Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Marielle de Sarnez
PE 452.593v01-00
28 Οκτωβρίου 2010
207k 283k 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 26
Σχέδιο γνωμοδότησης - σχετικά με τη φορολογία και την ανάπτυξη: συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου