Dokumenty parlamentných výborov
 
Adam Gierek
PE 607.848v02-00
7. júla 2017
1438k 198k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 246 – 482
Návrh správy - k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie