Dokument från parlamentsutskotten
 
Danuta Maria Hübner
PE 480.899v01-00
24 februari 2012
213k 249k 
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
Utskottet för regional utveckling
Rättsligt meddelande