Dokumenty parlamentných výborov
 
José Blanco López
PE 607.774v01-00
4. júla 2017
1370k 214k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 351 – 635
Návrh správy - o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie