PDF 533kWORD 283k

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2017)0424_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 24 kwietnia 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 25 kwietnia 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

24 kwietnia 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącej

3.  Komunikaty przewodniczącej dotyczące zaleceń koordynatorów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

4.  Wymiana poglądów z Komisją na temat norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (COM(2016)0809)

5.  Wymiana poglądów z Komisją na temat sprawozdania w sprawie oceny programów monitorowania realizowanych przez państwa członkowskie w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (COM(2017)0003)

6.  Określanie zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE

ENVI/8/06047

***I  2016/0084(COD)  COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Elisabetta Gardini (PPE)

PA – PE597.640v01-00
AM – PE601.162v02-00
AM – PE601.138v02-00
AM – PE601.095v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO* –

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

PR – PE599.728v01-00
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 7 marca 2017 r., godz. 12.00

* * *

25 kwietnia 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30

7.  Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

ENVI/8/07445

***I  2016/0230(COD)  COM(2016)0479 – C8-0330/2016

 

Sprawozdawca:

Norbert Lins (PPE)

PR – PE599.777v01-00
AM – PE602.941v02-00
AM – PE602.735v02-00

Przedm. właśc.:

ENVI

 

 

Opiniodawcza:

DEVE –

Florent Marcellesi (Verts/ALE)

PA – PE599.579v01-00
AM – PE601.117v01-00

 

ITRE –

Marisa Matias (GUE/NGL)

PA – PE592.164v02-00
AM – PE592.165v01-00

 

TRAN –

Decyzja: brak opinii

 

 

AGRI –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PA – PE597.534v01-00
AM – PE602.745v01-00

·Rozpatrzenie poprawek

·Termin składania poprawek: 27 marca 2017 r., godz. 11.00

8.  Wymiana poglądów z Komisją na temat sprawozdania dotyczącego skuteczności zalecenia 2014/70/UE w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego (COM(2016)0794)

9.  Wymiana poglądów z Komisją na temat REFIT oznakowania ekologicznego/EMAS

10.  Wymiana poglądów z ECDC na temat obecnej sytuacji w związku z epidemią wirusa Zika i jej skutków dla UE

* * *

25 kwietnia 2017 r., w godz. 15.00 – 16.30

11.  Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

ENVI/8/08795

  2016/2327(INI)  COM(2016)0501

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Damiano Zoffoli (S&D)

PA – PE601.214v01-00

Przedm. właśc.:

TRAN* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PR – PE602.934v01-00

·Rozpatrzenie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 2 maja 2017 r., godz. 11.00

12.  Wymiana poglądów z Komisją i EMA na temat wpływu niezgodnych z prawem praktyk farmaceutycznych na zdrowie obywateli

* * *

25 kwietnia 2017 r., w godz. 16.30 – 18.30

Wysłuchanie publiczne

13.  Wysłuchanie publiczne na temat wartości dodanej UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności

ENVI/8/09562

·Patrz osobny projekt porządku dziennego

14.  Sprawy różne

15.  Następne posiedzenia

·3-4 maja 2017 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2017Informacja prawna