Dokumenty parlamentných výborov
 
Vital Moreira
PE 483.808v01-00
7. marca 2012
148k 69k 
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (ACAA)
Výbor pre medzinárodný obchod
Právne oznámenie