz. 17.00

11.  Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych

ECON/8/13393

  2018/2114(INI)  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Peter Simon (S&D)

PA – PE628.399v01-00
AM – PE629.608v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFCO –

György Schöpflin (PPE)

PR – PE630.622v01-00

Opiniodawcza:

 

BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 25 października 2018 r., godz. 12.00

12.  Sprawy różne

13.  Następne posiedzenia

Czwartek 10 stycznia 2019 r., w godz. 09.00–12.30

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2018Informacja prawna