Parlamento komitetų dokumentai
 
Santiago Fisas Ayxelà
PE 594.103v01-00
2016 m. lapkričio 21 d.
651k 72k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m.
Kultūros ir švietimo komitetas
Teisinis pranešimas