Dokumenty parlamentných výborov
 
Nuno Teixeira
PE 475.857v01-00
3. novembra 2011
128k 74k 
PRACOVNÝ DOKUMENT
o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v kontexte stratégie Európa 2020
Výbor pre regionálny rozvoj
Právne oznámenie