Parlamendikomisjonide dokumendid
 
Sirpa Pietikäinen
PE 487.910v02-00
27. aprill 2012
322k 548k 
MUUDATUSETTEPANEKUD 6–65
Arvamuse projekt - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ
Majandus- ja rahanduskomisjon
Õigusalane teave